تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک (Comparative)
 

مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک (Comparative)

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 8 بهمن 1390-10:15 ب.ظ

مقاله تخصصی؛ مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک


 

 

مقدمه

برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که اکثر شرکتهای موفق و صاحب نام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای خود با افق دید بلندمدت و درجهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمانی بهره می گیرند. این نوع برنامه ریزی که تاکنون اغلب مورداستفاده سازمانهای بزرگ واقع شده است، اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می آورد.

باتوجه به افزایش کمیت و اهمیت شرکتهای کوچک در فعالیتهای اقتصادی دنیا و نیاز آنها به بهره مندی از برنامه ریزی استراتژیک جهت موفقیت در دنیای رقابتی، در این مقاله بعد از اشاره به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک، تعریف سازمانهای بزرگ و کوچک، معرفی برخی از مدل های مهم برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ و کوچک، این مدلها به صورت تطبیقی با هم موردمقایسه قرار خواهند گرفتا تا از نتیجه این مقایسه مدلی مفهومی از برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک ارائه شود تا آنها نیز در راستای دستیابی به اهداف وکامیابی روزافزون از این نوع برنامه ریزی بهره مند شوند.

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعفهای داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می کند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر قوتها و با بهره گیری از فرصتها،ضعفها را ازبین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.

در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، هر سازمانی با هر اندازه ای، با تغییرات و تحولات سریعی روبروست و باید فعالیتهای خود را طوری برنامه ریزی و مدیریت کند که در محیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد. باتوجه به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک، این امر مستلزم بهره گیری از این نوع برنامه ریزی است. چرا که از یک طرف آینده نگر بوده و ازطریق پیش بینی تحولات آتی اقدامات مناسب را تنظیم می کند. ازطرف دیگر گرایش به محیط داشته و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از این لحاظ می تواند به سرعت از تغییرات محیط با خبر شده و واکنش مناسب و سریع نشان دهد.

مفاهیم، نظریات و مدل هایی که تاکنون درباره برنامه ریزی استراتژیک ارائه شده اند بیشتر در رابطه با سازمانهای بزرگ و متناسب با ویژگیهای آنها بوده و سازمانهای کوچک کمتر مورداقبال واقع شده اند همین امر به علاوه برخی عوامل دیگر باعث می شوند تا سازمانهای بزرگ به راحتی از برنامه ریزی استراتژیک بهره مند شوند ولی سازمانهای کوچک تجربه چندان زیاد و موفقیت آمیزی در استفاده از این نوع برنامه ریزی ندارند.

باتوجه به نقش و اهمیتی که سازمانهای کوچک در فعالیتهای اقتصادی و بازارهای جهانی پیدا کرده اند و باتوجه به اینکه مانند هر سازمان دیگری با رقابت شدیدی مواجهند و همواره به پیروزی می اندیشند و نیازمند بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک هستند.

براین اساس، مقاله حاضر درنظر دارد تا برخی از مدل های مهم برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ و کوچک را به صورت تطبیقی مقایسه کرده و مدلی مفهومی از این نوع برنامه ریزی را برای سازمانهای کوچک توسعه دهد تا مورداستفاده آنها قرار گیرد.

برنامه ریزی استراتژیک: همانند سایر مفاهیم مدیریت، تعاریف گوناگونی از برنامه ریزی استراتژیک توسط صاحبنظران ارائه شده است که برای جلوگیری از طول کلام به چند مورد مهم از آنها اشاره می شود. یکی از این تعاریف در ارتباط با کسب و کارهای کوچک می باشد.

 

● تعریف برنامه ریزی استراتژیک

1 - فرای و استونر: برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکتهای کوچک طراحی می شود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. خصوصاً، فرایند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می کند - شرایط فعلی شرکت را توضیح می دهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی می کند. (FRY AND STONER, 1995, 12)

2 - لرنر: برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است. اگر ویژگیهای زیر ترکیب شوند، فرایند برنامه ریزی استراتژیک موفق و جامعی را تعریف می کنند. برنامه ریزی استراتژیک:

نگاه به آینده دارد و تمرکز بر آینده پیش بینی شده است. به این مسئله توجه دارد که جهان بعداز 5 الی 10 سال چه تفاوتهایی با اکنون خواهد داشت. درصدد خلق آینده سازمان برمبنای آن چیزی است که احتمال می رود در آینده ایجاد شود.

برمبنای تجزیه و تحلیل روندها و سناریوهای پیش بینی شده برای گزینه های ممکن در آینده است و نیز برمبنای تجزیه و تحلیل داده های داخلی و خارجی است.

منعطف و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از آینده سازمان است. برنامه ریزی استراتژیک سازمان را با محیطش تطبیق می دهد، زمینه ای برای دسترسی به اهداف ایجاد می کند، چارچوب و جهتی برای سازمان فراهم می سازد تا به آینده دلخواه خود برسد.

چارچوبی به وجود می آورد که با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل های سازمان در آن چارچوب می توان به مزیت رقابتی دست یافت. این امر سازمان را قادر می کند تا به روندها، اتفاقات، چالشها و فرصتهای به وجود آمده، ازطریق چارچوبی از بینش و ماموریت ایجاد شده توسط فرایند برنامه ریزی استراتژیک پاسخ دهد.

فرایندی نظری و کیفی است. برنامه ریزی استراتژیک، داده های نرم مانند: تجارب، نیات و ایده های موجود در گفتگوهای روزانه سازمان را ترکیب می کند و درصدد ارائه یک بینش و هدف سازمانی روشن است.

به سازمان اجازه تمرکز می دهد، زیرا فرایندی پویا و مستمر از فعالیتهای خود تحلیلی است.

فرایند یادگیری مستمر، در جریان و گفتگوی سازمانی است که به فراتر از دسترسی به یک سری اهداف از پیش تعیین شده توسعه می یابد. برنامه ریزی استراتژیک درصدد است روشی که یک سازمان فکر و عمل می کند را تغییر داده یک سازمان یادگیرنده به وجود آورد.

وقتی موفقیت آمیز باشد، تمام نواحی عملیاتی را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان قسمتی از فلسفه و فرهنگ سازمان درمی آید. (LERNER L. ALEXANDRA, 2002, 1)

3 - پفر: برنامه ریزی استراتژیک فرایند ایجاد و توسعه رویه ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده است. وی بین برنامه ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی است و برنامه ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده اش می کند، تفاوت قائل می شود.

4 - مک کون: برنامه ریزی استراتژیک فرایندی برای بازسازی و انتقال سازمانی است. به نظر وی در برنامه ریزی بلندمدت اهداف و پیش بینی ها براساس فرض ثبات سازمانی است، درحالی که در برنامه ریزی استراتژیک، نقش سازمان در محیط آن بررسی می شود. برنامه ریزی استراتژیک باعث می شود تا سازمان فعالیتها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه ها ارائه می کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها، مدیریت و همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ها ارائه می کند. (Http://eric-web.tc.columbia.edu, 2002)

دریک گفتار ساده، یک برنامه استراتژیک می تواند عملکرد را بهبود بخشد. اعضای یک سازمان در لابلای کارهای وظیفه ای ثابت و چالشهای روزانه سردرگم می شود و ممکن است که جهت اهداف سازمان را گم کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند. یک برنامه استراتژیک می تواند، نه تنها درک اعضا از اهداف را بیشتر کند بلکه تفکر آینده گرا را برمبنای درک مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجاد کند. همکاری بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترک فعالیت کنند، بسیار موثر و اثربخش می شود. ودرنهایت اینکه، یک برنامه ریزی استراتژیک موفقیت آمیز، برنامه ای است که:

▪ به عمل ختم شود.

▪ بینش مشترکی برمبنای ارزشها ایجاد کند.

▪ فرایندی همگانی و مشارکتی است که کارکنان و مدیران احساس مالکیت مشترک نسبت به آن دارند.

▪ مسئولیت درقبال جامعه را می پذیرد.

▪ نسبت به محیط خارجی سازمان حساس بوده و بر آن تمرکز دارد.

▪ برمبنای داده های با کیفیت بالا طرح ریزی می شود. - بخش کلیدی مدیریت اثربخش می باشد. (Http://eric-web.tc. Columbia. edu,2002)

 

● سازمانهای بزرگ و کوچک

سازمانها ازنظر شاخصهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم شده اند و تعریفهای متفاوتی برای هرکدام از آنها در کشورهای گوناگون ارائه شده است. شاخصهایی مانند: حجم فعالیت، میزان فروش یا درآمد، تعداد کارکنان، سرمایه گذاری و... . اما آنچه در اکثر کشورها مرسوم است، تقسیم بندی براساس اندازه می باشد که در ایران به صورت زیر است:

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

▪ سازمانهای بزرگ: صنایعی که تعداد کارکنان آنها 10 نفر و بیشتر باشد.

▪ سازمانهای کوچک: صنایعی که تعداد کارکنان آنها کمتر از 10 نفر باشد.

 

● وزارت صنایع و معادن - سازمان صنایع کوچک ایران

▪ سازمانهای بزرگ: صنایعی که 50 نفر و بیشتر کارکن داشته باشند.

▪ سازمانهای کوچک: صنایعی که کمتر از 50 نفر کارکن داشته باشند.

 

● مدلهای برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ

تاکنون مدل های زیادی از برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای بزرگ ارائه شده است. در این مقاله برخی از مدل های مهم (9 مدل) مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند که عبارتند از: 1 - مدل فرایند برنامه ریزی جامع تایلر(TAYLOR) ،2 - مدل رایت، 3 - مدل هیل(HILL) ، 4- دیوید (DAVID) 4- ماندی و پرمیاکس (MONDY & PERMEAUX) 5 ، 6- برایسون (BRYSON) 7- گلوئک (GLUECK) ، 8- رابسون (ROBSON) ، 9 - استینر(STEINER).

 

● مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای کوچک

دررابطه با برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای کوچک مدل زیادی توسعه نیافته است. از بررسی منابع مختلف سه مدل شناسایی شد که در این مقاله در کنار سایر مدلها موردبررسی و مقایسه قرار می گیرند.

 

● مقایسه تطبیقی

مقایسه مدلهای برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ و کوچک معرفی شده نشان می دهد که علی رغم تفاوتهای موجود در تعداد مراحل و گامهای مدلها، تقدم و تاخر آنها، کلیه مدلها به طور تقریبی از ساختار مشابه و یکسانی برخوردار هستند. شالوده مدلهای برنامه ریزی استراتژیک بدینگونه است که از تعیین رسالت سازمانی شروع شده، با انجام تجزیه و تحلیلهای خارجی و داخلی (برای شناسایی فرصتها و تهدیدهای خارجی و قوتها و ضعفهای داخلی). اهدافی برای شرکت درنظر می گیرند و براین اساس استراتژی هایی را برمی گزینند؛ سپس استراتژی های انتخاب شده را به صورت یک برنامه استراتژیک شامل روش انجام کار، منابع و زمان تخصیص یافته، درمی آورند که باید توسط شرکت به اجرا درآید تا اهداف و رسالتش محقق شوند.

بنابراین، با مقایسه مدلهای مختلف برنامه ریزی استراتژیک و صرفنظر از تفاوتهای ظاهری و جزئی آنها و نیز با تکیه بر مدلهای سازمانهای کوچک می توان ادعا کرد که کلیه این مدلها به نحوی مراحل سه گانه زیر را شامل می شوند:

▪ تعیین رسالت و اهداف شرکت؛

▪ تجزیه و تحلیل خارجی و داخلی؛

▪ تعیین استراتژیهای شرکت.

 

● در اینجا تذکر چند نکته زیر لازم به نظر می رسد:

هرکدام از مدلهای برنامه ریزی استراتژیک _(بخصوص مدلهای سازمانهای بزرگ) ممکن است تعداد مراحلی بیش از مراحل فوق را شامل شوند. ولی مراحل آنها طوری است که قابل دسته بندی دراین 3 مرحله هستند. برخی از مدلهای سازمانهای بزرگ، علاوه بر تدوین استراتژی، مراحل اجرا و ارزیابی برنامه استراتژیک را نیز دربرمی گیرند. ولی باتوجه به اینکه مقاله حاضر برنامه ریزی استراتژیک را فرایند تدوین استراتژی تا قبل از مرحله اجرای استراتژی ها درنظر می گیرد، در مقایسه مدلها، از آوردن مراحل اجرا و ارزیابی خودداری می شود.

با وجود تفاوتهای موجود بین برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای بزرگ و کوچک؛ فرایند برنامه ریزی استراتژیک هر دو دسته از سازمانها (کوچک و بزرگ) شامل مراحل سه گانه مذکور می شوند.

این مراحل سه گانه، با تکیه بر مدلهای سازمانهای کوچک، جهت ایجاد و توسعه مدلی از فرایند برنامه ریزی استراتژیک برای این سازمانها تعیین شده اند.

 

● مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای کوچک

بررسی جدول مقایسه مدلهای برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ (9 مدل) و صنایع کوچک (3 مدل) نشان می دهد که همه آنها به نحوی سه مرحله الف) تعیین رسالت و اهداف شرکت، ب) تجزیه و تحلیل خارجی و داخلی و ج) تعیین استراتژی های شرکت را شامل می شوند. هرچند برخی از آنها از تعداد مراحل بیشتری برخوردارند و تقدم و تاخر مراحل آنها متفاوت از ترتیب این سه مرحله است ولی قابل دسته بندی در این سه مرحله هستند به طوری که در یک دید کلی، این سه مرحله در کلیه مدلهای موردمقایسه قابل مشاهده هستند.

باتوجه به اینکه سه مرحله پیش گفته در کلیه مدلهای موردمقایسه وجود دارند، می توان آنها را اساس و یک مدل جدید برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک قرار داد و با اضافه کردن برخی مراحل، بسته به ویژگیهای خاص سازمانهای کوچک این مدل مفهومی جدید را ایجاد کرد. بنابراین، در توسعه مدل مفهومی، باید به نکات زیر توجه شود:

ارزشها، نگرشها، بینش و نظرات بنیانگذاران و مدیران عالی در سازمانهای کوچک از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و فعالیتها و برنامه های آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

سازمانهای کوچک به خاطر مشکلات مالی، نیروی انسانی، تخصصی و کوچک بودن که نسبت به سازمانهای بزرگ دارند، به مدلی ساده تر، مختصرتر و با تعداد مراحل کمتر نیاز دارند که درعین جامعیت (از لحاظ برآوردن نیازهای برنامه ریزی بلندمدت آنها)، با هزینه، زمان و تعداد متخصصان کمتر قابل بکارگیری باشد.

هر مدل برنامه ریزی استراتژیک چه در سازمانهای بزرگ و چه در سازمانهای کوچک باید درنهایت به یک برنامه استراتژیک قابل اجرا ختم شود. این برنامه استراتژیک باید شامل استراتژی های شرکت و نحوه اجرای استراتژی ها ازنظر هزینه، زمان و سایر منابع موردنیاز باشد.

 

● ویژگیها و اهداف مدل

مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک حداقل تعداد مراحل را داشته و از سادگی زیادی برخوردار است؛ نیاز کمتری به افراد متخصص داشته و توسط یک کمیته برنامه ریزی استراتژیک کوچک در مدت زمانی کم قابل بکارگیری است. اینها همه ویژگیهایی هستند که مشکلات سازمانهای کوچک را در استفاده از مدلهای برنامه ریزی استراتژیک برطرف می کنند. بنابراین، مدل مفهومی مذکور مدلی است که به لحاظ سادگی، تعداد مراحل کم، قابلیت بکارگیری توسط تعداد افراد کم و در زمان کم می تواند نیاز سازمانهای کوچک را نسبت به برنامه ریزی استراتژیک برطرف کند؛ به طوری که سازمانهای کوچک با بکارگیری این مدل به همان مزیتهایی دست یابند که سازمانهای بزرگ در استفاده از مدلهای متداول برنامه ریزی استراتژیک به آنها دست می یافتند.

مدل مفهومی برای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای کوچک طراحی شده و اهدافی به شرح زیر را دنبال می کند:

1 - ایجاد قابلیت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک: یکی از محدودیتهای سازمانهای کوچک در استفاده از مدلهای متداول برنامه ریزی استراتژیک، طولانی و پیچیده بودن و تعداد زیاد مراحل این مدلها بود؛ به طوری که این سازمانها باتوجه به منابع و وقت محدود خود قادر به استفاده مناسب از آنها نبودند و مزیتهای استفاده از چنین برنامه ریزی را از دست می دادند.

مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک با تعداد مراحل کمتر و سادگی خود به دنبال این است که قابلیت و توانایی برخورداری از این نوع برنامه ریزی را در سازمانهای کوچک به وجود آورد تا این صنایع بتوانند با صرف زمان و منابع کم و درحد توان خود از فواید برنامه ریزی استراتژیک بهره مند شوند.

2 - متقاعد کردن مدیران سازمانهای کوچک به لزوم برنامه ریزی استراتژیک: مدیران سازمانهای کوچک به خاطر مشکلاتی که برای برنامه ریزی استراتژیک در این سازمانها وجود دارد، نسبت به استفاده از این نوع برنامه ریزی اعتقاد چندانی ندارند و آن را نوعی تلف کردن وقت و هزینه می دانند.

مدل مفهومی ارائه شده با ویژگیهای خاص خود به دنبال رفع مشکلات برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای کوچک و تغییر نگرش مدیران این سازمانها نسبت به استفاده از آن هستند، به طوری که از این طریق مدیران به اهمیت و لزوم برنامه ریزی استراتژیک پی ببرند و برای انجام فعالیتهای شرکت درجهت رسیدن به اهداف و کسب موفقیت بیشتر از آن بهره برداری کنند.

3 - افزایش توان پاسخگویی سازمانهای کوچک به تغییرات محیطی و همگامی با آنها: برخی بر این اعتقاد هستند که برنامه ریزی استراتژیک به خاطر دید بلندمدت خود و تعیین مسیر حرکت شرکت در بلندمدت، قدرت انطباق و همگامی شرکت با تغییرات سریع را محدود می کند و مانعی بر سر راه پاسخگویی انعطاف پذیر آنها به محیط می شود.

در پاسخ به این عده باید گفت که برنامه ریزی استراتژیک نه تنها مانعی برای تطبیق شرکت با محیط زیست، بلکه از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق عناصر محیطی و لحاظ کردن آنها در برنامه های سازمان، باعث می شود که شرکت از تغییرات فوق العاده زیادی که امروزه در محیطهای خرد و کلان اتفاق می افتد، مطلع شود، از فرصتهای آن بهره برداری کرده و از تهدیدهایش اجتناب کند. مدل مفهومی ارائه شده نیز از چنین ویژگیهایی برخوردار است و به دنبال افزایش سرعت و قابلیت سازمانهای کوچک در همگامی با تغییرات محیطی است.

4 - تعیین مسیر توسعه شرکت: هر شرکت با هر اندازه و موقعیتی به فکر توسعه و پیشرفت از جنبه های گوناگون است. سازمانهای کوچک نیز به مرور زمان درصدد افزایش فعالیتها و تولیدات و بالطبع اندازه خود هستند. در این میان برنامه ریزی استراتژیک روشی است که مسیر استراتژیک توسعه شرکت را معین می کند.

این مدل مفهومی نیز به دنبال این است که ازطریق تجزیه و تحلیل خارجی و داخلی، تعیین رسالت و اهداف و ارزشهای مدیران شرکت زمینه فعالیتهای مدیران شرکت زمینه فعالیتهای جدیدی را در آینده شناسایی کند که شرکت با توجه به منابع خود قابلیت ورود به آن فعالیتها را دارد. این امر از طریق استراتژی های حاصل از این مدل امکان پذیر است.

 

● علاوه بر اهداف فوق، مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک اهدافی به شرح زیر را نیز دنبال می کند:

▪ تسهیل فرایند برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای کوچک؛

▪ بهره مند ساختن سازمانهای کوچک از مزایای برنامه ریزی استراتژیک؛

▪ شناخت جایگاه فعلی و موقعیت مطلوب آینده شرکت؛

▪ شناسایی رقبا، مشتریان، تامین کنندگان، محصولات جایگزین و تازه واردها به صنعت؛

▪ تعیین استراتژی هایی که شرکت را به اهداف موردنظر برسانند.

 

● نتیجه گیری

باتوجه به تغییرات و تحولات سرسام آور محیط و شدت زیاد رقابت در بازارهای جهانی، هر سازمانی در راستای تداوم حیات و کسب موفقیت بیشتر، نیاز مبرم به بهره مندی از برنامه ریزی استراتژیک دارد. باتوجه به اینکه امروزه سازمانهای کوچک از اهمیت زیادی برخوردار هستند و آنها هم نیاز به برنامه ریزی استراتژیک فعالیتهای خود دارند ولی تاکنون مطالعات چندانی در این باره صورت نگرفته و مدلهای کافی از برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک ارائه نشده است، در این مقاله 9 مدل برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ و 3 مدل سازمانهای کوچک به طور تطبیقی موردمقایسه قرار گرفت و مراحل مشترک آنها به صورت سه مرحله:

الف) تعیین رسالت و اهداف شرکت،

ب) تجزیه وتحلیل خارجی و داخلی و

ج) تعیین استراتژی های شرکت شناسایی شد و پس از اضافه کردن یک مرحله با عنوان: <<«تعیین ارزشهای مدیران عالی» باتوجه به ویژگی خاص شرکتهای کوچک، مدل مفهومی جدیدی از برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک ارائه شد تا آنها نیز با بهره مندی از این نوع برنامه ریزی به سوی کامیابی گام بردارند.

مجله تدبیر

 

 

 

 

 

 

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را

 

 با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

 

Email: mahdiyarahmadi@gmail.com

 

در میان گذارید.نظرات() 


u5olh6o
پنجشنبه 31 مرداد 1398 11:06 ب.ظ
td9nihw viagra 100mg price walmart <a href="http://sildenapharmacy.com/">Buy Generic Viagra (Sildenafil Citrate) http://sildenapharmacy.com/</a> sidenafil citrate generic <a href=http://sildenapharmacy.com/>Buy viagra</a>
http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:35 ق.ظ

Wow many of fantastic facts!
most reliable canadian pharmacies north west pharmacy canada good canadian online pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy viagra drugstore online shopping canada medication list online pharmacies mexico canada medication cost northwest pharmacies
juanieladdtqr
شنبه 8 تیر 1398 07:57 ب.ظ
selsnqkafoln buying viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cialis/canadian</a> order generic cialis from canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canada rx cialis</a>
real viagra online
cheapest cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 05:37 ق.ظ

With thanks, Excellent information!
free generic cialis opinioni cialis generico we use it 50 mg cialis dose female cialis no prescription click here take cialis cialis 5 mg cialis dosage recommendations cialis billig cialis online deutschland cialis 20 mg
cialis herbs
یکشنبه 2 تیر 1398 01:36 ب.ظ

You expressed this very well.
free generic cialis acheter du cialis a geneve generic low dose cialis 5 mg cialis coupon printable brand cialis nl side effects of cialis we recommend cheapest cialis order a sample of cialis price cialis per pill click now buy cialis brand
Cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 11:01 ب.ظ

Appreciate it. Ample posts!

cialis 5 mg tadalafil generic cialis 5 mg para diabeticos cialis professional from usa safe dosage for cialis overnight cialis tadalafil cialis rckenschmerzen order a sample of cialis buy cialis sample pack price cialis wal mart pharmacy
http://roagheral.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:14 ق.ظ

Thanks! I appreciate this!
cialis tablets australia cialis uk buy name brand cialis on line recommended site cialis kanada sublingual cialis online enter site natural cialis acheter cialis kamagra buy cialis sample pack cialis for sale in europa cialis 05
best generic drugs cialis
جمعه 31 خرداد 1398 02:19 ب.ظ

Thank you! Good stuff.
fast cialis online acheter du cialis a geneve cialis for daily use cialis 5mg cialis price in bangalore comprar cialis navarr cheap cialis brand cialis generic only best offers cialis use click now buy cialis brand
http://piremic.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:42 ب.ظ

You stated this very well!
purchase once a day cialis tadalafil 10 mg acquistare cialis internet where to buy cialis in ontario generic low dose cialis cialis taglich cialis for sale in europa cialis 20mg canadian discount cialis fast cialis online
Buy cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:55 ق.ظ

Effectively voiced certainly! .
click here cialis daily uk buy online cialis 5mg cialis for sale in europa generic cialis review uk sublingual cialis online cialis generico postepay enter site 20 mg cialis cost where cheapest cialis ou acheter du cialis pas cher order a sample of cialis
where can i buy cialis over the counter at walmart
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:39 ق.ظ

Lovely stuff. Thanks a lot.
tadalafil generic we choice cialis pfizer india how do cialis pills work cialis arginine interactio we recommend cialis best buy cialis patent expiration buy cialis cialis patentablauf in deutschland cialis dosage amounts cialis authentique suisse
generic cialis for order
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:17 ب.ظ

You actually reported that really well.
cialis lowest price buying brand cialis online cialis 5 mg buy viagra or cialis brand cialis generic cialis rezeptfrei acquistare cialis internet cialis rckenschmerzen cialis 5mg billiger compare prices cialis uk
http://enerwer.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:41 ب.ظ

Thanks a lot. A good amount of postings!

generico cialis mexico buy cialis sample pack deutschland cialis online walgreens price for cialis order generic cialis online generic cialis review uk cialis generic when can i take another cialis costo in farmacia cialis cialis 10 doctissimo
http://noiperjung.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:47 ق.ظ

Valuable tips. Thank you!
cialis for sale cost of cialis cvs cialis rezeptfrei cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen wo buy cialis uk no prescription cialis 20 mg effectiveness cialis kaufen bankberweisung buy cialis online legal cialis daily reviews
http://pairiloc.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:26 ب.ظ

Cheers. I enjoy this!
comprar cialis navarr 40 mg cialis what if i take cialis for daily use cialis dose 30mg cialis cipla best buy acquisto online cialis cialis uk cialis kamagra levitra cialis sicuro in linea generic cialis pill online
cialis generic best price
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:53 ق.ظ

You revealed it really well!
does cialis cause gout we use it cialis online store cialis australian price opinioni cialis generico cost of cialis per pill cialis tadalafil cialis baratos compran uk cialis wir preise acheter cialis kamagra cialis australia org
http://subbostcub.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:52 ق.ظ

Point clearly used..
cialis patent expiration purchase once a day cialis cialis cost only now cialis 20 mg cialis generika cialis online holland rx cialis para comprar how do cialis pills work cialis tablets cialis price thailand
http://joitbetre.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:39 ب.ظ

With thanks. Plenty of data.

cialis generic availability cialis daily dose generic cialis for bph prix cialis once a da cialis for sale cialis daily dose generic cialis pills price each click here cialis daily uk purchasing cialis on the internet how do cialis pills work
http://teopredaf.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:30 ق.ظ

With thanks! Ample tips!

cialis 10mg prix pharmaci generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg cialis online nederland low cost cialis 20mg order cialis from india wow look it cialis mexico buy generic cialis cialis arginine interactio brand cialis nl
Cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:12 ب.ظ

You have made your position extremely effectively!!
does cialis cause gout cialis prices cialis authentique suisse cialis 5 mg buy calis ou trouver cialis sur le net buy cialis uk no prescription opinioni cialis generico acheter du cialis a geneve price cialis wal mart pharmacy
http://littcomneu.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:39 ق.ظ

Thanks, Quite a lot of forum posts!

cialis prezzo in linea basso estudios de cialis genricos cialis vs viagra generic cialis with dapoxetine 5 mg cialis coupon printable buying cialis on internet tadalafil 5mg cialis australia org cialis daily cialis prezzo di mercato
http://daymasta.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:11 ب.ظ

Cheers! I enjoy it!
acheter du cialis a geneve order cialis from india i recommend cialis generico deutschland cialis online precios cialis peru bulk cialis cialis 20 mg cost cipla cialis online buying cialis in colombia buy cheap cialis in uk
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:10 ق.ظ

Great forum posts. Thanks a lot.
legalidad de comprar cialis we use it cialis online store cialis side effects dangers prices on cialis 10 mg price cialis wal mart pharmacy generic cialis generic cialis tadalafil price cialis per pill cialis arginine interactio enter site 20 mg cialis cost
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:10 ق.ظ

Incredible loads of awesome tips!
cialis cuantos mg hay cialis generico online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis online nederland cialis alternative we choice cialis uk cialis generic tadalafil buy brand cialis nl cialis generico lilly cialis prezzo al pubblico
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:10 ب.ظ

Kudos. Excellent stuff.
we choice free trial of cialis enter site 20 mg cialis cost cialis prices in england enter site 20 mg cialis cost cialis in sconto tesco price cialis compare prices cialis uk cialis preise schweiz cialis prezzo al pubblico cheap cialis
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 05:22 ب.ظ

Wow lots of good knowledge.
ou acheter du cialis pas cher cialis super kamagra tadalafil 5mg can i take cialis and ecstasy does cialis cause gout canada discount drugs cialis cialis per paypa the best choice cialis woman when can i take another cialis cialis generico en mexico
http://studioitalia.pl/en/firma/flou
جمعه 30 فروردین 1398 08:40 ب.ظ
ブランド激安市場,スーパーコピーN級品買取!スーパーコピーN級
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:01 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
canadianpharmacyusa24h is it legal buy viagrow prescriptions from canada without trusted pharmacy canada canadian pharmaceuticals stocks pharmacy canada canadian drug store top rated canadian pharmacies online trusted pharmacy canada scam discount canadian pharmacies
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:37 ب.ظ

Thanks. Terrific information!
5 mg cialis pharmacie en ligne enter site natural cialis cialis generico en mexico enter site 20 mg cialis cost cialis savings card cialis canada on line walgreens price for cialis venta de cialis canada il cialis quanto costa click here cialis daily uk
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:08 ق.ظ

Many thanks, Awesome stuff!
cialis mit grapefruitsaft cialis 30 day trial coupon are there generic cialis purchasing cialis on the internet cialis generisches kanada cuanto cuesta cialis yaho only now cialis for sale in us cialis generico generic cialis levitra cialis 30 day trial coupon
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox