تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - ارتباط برنامه ریزی آموزشی و درسی با تکنولوژی آموزشی
 

ارتباط برنامه ریزی آموزشی و درسی با تکنولوژی آموزشی

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 8 بهمن 1390-09:34 ب.ظ

اشاره

کتاب‌

درباره ی ارتباط تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی دیدگاه های متفاوتی وجود دارند.

از دیدگاه سنتی، بین تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. اولین بار تابا، با ترسیم پیوستاری نشان داد که چگونه طراحی برنامه ی درسی و تکنولوژی آموزشی از هم متفاوت اند، ولی در عین حال هم سو و هم جهت و در طول یکدیگر دریک پیوستار قرار دارند. در یک طرف این پیوستار در مورد متغیرها تصمیم گیری های کلی و کلان به عمل می آید و در طرف دیگر آن، این متغیرها باید توسط معلم با به کارگیری تکنولوژی آموزشی، در جریان آموزش به شکل عملیاتی در آیند.

در دیدگاه جدید تر، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی با یکدیگر هم پوشی کاملی دارند و تمیز و تفکیک بین این دو نظام مشکل است.

در این مقاله ضمن تشریح ارتباط میان تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی های آموزشی و درسی، شباهت و تفاوت های آن ها مورد بحث قرار می گیرد.

 

تکنولوژی آموزشی را می توان فعالیتی نظام مند برای بهره گیری از یافته های علوم و فنون در جهت کارآمدتر ساختن فرایند یاددهی – یادگیری دانست که سه جنبه دارد: سخت افزاری، نرم افزاری، و حل مسئله.

 

از جمله ویژگی های تکنولوژی آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. تعیین هدف های آموزشی هر واحد درسی

2. فراهم ساختن مواد و محتوای درسی بر اساس اصول یادگیری

3. انتخاب و کاربرد ابزارها و وسایل مناسب برای ارائه ی مطالب درسی

4. به کار بردن روش های مناسب ارزشیابی به منظور آگاهی از میزان اثربخشی  برنامه های درسی، مواد و وسایل آموزشی.


تکنولوژی آموزشی فرایندی است نظام مند به این معنا که اجزایی را از روی تفکر منطقی آن چنان در کنار هم قرار می دهد که آن اجزا در اثر ارتباط و تأثیر متقابل، یک سیستم را تشکیل می دهند و درجهت تحقق هدف های مشخص کارایی می یابند. تکنولوژی آموزشی از مجموعه اطلاعات نظری، تجربی، و علمی علوم متفاوت بهره می گیرد. امروزه ثابت شده است، آموزش موفق آموزشی است که مبتنی بر خط زنجیره ای زیر باشد.

طراحی – اجرا – ارزشیابی

با استفاده از این خط زنجیره، دیگر تفاوتی میان آن چه که باید تدریس شود و آن چه که تدریس می شود، مشاهده نخواهد شد. از سوی دیگر، چیزی مورد ارزیابی قرار می گیرد که با طراحی و پیش بینی قبلی مورد استفاد قرار گرفته است. تکنولوژیست آموزشی باید برای آموزش طراحی کند، بر اساس طرح تهیه شده آموزش را به مرحله ی اجرا در آورد، با اجرای ارزشیابی به بررسی میزان پیشرفت تحصیلی فراگیرندگان بپردازد، از میزان تحقق اهداف مورد انتظار آگاهی یابد، و سرانجام از نتایج به دست آمده برای بهبود فعالیت ها استفاده کند.

مطالعه

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی به بیانی ساده، شامل تعیین چارچوب برنامه ی آموزش محتوای برنامه ی درسی است.

برنامه ریزی درسی را پیش بینی و تهیه ی مجموعه فرصت های یادگیری در جهت نیل به اهداف آموزشی نیز تعریف کرده اند. طی فرایند برنامه ریزی درسی درصدد آنیم که بهره گیری از روش های مبتنی بر نتایج پژوهش و بررسی، زمینه های تحقق اهداف از پیش تعیین شده ی آموزشی را فراهم کنیم.

 

مراحل برنامه ریزی درسی عبارتند از:

1- تعیین هدف های کلی و عینی

2- طرح ریزی و تعیین چارچوب برنامه های درسی یا حیطه های برنامه ها

3- اجرای برنامه های درسی در محیط های واقعی آموزشی

4- ارزشیابی از برنامه و نتایج آن ها.

 

ارتباط برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی آموزشی که برنامه ریزی درسی را نیز شامل می شود، عبارت است از کاربرد روش تحلیلی در مورد هر یک از اجزای نظام آموزشی و برنامه ریزی برای آن ها به منظور استقرار یک نظام آموزشی کارامد. در برنامه ریزی آموزشی، برنامه های کلان در سطح ملی، منطقه ای، قاره ای و جهانی، به وسیله ی سازمان های آموزشی تهیه می شوند. این برنامه ها صرفاً جنبه های کمی و اجرایی دارند و مبنای کار برنامه ریزان درسی قرار می گیرند.

پس از تهیه ی برنامه های کلان و اساسی به وسیله ی برنامه ریزان آموزشی، نوبت به برنامه ریزان درسی می رسد تا برنامه های کیفی و محتوایی هر یک از تخصص های مورد نیاز را تهیه، ارائه و اجرا کنند.

حاصل فعالیت برنامه ریزان درسی، تهیه و تولید برنامه های درسی است که در نظام های متمرکز، به صورتی یکسان برای تمامی استان ها، مناطق و نواحی آموزشی تهیه می شوند و برای اجرا در اختیار مسئولان اجرایی قرار می گیرند.

 

ارتباط تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی

طریقه‌ی کتاب خواندن

پیشرفت های روز افزونی که امروزه در عرصه های متفاوت علمی، فنی، آموزشی و ... صورت گرفته اند، برنامه ریزان آموزشی و درسی، کارشناسان و صاحب نظران مسائل آموزشی را واداشته است تا ساختار، اهداف، برنامه ها، محتوا و روش های نظام آموزشی خود را به روز کنند و خود را با این پیشرفت ها هماهنگ و هم سو سازند. یکی از مهم ترین راهبردهایی که به برنامه ریزان آموزشی و درسی کمک های محسوس و شایان توجهی می کند، استفاده از تکنولوژی آموزشی در برخورد با مسائل کمی و کیفی آموزش و پرورش است.

تکنولوژی آموزشی در سطح کلان، تمام فعالیت های آموزشی اعم از برنامه ریزی های آموزشی و درسی، تحلیل محتوا، تولید مواد آموزشی، رسانه ها و ابزارها،  و مدیریت آموزشی را در بر می گیرد و در طراحی، اجرا، و اصلاح مجدد برنامه های درسی و تجارب آموزشی، نقش مهمی را ایفا می کند. به عبارت دیگر، تکنولوژی آموزشی، روشی اصولی و منطقی برای حل مشکلات آموزشی و برنامه ریزی درسی است که با نگرش نظام مند همراه است و به طراحی سیستم های آموزشی دراز مدت و جامع که کل نظام آموزشی جامعه را در بر می گیرد، مربوط می شود. این، همان ایفای نقش حل مسئله توسط تکنولوژی آموزشی است.

در مجموع، نقش عمده ی تکنولوژی آموزشی، کمک به بهبود کارایی کل فرایند تدریس و یادگیری است.

برنامه ریزی درسی عبارت است از پیش بینی و تهیه ی مجموعه فرصت های یادگیری برای جمعیتی مشخص به منظور نیل به آرمان ها و هدف های آموزشی و پرورشی که معمولاً در مدرسه انجام می گیرد. برنامه ریزی درسی بیشتر در پی آن است که چه چیزی با چه هدفی و با چه محتوایی به چه کسی آموزش داده شود. فرایند برنامه ریزی درسی نیز مانند تکنولوژی آموزشی شامل طراحی، اجرا و ارزشیابی است که به دست یابی به اهداف آموزشی می انجامد.

در برنامه ریزی درسی، ابتدا هدف های کلی مشخص می شوند و بر اساس این اهداف، خط مشی برنامه ی درسی تنظیم می گردد. مهم ترین مواردی که در برنامه ریزی درسی باید در نظر گرفته شوند، عبارت اند از: تدوین مطالب آموزشی، انتخاب مواد و وسائل، نحوه ی اجرای برنامه و سنجش تحصیلی. تکنولوژیست آموزشی زمینه های اجرای برنامه ی درسی را با مواد آموزشی مشخص و روش های مناسب یادگیری فراهم می کند. او هم چنین، مشخص می کند که شاگردان چه نوع مهارت ها و معلوماتی را بر مبنای برنامه ی درسی و محتوای آن احتیاج دارند و طرح لازم برای کسب مهارت ها و اخذ معلومات را تهیه می کند.

به این ترتیب، تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. زیرا هدف هردو، طراحی فرصت های مناسب برای یادگیری بهتر یادگیرنده و حداکثر بهره وری از این فرصت هاست. هر دو رشته شامل مراحل طراحی، اجرا و ارزش یابی هستند. برنامه ریزی درسی عامل تحقق اهداف برنامه های آموزشی و تکنولوژی آموزشی عامل تحقق هدف های برنامه ی درسی است.

بر این اساس، برنامه ریزی درس مجموعه فعالیت هایی تلقی می شود که میان عناصر اصلی برنامه های درسی (هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) ارتباط برقرار می کند، اما زمینه ی ایجاد تغییر و تحول در نظام برنامه ی درسی از طریق تکنولوژی آموزشی به وجود می آید. در واقع، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی در کنار هم و با بهره مندی از یکدیگر می توانند فرایند آموزش را تسهیل کنند. بنابراین رابطه ی این دو رابطه ای طولی است و با یکدیگر هم پوشی دارند.

کتاب

رابطه ی تکنولوژی آموزشی با برنامه ریزی آموزشی

تکنولوژِی آموزشی، با استفاده از یافته های تمام علوم، به حل مسائل آموزشی می پردازد. هدف اصلی آن، ایجاد یادگیری مؤثرتر، پایدارتر و تغییر در کیفیت یادگیری و افزایش بازدهی آموزشی است. برنامه ریزی آموزشی در کنار گرایش های دیگر مجموعه ی علوم  تربیتی، ابزار های بهینه کردن یادگیری را فراهم می کند. ارتباط تکنولوژی آموزشی با برنامه ریزی آموزشی، ارتباطی طولی است. قبلاً مشخص شد که تکنولوژی آموزشی با برنامه ریزی درسی هم رابطه ی طولی و نوعی هم پوشی دارد.

موضوع برنامه ریزی آموزشی، تهیه و پیش بینی برنامه های کلان کمّی برای توسعه ی دوره های کلان، در سطح ملی یا منطقه ای، قاره ای، و جهانی به وسیله ی سازمان های آموزشی تهیه می شوند. این برنامه ها صرفاً جنبه ی کمی و اجرایی دارند و مبنای کار برنامه ریزان درسی قرار می گیرند. آن ها برنامه های کیفی و محتوایی هر یک از تخصص های مورد نیاز را تهیه و ارائه می کنند. تکنولوژی آموزشی در واقع آخرین حلقه ی این زنجیره ی رشته های وابسته به هم است که بر اساس تعریف آن، به طراحی، اجرا و ارزشیابی منابع و فرایندهای یادگیری می پردازد و برنامه های عمومی تهیه شده به وسیله ی برنامه ریزان درسی را، با توجه به شرایط و ویژگی های هر یک از محیط های یادگیری خاص، ترجمه می کند، آن را برای شاگردان خاص به اجرا در می آورد و با انجام ارزشیابی های مکرر، میزان دست یابی شاگردان به هدف های آموزشی را ارتقا می بخشد.


رشد تکنولوژی آموزشی

مرکز یادگیری سایت تبیان - گردآورنده: شکوفه باصری

تنظیم: نوربخش

نظرات() 


buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:41 ب.ظ

You mentioned this adequately.
we recommend cheapest cialis cialis canada on line cialis 100 mg 30 tablet how much does a cialis cost cialis farmacias guadalajara cialis 20mg prix en pharmacie viagra vs cialis buy brand cialis cheap cialis billig rezeptfrei cialis apotheke
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:13 ق.ظ

Whoa many of awesome tips.
buy cialis online nz ou trouver cialis sur le net cialis 5mg billiger cialis 20 mg cut in half cialis authentique suisse where cheapest cialis cialis without a doctor's prescription wow cialis 20 cialis taglich click here to buy cialis
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:41 ق.ظ

Great advice. Regards!
side effects of cialis cialis tablets for sale tesco price cialis estudios de cialis genricos comprar cialis navarr generic cialis review uk we like it safe cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis rezeptfrei sterreich cialis kaufen wo
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 11:14 ب.ظ

Amazing all kinds of beneficial info.
the best choice cialis woman cialis tadalafil online legalidad de comprar cialis tesco price cialis free generic cialis canadian cialis dose size of cialis cialis kaufen wo enter site 20 mg cialis cost prices on cialis 10 mg
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 12:17 ب.ظ

With thanks, I appreciate it.
comprar cialis 10 espa241a generic cialis review uk cialis daily new zealand generic cialis in vietnam are there generic cialis are there generic cialis click here cialis daily uk purchase once a day cialis order cialis from india get cheap cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of forum posts.

cialis from canada venta cialis en espaa what is cialis no prescription cialis cheap generic cialis with dapoxetine free cialis fast cialis online cialis 5 mg funziona cialis generico online cialis dose 30mg
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:44 ق.ظ

Thanks, Ample write ups!

cialis professional from usa canadian drugs generic cialis click here take cialis prices on cialis 10 mg cialis 5 effetti collaterali buying cialis overnight where cheapest cialis wow cialis 20 cialis online deutschland cialis 5 mg effetti collateral
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 12:20 ق.ظ

You said it nicely..
cialis generic availability cialis sans ordonnance cialis dosage amounts cialis generico milano venta cialis en espaa cialis 5mg prix deutschland cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis 50 mg soft tab cialis 10mg prix pharmaci
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:11 ق.ظ

Appreciate it! An abundance of material!

cialis for sale in europa cialis therapie cialis 10 doctissimo cialis professional from usa cialis sans ordonnance cialis generika in deutschland kaufen cialis y deporte comprar cialis 10 espa241a cialis name brand cheap cialis prices
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 12:20 ق.ظ

You definitely made your point.
cialis 20 mg effectiveness cialis generico female cialis no prescription cialis 5 mg para diabeticos the best site cialis tablets tarif cialis france cilas cialis tablets viagra vs cialis vs levitra cialis side effects dangers
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:06 ق.ظ

Regards! Useful information.
cialis arginine interactio cialis for sale acheter du cialis a geneve walgreens price for cialis we choice free trial of cialis order generic cialis online cialis 200 dollar savings card cialis price thailand cialis side effects cialis great britain
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 11:49 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis prices enter site natural cialis cialis australian price buy cialis online cheapest preis cialis 20mg schweiz we like it cialis price are there generic cialis cost of cialis per pill when will generic cialis be available cialis for sale in europa
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 12:11 ب.ظ

With thanks! I appreciate it.
cialis dosage amounts how to buy cialis online usa we choice cialis uk 40 mg cialis what if i take tadalafil 5mg comprar cialis navarr buying brand cialis online buy original cialis canadian drugs generic cialis cialis generico online
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 12:45 ق.ظ

Reliable tips. Appreciate it!
cialis online cialis alternative try it no rx cialis buying brand cialis online online cialis cialis para que sirve callus viagra cialis levitra cialis italia gratis buying cialis in colombia
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:23 ب.ظ

Wonderful posts, Kudos.
cialis wir preise cheap cialis cialis canada on line cialis pills boards best generic drugs cialis cialis en 24 hora where do you buy cialis tarif cialis france generic cialis tadalafil cialis tablets
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:01 ق.ظ

You reported it perfectly.
best generic drugs cialis cialis 5 mg funziona ou trouver cialis sur le net when can i take another cialis only best offers cialis use cialis farmacias guadalajara when will generic cialis be available click here take cialis estudios de cialis genricos generic cialis 20mg uk
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:40 ب.ظ

Great information, Kudos.
best generic drugs cialis prezzo cialis a buon mercato buy original cialis price cialis per pill cialis 20 mg best price click now cialis from canada cialis canadian drugs free generic cialis we choice cialis uk wow look it cialis mexico
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:36 ق.ظ

Regards. Good stuff.
cialis for sale cialis in sconto try it no rx cialis walgreens price for cialis cialis therapie enter site 20 mg cialis cost cialis 10mg prix pharmaci try it no rx cialis chinese cialis 50 mg prix cialis once a da
levitra 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:55 ق.ظ

Wow quite a lot of excellent data.
cheap 20mg levitra levitra 20mg vardenafil 20mg levitra buy levitra 10mg levitra generic cheap 20mg levitra levitra online levitra 20 mg levitra without a doctor prescription
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 10 مهر 1397 12:51 ق.ظ

You reported this effectively!
dose size of cialis we recommend cialis best buy cialis generika in deutschland kaufen cialis price thailand viagra vs cialis viagra or cialis we use it 50 mg cialis dose brand cialis nl non 5 mg cialis generici cialis price thailand
buy cialis
شنبه 7 مهر 1397 10:57 ب.ظ

Seriously quite a lot of wonderful tips.
click now cialis from canada the best site cialis tablets cialis tadalafil cialis bula india cialis 100mg cost cialis 20mg cialis prezzo in linea basso cialis rezeptfrei sterreich we like it safe cheap cialis prices on cialis 10 mg
http://cialisonli.com/
شنبه 7 مهر 1397 07:28 ب.ظ

Beneficial data. Regards!
deutschland cialis online achat cialis en itali buy cialis online nz click here take cialis callus click now buy cialis brand bulk cialis cialis reviews prices for cialis 50mg viagra cialis levitra
canadian online pharmacies reviews
شنبه 31 شهریور 1397 02:20 ب.ظ

You have made your point very nicely..
drugs for sale on internet canadian pharmacys cialis from canada best canadian pharmacies online canada online pharmacies for men canada online pharmacies medication canadian viagra buy vistagra usa are canadian online pharmacies safe canadian pharmacy king
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:13 ب.ظ

Valuable material. Kudos!
cialis without a doctor's prescription cialis coupons printable 200 cialis coupon sialis prix de cialis generic cialis with dapoxetine cialis tablets for sale cialis daily new zealand cialis name brand cheap if a woman takes a mans cialis
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:55 ق.ظ

You explained that terrifically!
purchasing cialis on the internet where cheapest cialis cialis baratos compran uk viagra vs cialis vs levitra cialis 20 mg effectiveness trusted tabled cialis softabs buy brand cialis cheap cialis 20 mg purchasing cialis on the internet what is cialis
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:07 ب.ظ

Wonderful stuff. Appreciate it.
canadianpharmacyusa24h canada drug pharmacy canada online pharmacies reviews canada online pharmacies northwest pharmacies mail order canadian online pharmacy pharmacy onesource canadian cialis canadian pharmaceuticals online drugs for sale usa
viagra 20 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:29 ق.ظ

Regards, Great stuff!
viagra buy viagra online pharmacy viagra safe place to buy viagra online how old to buy viagra how do i get viagra online viagra generic viagra side effects get viagra uk buy cheap viagra uk viagra pharmacy viagra buy cheapest viagra online
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:23 ق.ظ

Incredible tons of awesome knowledge!
low cost cialis 20mg tadalafilo cialis uk cialis 5 effetti collaterali tadalafil 20 mg calis acquisto online cialis how much does a cialis cost cialis 20 mg best price cialis 20mg preis cf
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:40 ق.ظ

Kudos. Ample content.

acquisto online cialis compare prices cialis uk cialis rezeptfrei where to buy cialis in ontario generic cialis pill online we like it cialis price cialis taglich cialis dosage cialis tablets australia price cialis wal mart pharmacy
viabiovit.com/where-to-buy-viagra-in-the-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:37 ق.ظ

Very good data. Thank you.
pharmacy online sildenafil prices uk buying viagra online without prescription how to get viagra prescription online cheap generic viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra generic viagra viagra online with a prescription generic levitra generic viagra cheap
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox