تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - ارتباط برنامه ریزی آموزشی و درسی با تکنولوژی آموزشی
 

ارتباط برنامه ریزی آموزشی و درسی با تکنولوژی آموزشی

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 8 بهمن 1390-10:34 ب.ظ

اشاره

کتاب‌

درباره ی ارتباط تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی دیدگاه های متفاوتی وجود دارند.

از دیدگاه سنتی، بین تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. اولین بار تابا، با ترسیم پیوستاری نشان داد که چگونه طراحی برنامه ی درسی و تکنولوژی آموزشی از هم متفاوت اند، ولی در عین حال هم سو و هم جهت و در طول یکدیگر دریک پیوستار قرار دارند. در یک طرف این پیوستار در مورد متغیرها تصمیم گیری های کلی و کلان به عمل می آید و در طرف دیگر آن، این متغیرها باید توسط معلم با به کارگیری تکنولوژی آموزشی، در جریان آموزش به شکل عملیاتی در آیند.

در دیدگاه جدید تر، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی با یکدیگر هم پوشی کاملی دارند و تمیز و تفکیک بین این دو نظام مشکل است.

در این مقاله ضمن تشریح ارتباط میان تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی های آموزشی و درسی، شباهت و تفاوت های آن ها مورد بحث قرار می گیرد.

 

تکنولوژی آموزشی را می توان فعالیتی نظام مند برای بهره گیری از یافته های علوم و فنون در جهت کارآمدتر ساختن فرایند یاددهی – یادگیری دانست که سه جنبه دارد: سخت افزاری، نرم افزاری، و حل مسئله.

 

از جمله ویژگی های تکنولوژی آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. تعیین هدف های آموزشی هر واحد درسی

2. فراهم ساختن مواد و محتوای درسی بر اساس اصول یادگیری

3. انتخاب و کاربرد ابزارها و وسایل مناسب برای ارائه ی مطالب درسی

4. به کار بردن روش های مناسب ارزشیابی به منظور آگاهی از میزان اثربخشی  برنامه های درسی، مواد و وسایل آموزشی.


تکنولوژی آموزشی فرایندی است نظام مند به این معنا که اجزایی را از روی تفکر منطقی آن چنان در کنار هم قرار می دهد که آن اجزا در اثر ارتباط و تأثیر متقابل، یک سیستم را تشکیل می دهند و درجهت تحقق هدف های مشخص کارایی می یابند. تکنولوژی آموزشی از مجموعه اطلاعات نظری، تجربی، و علمی علوم متفاوت بهره می گیرد. امروزه ثابت شده است، آموزش موفق آموزشی است که مبتنی بر خط زنجیره ای زیر باشد.

طراحی – اجرا – ارزشیابی

با استفاده از این خط زنجیره، دیگر تفاوتی میان آن چه که باید تدریس شود و آن چه که تدریس می شود، مشاهده نخواهد شد. از سوی دیگر، چیزی مورد ارزیابی قرار می گیرد که با طراحی و پیش بینی قبلی مورد استفاد قرار گرفته است. تکنولوژیست آموزشی باید برای آموزش طراحی کند، بر اساس طرح تهیه شده آموزش را به مرحله ی اجرا در آورد، با اجرای ارزشیابی به بررسی میزان پیشرفت تحصیلی فراگیرندگان بپردازد، از میزان تحقق اهداف مورد انتظار آگاهی یابد، و سرانجام از نتایج به دست آمده برای بهبود فعالیت ها استفاده کند.

مطالعه

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی به بیانی ساده، شامل تعیین چارچوب برنامه ی آموزش محتوای برنامه ی درسی است.

برنامه ریزی درسی را پیش بینی و تهیه ی مجموعه فرصت های یادگیری در جهت نیل به اهداف آموزشی نیز تعریف کرده اند. طی فرایند برنامه ریزی درسی درصدد آنیم که بهره گیری از روش های مبتنی بر نتایج پژوهش و بررسی، زمینه های تحقق اهداف از پیش تعیین شده ی آموزشی را فراهم کنیم.

 

مراحل برنامه ریزی درسی عبارتند از:

1- تعیین هدف های کلی و عینی

2- طرح ریزی و تعیین چارچوب برنامه های درسی یا حیطه های برنامه ها

3- اجرای برنامه های درسی در محیط های واقعی آموزشی

4- ارزشیابی از برنامه و نتایج آن ها.

 

ارتباط برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی آموزشی که برنامه ریزی درسی را نیز شامل می شود، عبارت است از کاربرد روش تحلیلی در مورد هر یک از اجزای نظام آموزشی و برنامه ریزی برای آن ها به منظور استقرار یک نظام آموزشی کارامد. در برنامه ریزی آموزشی، برنامه های کلان در سطح ملی، منطقه ای، قاره ای و جهانی، به وسیله ی سازمان های آموزشی تهیه می شوند. این برنامه ها صرفاً جنبه های کمی و اجرایی دارند و مبنای کار برنامه ریزان درسی قرار می گیرند.

پس از تهیه ی برنامه های کلان و اساسی به وسیله ی برنامه ریزان آموزشی، نوبت به برنامه ریزان درسی می رسد تا برنامه های کیفی و محتوایی هر یک از تخصص های مورد نیاز را تهیه، ارائه و اجرا کنند.

حاصل فعالیت برنامه ریزان درسی، تهیه و تولید برنامه های درسی است که در نظام های متمرکز، به صورتی یکسان برای تمامی استان ها، مناطق و نواحی آموزشی تهیه می شوند و برای اجرا در اختیار مسئولان اجرایی قرار می گیرند.

 

ارتباط تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی

طریقه‌ی کتاب خواندن

پیشرفت های روز افزونی که امروزه در عرصه های متفاوت علمی، فنی، آموزشی و ... صورت گرفته اند، برنامه ریزان آموزشی و درسی، کارشناسان و صاحب نظران مسائل آموزشی را واداشته است تا ساختار، اهداف، برنامه ها، محتوا و روش های نظام آموزشی خود را به روز کنند و خود را با این پیشرفت ها هماهنگ و هم سو سازند. یکی از مهم ترین راهبردهایی که به برنامه ریزان آموزشی و درسی کمک های محسوس و شایان توجهی می کند، استفاده از تکنولوژی آموزشی در برخورد با مسائل کمی و کیفی آموزش و پرورش است.

تکنولوژی آموزشی در سطح کلان، تمام فعالیت های آموزشی اعم از برنامه ریزی های آموزشی و درسی، تحلیل محتوا، تولید مواد آموزشی، رسانه ها و ابزارها،  و مدیریت آموزشی را در بر می گیرد و در طراحی، اجرا، و اصلاح مجدد برنامه های درسی و تجارب آموزشی، نقش مهمی را ایفا می کند. به عبارت دیگر، تکنولوژی آموزشی، روشی اصولی و منطقی برای حل مشکلات آموزشی و برنامه ریزی درسی است که با نگرش نظام مند همراه است و به طراحی سیستم های آموزشی دراز مدت و جامع که کل نظام آموزشی جامعه را در بر می گیرد، مربوط می شود. این، همان ایفای نقش حل مسئله توسط تکنولوژی آموزشی است.

در مجموع، نقش عمده ی تکنولوژی آموزشی، کمک به بهبود کارایی کل فرایند تدریس و یادگیری است.

برنامه ریزی درسی عبارت است از پیش بینی و تهیه ی مجموعه فرصت های یادگیری برای جمعیتی مشخص به منظور نیل به آرمان ها و هدف های آموزشی و پرورشی که معمولاً در مدرسه انجام می گیرد. برنامه ریزی درسی بیشتر در پی آن است که چه چیزی با چه هدفی و با چه محتوایی به چه کسی آموزش داده شود. فرایند برنامه ریزی درسی نیز مانند تکنولوژی آموزشی شامل طراحی، اجرا و ارزشیابی است که به دست یابی به اهداف آموزشی می انجامد.

در برنامه ریزی درسی، ابتدا هدف های کلی مشخص می شوند و بر اساس این اهداف، خط مشی برنامه ی درسی تنظیم می گردد. مهم ترین مواردی که در برنامه ریزی درسی باید در نظر گرفته شوند، عبارت اند از: تدوین مطالب آموزشی، انتخاب مواد و وسائل، نحوه ی اجرای برنامه و سنجش تحصیلی. تکنولوژیست آموزشی زمینه های اجرای برنامه ی درسی را با مواد آموزشی مشخص و روش های مناسب یادگیری فراهم می کند. او هم چنین، مشخص می کند که شاگردان چه نوع مهارت ها و معلوماتی را بر مبنای برنامه ی درسی و محتوای آن احتیاج دارند و طرح لازم برای کسب مهارت ها و اخذ معلومات را تهیه می کند.

به این ترتیب، تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. زیرا هدف هردو، طراحی فرصت های مناسب برای یادگیری بهتر یادگیرنده و حداکثر بهره وری از این فرصت هاست. هر دو رشته شامل مراحل طراحی، اجرا و ارزش یابی هستند. برنامه ریزی درسی عامل تحقق اهداف برنامه های آموزشی و تکنولوژی آموزشی عامل تحقق هدف های برنامه ی درسی است.

بر این اساس، برنامه ریزی درس مجموعه فعالیت هایی تلقی می شود که میان عناصر اصلی برنامه های درسی (هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) ارتباط برقرار می کند، اما زمینه ی ایجاد تغییر و تحول در نظام برنامه ی درسی از طریق تکنولوژی آموزشی به وجود می آید. در واقع، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی در کنار هم و با بهره مندی از یکدیگر می توانند فرایند آموزش را تسهیل کنند. بنابراین رابطه ی این دو رابطه ای طولی است و با یکدیگر هم پوشی دارند.

کتاب

رابطه ی تکنولوژی آموزشی با برنامه ریزی آموزشی

تکنولوژِی آموزشی، با استفاده از یافته های تمام علوم، به حل مسائل آموزشی می پردازد. هدف اصلی آن، ایجاد یادگیری مؤثرتر، پایدارتر و تغییر در کیفیت یادگیری و افزایش بازدهی آموزشی است. برنامه ریزی آموزشی در کنار گرایش های دیگر مجموعه ی علوم  تربیتی، ابزار های بهینه کردن یادگیری را فراهم می کند. ارتباط تکنولوژی آموزشی با برنامه ریزی آموزشی، ارتباطی طولی است. قبلاً مشخص شد که تکنولوژی آموزشی با برنامه ریزی درسی هم رابطه ی طولی و نوعی هم پوشی دارد.

موضوع برنامه ریزی آموزشی، تهیه و پیش بینی برنامه های کلان کمّی برای توسعه ی دوره های کلان، در سطح ملی یا منطقه ای، قاره ای، و جهانی به وسیله ی سازمان های آموزشی تهیه می شوند. این برنامه ها صرفاً جنبه ی کمی و اجرایی دارند و مبنای کار برنامه ریزان درسی قرار می گیرند. آن ها برنامه های کیفی و محتوایی هر یک از تخصص های مورد نیاز را تهیه و ارائه می کنند. تکنولوژی آموزشی در واقع آخرین حلقه ی این زنجیره ی رشته های وابسته به هم است که بر اساس تعریف آن، به طراحی، اجرا و ارزشیابی منابع و فرایندهای یادگیری می پردازد و برنامه های عمومی تهیه شده به وسیله ی برنامه ریزان درسی را، با توجه به شرایط و ویژگی های هر یک از محیط های یادگیری خاص، ترجمه می کند، آن را برای شاگردان خاص به اجرا در می آورد و با انجام ارزشیابی های مکرر، میزان دست یابی شاگردان به هدف های آموزشی را ارتقا می بخشد.


رشد تکنولوژی آموزشی

مرکز یادگیری سایت تبیان - گردآورنده: شکوفه باصری

تنظیم: نوربخش

نظرات() 


http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:46 ق.ظ

You revealed it really well.
canadian pharmacy king northwest pharmacies mail order canadian pharmacy uk delivery trust pharmacy of canada canadian pharmacy no prescription canadian medications pharmacy online pharmacies legitimate canadian discount pharmacies in ocala fl best canadian pharmacies online drugs for sale on internet
cialis no doctor's prescription
دوشنبه 3 تیر 1398 05:40 ق.ظ

Kudos. A good amount of knowledge!

cialis generic availability bulk cialis cialis uk acquistare cialis internet buying cialis in colombia il cialis quanto costa cialis online napol enter site natural cialis cialis arginine interactio walgreens price for cialis
cheapest cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 01:40 ب.ظ

Great content, Thank you!
compare prices cialis uk cialis daily reviews cialis usa cost cialis sale online acquisto online cialis we choice cialis pfizer india cialis bula miglior cialis generico generic cialis at walmart cialis sans ordonnance
Online cialis
شنبه 1 تیر 1398 11:04 ب.ظ

Thank you. I like it.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis price thailand cialis vs viagra generic cialis levitra cialis without a doctor's prescription generic for cialis click here take cialis cialis 30 day sample cialis coupon free cialis
http://heartciced.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:17 ق.ظ

Seriously plenty of useful tips!
cialis name brand cheap cialis savings card cialis 5 mg schweiz i recommend cialis generico cialis rckenschmerzen cialis generique 5 mg canadian drugs generic cialis il cialis quanto costa where cheapest cialis tadalafil 20mg
http://prewemrhon.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:22 ب.ظ

Amazing lots of superb tips!
discount cialis cialis herbs cialis generico online prescription doctor cialis cialis 100mg suppliers click now buy cialis brand cialis super kamagra look here cialis cheap canada cialis prezzo di mercato we choice cialis pfizer india
http://disvaiza.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:47 ب.ظ

You actually suggested this wonderfully.
effetti del cialis cialis en mexico precio cialis with 2 days delivery cialis coupons tadalafil 20 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis 10 doctissimo viagra cialis levitra cialis kamagra levitra cialis herbs
http://edilhten.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:59 ق.ظ

You've made your stand pretty clearly..
cialis 5 mg para diabeticos viagra vs cialis vs levitra effetti del cialis cialis lilly tadalafi cialis kaufen wo cialis for sale in europa how do cialis pills work cialis et insomni cialis 5 mg schweiz cialis online deutschland
cuanto sale pastilla cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:43 ق.ظ

Many thanks! An abundance of knowledge.

best generic drugs cialis cilas american pharmacy cialis miglior cialis generico cialis generico in farmacia cialis per paypa cialis pills in singapore only here cialis pills generic cialis pill online cialis en 24 hora
http://acvanga.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:20 ب.ظ

Nicely voiced without a doubt! !
callus import cialis import cialis preis cialis 20mg schweiz trusted tabled cialis softabs dose size of cialis cialis online cialis free trial cialis online estudios de cialis genricos
http://phymomi.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:45 ب.ظ

Good data, Kudos.
we recommend cialis info no prescription cialis cheap cialis 20mg cialis qualitat click here take cialis safe site to buy cialis online prix de cialis cialis cuantos mg hay enter site very cheap cialis tadalafil generic
http://itenber.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:50 ق.ظ

Fine stuff. Thanks a lot.
order cialis from india cialis savings card prezzo di cialis in bulgaria try it no rx cialis buying cialis on internet where to buy cialis in ontario cialis 5 mg funziona what is cialis we like it cialis soft gel cialis et insomni
http://doomsflourbon.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:31 ب.ظ

Valuable knowledge. Many thanks!
cialis reviews look here cialis cheap canada where to buy cialis in ontario achat cialis en europe cost of cialis per pill fast cialis online cialis flussig price cialis wal mart pharmacy cialis tadalafil we use it cialis online store
http://sancrefne.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:55 ق.ظ

Seriously tons of great tips.
5 mg cialis coupon printable cialis side effects generic cialis review uk tarif cialis france price cialis wal mart pharmacy preis cialis 20mg schweiz comprar cialis navarr the best site cialis tablets trusted tabled cialis softabs click now buy cialis brand
adcirca vs cialis
شنبه 25 خرداد 1398 11:55 ق.ظ

Kudos. Numerous facts!

cialis qualitat generico cialis mexico tadalafil tablets enter site very cheap cialis prescription doctor cialis cialis baratos compran uk cialis lowest price order generic cialis online cialis efficacit how much does a cialis cost
cialis pill picture
جمعه 24 خرداد 1398 09:43 ب.ظ

Really tons of wonderful advice.
cialis prezzo in linea basso cialis 20mg generic cialis levitra cialis 20 mg best price generic cialis at the pharmacy cialis super kamagra enter site 20 mg cialis cost generic cialis at walmart when will generic cialis be available cialis rezeptfrei sterreich
cialis baratos compran uk
جمعه 24 خرداد 1398 07:34 ق.ظ

Many thanks. Very good stuff.
where cheapest cialis comprar cialis 10 espa241a cialis online deutschland buying brand cialis online cialis super kamagra price cialis best cialis sale online buy cialis online india cialis 100mg cost generic cialis review uk
http://lungmaspost.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:15 ب.ظ

Awesome facts. Cheers.
safe site to buy cialis online cialis super acti cialis prices in england cialis generisches kanada cheap cialis acquistare cialis internet cialis online cialis 20mg prix en pharmacie rezeptfrei cialis apotheke recommended site cialis kanada
http://tionostwan.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:42 ق.ظ

Wow all kinds of valuable facts.
cialis 5 mg buy cialis sicuro in linea bulk cialis usa cialis online venta de cialis canada cialis 20mg cialis pills boards does cialis cause gout viagra vs cialis cialis kaufen
Buy generic cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:24 ب.ظ

Thanks. Excellent stuff!
deutschland cialis online only now cialis 20 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis online napol cialis cuantos mg hay cialis generico postepay cialis 20 mg best price generic low dose cialis ou trouver cialis sur le net trusted tabled cialis softabs
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:17 ق.ظ

Seriously all kinds of amazing facts.
estudios de cialis genricos tadalafil tablets generic cialis pro rx cialis para comprar cialis tadalafil online try it no rx cialis look here cialis cheap canada ou trouver cialis sur le net cialis side effects dangers we choice cialis pfizer india
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:16 ق.ظ

This is nicely expressed. .
cialis super kamagra look here cialis cheap canada generic for cialis cialis coupons cialis baratos compran uk free cialis cialis mit grapefruitsaft buy cialis sample pack tesco price cialis cialis australian price
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:16 ب.ظ

Reliable facts. Kudos.
cialis therapie ou acheter du cialis pas cher cialis cost how to purchase cialis on line price cialis per pill comprar cialis navarr cialis per paypa cialis online nederland cialis pills boards tadalafilo
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 05:28 ب.ظ

You actually stated it very well.
cialis kaufen cialis billig prescription doctor cialis can i take cialis and ecstasy cialis side effects generic cialis 20mg tablets cialis prices achat cialis en itali safe dosage for cialis cialis prezzo di mercato
https://www.alfatransformer.com/transformer_information_downloads.php
پنجشنبه 29 فروردین 1398 01:57 ب.ظ
主要経営の商品:ブランドコピーバッグ,ブランドコピー財布
http://www.djtsurfacing.co.uk/testimonials/codicote-hertfordshire
پنجشنبه 29 فروردین 1398 01:56 ب.ظ
偽物今最も高品質Nランクのロレックススーパーコピー激安通販専門店。
http://opticaporlacara.com/tag/entrevista/
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:12 ق.ظ
ブランド スーパーコピーメンズ 服など取り扱っているブランドショップコピーです。スーパーコピー服偽物を高
http://old-2014.rsu.edu.ru/staff
شنبه 17 فروردین 1398 07:49 ق.ظ
スーパーコピー財布激安最高級ブランドコピー財布通販専門店
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:41 ب.ظ

You mentioned this adequately.
we recommend cheapest cialis cialis canada on line cialis 100 mg 30 tablet how much does a cialis cost cialis farmacias guadalajara cialis 20mg prix en pharmacie viagra vs cialis buy brand cialis cheap cialis billig rezeptfrei cialis apotheke
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:13 ق.ظ

Whoa many of awesome tips.
buy cialis online nz ou trouver cialis sur le net cialis 5mg billiger cialis 20 mg cut in half cialis authentique suisse where cheapest cialis cialis without a doctor's prescription wow cialis 20 cialis taglich click here to buy cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox