تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - نقش مهارت مدیران آموزش در مدیریت تغییر
 

نقش مهارت مدیران آموزش در مدیریت تغییر

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 29 آبان 1389-09:56 ب.ظ

نقش دانش و مهارت مدیران آموزش وپرورش در  مدیریت تغییر 
استاد راهنما: دکتر غلامعلی احمدی-  مرتضی نریمانی زمان آبادی

چكیده : در جامعه فراصنعتی امروز،  سازمانها برای بقا و پویایی خود لاجرم نیازمند به انجام كوشش هایی هستند كه تغییروتحول معرف مناسبی برای مجموعه آنهاست . دراین میان ، سازمان های آموزشی عملاً  سازمانهای تغییر  ومدیریت آنها مدیریت تغییر محسوب می گردد . هدف این مقاله ارائه نقش  دانش ومهارت مدیران در آموزش وپرورش . در این راستا مجموعه ای از استراتژی های مدیریتی را برای  تحقق هدف فوق  پیشنهاد می كندو همچنین نمونه مواردی كه در هر مرحله از مدیریت تغییر( درك تغییر ، برنامه ریزی تغییر ، اجرای برنامه تغییر وتثبیت تغییر ) با ید مورداستفاده یك سازمان درجهت مدیریت تغییر  مورد استفاده قرار گیرد  موردبحث و بررسی قرار خواهدگرفت.
مقدمه  :  در دنیای رقابتی و پر تغییر امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی یکی از شرایط اساسی موفقیت است. با این وجود سرعت این تغییرات، به دلیل مقاومت کارکنان سازمان ها در برابر تغییر کافی نیست و بسیاری از سازمان ها در چنین مواقعی دچار مشکلات بسیاری شده اند. یافته های  پژوهش اخیر  چگونگی ایجاد یک تغییر سازمانی موفق را نشان می دهد. هدف این مقاله   بررسی  مهارت های مدیریت تغییر در   آموزش وپرورش می باشد . كرت لوین  برای ایجاد تغییر سه مرحله را در نظر می گیرد: خروج از انجماد - تغییر - و سپس انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پایداری را ارائه داد.‍
مدیریت تغییر  :   مدیریت تغییر عبارت است از فرایندمستمر وپویای ایجاد آمادگی برای تغییر ، برنامه ریزی تغییر ، اجرای برنامه تغییر ،وحفظ ونگهداری تغییر(تثبیت وپایداری تغییر) .مدیریت تغییر، شامل چهار مرحله است: آمادگی ،  برنامه ریزی ،  اجرا ،  تثبیت ، مدیری كه نقش هدایت گر وعامل به تغییر می باشد ضرورت دارد در هریك از مراحل مدیریت تغییر از تبحر لازم  بر خوردار بوده تا موفق در ایفای نقش اصلی خود باشد . لذا در مدیریت تغییر توسط مدیر   ظاهر امر نشان می دهد یك مدیر باید  نسبت به هریك از مراحل مدیت تغییر دانش كافی و وافی  ، مهارت لازم  وبه دنبال آن بر خورداری از عملكرد درسطح بالا یی  باشد .
همانطور كه مستحضرید  امروزه تغییر مهم ترین عامل موثر در مدیریت آموزش وپرورش موفق محسوب می شود. سازمان ها و افراد شاغل در آنها بایدنگرش مثبتی نسبت به مساله تغییر داشته باشند تا از این طریق توان رقابتی خود در بازارهای تهاجمی امروزی را حفظ كنند. عدم توجه به یك روند در حال تغییر ممكن است بسیار پرهزینه باشد. این مقاله به مدیران می آموزد كه برای بقای خود چگونه همواره یك گام از رقبا جلوتر باشند، روند تغییرات را تعیین كنند، و رهبری یك پروژه تغییر را بر عهده بگیرند..تحقیقات انجام شده بیانگر این است كه ، بین  مهارت و عملكرد مدیران رابطه معناداری وجود دراد ویكی از اركان  اصلی ایجاد تغییر در سازمان ها به ویژه سازمان های آموزشی؛ مدیران می باشند كه كمتر توجهی  به آنها شده است. امروزه ، مدیران آموزشی موظف هستند كه وجود تقاضا ها ونیازهای مبرم به تغییر را در نظامهای آموزشی مغتنم شمرده و از آن به مثابة چالشی در جهت بسیج منابع سازمانها  برای نیل به چشم انداز آتی مطلوب استفاده نمایند.(علاقه بند ،1384 ص 8) 
پیشینه مدیریت تغییر  : موضوع مدیریت تغییر ، یکی از موضوعاتی است که در ادبیات مدیریت توجه  دیگران را جلب کرده است به ویژه در دهه ی 1990  میلادی ، رویداد « تغییر»  به صورت خیلی مهم زندگی شخصی و سازمانی در آمده است . از زمانی که تغییر به دلایل مختلفی در سازمانها ضرورت پیداکد و مدیران احساس نیاز نمودند مدیریت تغییر هم ضرورت یافت.  به دلیل اینکه باری به هر جهت نمی توان در سازمانها تغییر را اعمال نمود. ( امیرکبیری ، 1385 ، ص 582 ) .
جایگاه دانش مدیران آموزشی در مدیریت تغییر
در تحقیقات صورت گرفته و اعتراضات كاركنان اداره های آموزش وپرورش  اشاره ای دارد  به  دلایل عدم اجرای ادعا های مدیران (ایجاد تغییر وتحول در سازمان)  به محض انتصاب درپست مدیریت كه عبارتند از  : (1) نداشتن  دانش كافی  مدیران آموزشی نسبت به تغییر و محیط كاری سازمان ، نوع نگرش او  نسبت به تغییر ، و فقدان مهارت های مورد نیاز برای  مدیریت تغییر.(2)فقدان دانش و درك و فهم كاركنان نسبت به  چشم انداز ازمانی مرتبط با ابتكارعمل در تغییر (كبیری ، 1385 ، ص 588 )
علی اكبری ( 1385 ) شناخت آینده و اهمیت آن می تواند راه گشایی برای مدیران  در رهبری تغییر باشد.  سیبرت مایكل   (2005) تقدم وتأخر در صلاحیتهای لازم برای  مدیریت تغییر ، به این صورت است كه  مقوله دانش و   مهارت های مدیران تقدم و تأخربر نگرش دارد ومدیر باید نسبت به موارد زیر توجه زیادی داشته باشند مدیران (1)  شناخت الگو ومراحل وفرایند مدیریت تغییر  (2)  مهارت های ارتباطی در گوش دادن ، مصاحبه كردن و پرسیدن . (3)  نگرش وحدت یافته نسبت به ایجاد اعتماد و اعتبار

مهارت‌های مدیریت تغییر  : 
مهارت : كاربرد  مؤثر دانش و تجربه شخصی است نریمانی  ( 1387 ) با توجه به لزوم آگاهی لازم و نگرش مثبت نسبت به مدیریت تغییر  و نقش آن در عملكرد آگاهانه مدیران برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه برای مدیران و ایجاد مهارت های لازم دراستفاده از روش های مدیریت تغییر  در آنان ،  می‌تواند در بازدهی و بهره‌وری سازمان نقش مؤثری ایفا نماید .
جالین  (2004) مهارت های مدیریت تغییر شامل مشاوره و برنامه ریزی درباره تغییر ، طراحی تغییر در سازمان ، برنامه ریزی و اجرای تغییر می باشد و به عبارت دیگر مهارت های مورد نیاز در راستای اثربخشی مدیران تغییر : 1) توانایی در برقرای ارتباط  2 ) متعهد شدن 3) برنامه ریزی 4) ارزشیابی 5 ) تثبیت
میلر  (2002) مهارتهای مدیریت تغییر ، مهارت هایی است كه بوسیله آن  بتوانند فشارها و استرسی كه وجود دارد را كاهش دهد.  یك مدیر و رهبر موفق باید توانمند و نیرومند از نظر عقلانی و منطقی و آگاهی باشند وكمتر از عواطف خود استفاده كنند . پس بطور كلی چیزی كه آنها را متفاوت می سازد از دیگران ، داشتن دانش و مهارت نسبت به تغییرات تحمیلی بر او می باشد . محققان مركز آموزش مدیریت تغییر.(گاریسون  ، 2007) در پژوهشی با عنوان« بررسی الگوی مدیریت تغییر»به این نتیجه  دست یافت كه عناصراستاندارد فنی هستند كه با استفاده از آنها مدیران احساس آرامش بیشتری می نمایند . در بعد مدیریت عمومی رعایت پنج مرحله كلیدی كه شامل اولا درك نیاز به تغییر ،ثانیا علاقه مند بودن مدیر به مشاركت وحمایت تغییر، ثالثا علم چگونگی ایجاد تغییر ،  رابعا توانایی ایجاد تغییر در هر روز ، خامسا تقویت وتشویق كاركنان جهت حفظ و نگهداری تغییر درسازمان .
هلر،  (1932) وكارنال  (1947) مهارتهای مدیریت تغییر را درهریك از مراحل مدیریت تغییر شامل: (1) آمادگی برای  تغییر:  ریشه یابی اصولی مسائل ومشكلات سازمانی  مسائل و مشكلات سازمانی ، مشاركت دادن كاركنان در ایجاد تغییر، ایجاد فضای باز برای تصمیم گیری، بررسی ضروریات تغییر در سازمان ،  شناسایی علل تغییر، منابع تغییر و طبقه بندی انواع تغییر  ودرنهایت خود عامل به تغییر باشد  بررسی دقیق اهداف ، به حفظ آرامش خود باشد . (2) برنامه ریزی تغییر : در مرحله برنامه ریزی مدیر نیازمند مهارت در  شناسایی فرصت ها و محدودیت ها و امكانات فردی ، سازمانی ، ارزیابی دقیق تمام راه حل های جمع آوری شده بصورت آگاهانه و منطقی ، شناسایی منابع لازم برای برنامه ریزی  و در نهایت قادر به ارائه راه حلهای خلاقانه در سازمان باشد . تهیه برنامه عملی تغییر ، پیش بینی اثرات تغییر و مقاومت های ممكن در برابر تغییر .
(3) اجرای برنامه تغییر :  در این مرحله یك مدیر باید بداند كه چه باید بكند و توانادر  بكار گیری و مشاركت نیروها بطور منطقی واصولی باشد وسعی كند با نشان دادن آثار مثبت تغییر كاركنان را به مشاركت و همكاری فراخوان كند  . با درایتی  كه بكار می برد وكاركنان را مطمئن سازدكه او هم واقف بر مشكلات تغییر جدید در سازمان می باشد تا از مقاومت كمتری برخوردار باشد .
(4) تثبیت وپایداری تغییر : مرحله حساسی است كه یك سری مهارت هایی را مدیر نیازمند می باشد تا تغییر همیشگی بوده ودر رقابت سرآمد همگان باشد كه عبارتند از : زمانی را به بررسی پیشرفت و مطالعه مسائل اختصاص دهد ، ارائه بازخورد مثبت ، شناسایی زمینه های بهبود و پیشرفت ، ایجاد روحیه كار گروهی در افراد سازمان ،  مصمم بر استفاده بیشتر از منابع و تأكید بر موفقیت ها جهت بالا بردن انگیزه كاری دركاركنان .
نتیجه گیری وپیشنهاد : با توجه به لزوم آگاهی لازم نسبت به مدیریت تغییر و نقش آن در عملكرد آگاهانه مدیران در این زمینه ، می‌توان اظهار داشت كه برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه برای مدیران و ایجاد مهارت های لازم در استفاده از روش های مدیریت تغییر  در آنان ،  می‌تواند در بازدهی و بهره‌وری سازمان نقش مؤثری ایفا نماید . ،  بین آگاهی و گذراندن دوره آموزشی در زمینه مدیریت تغییر و نیز بین آگاهی مهارت  ، ارتباط معنی‌داری وجوددارد . 

پی نوشت

Kurt lewin .   
. Change management
.Seibert, ,michael
. Jaleen
5. Diavid miller
Garrison. 
Robert heller-  
L - Carna

منابع :
1-امیر کبیری، علیرضا « رویکرد های سازمان ومدیریت ورفتار سازمانی». .چاپ اول .نشر نگاه دانش.تهران 1385
2- راسل جونز،نیل «مدیرت تغییر » ترجمه رضا مومن خانی انتشارات انستیتوایزایران ،تهران 1385
3- کارنال، کالین  « مدیریت تغییر  » ترجمه سید امین ا..  علوی ، مرکز آموزش مدیریت  دولتی1380
4- هلر، رابرت« مدیریت تغییر»  مترجمان خدایار ابیلی –سعید علیمیرزایی،انتشارات سارگل 1384
5- علی اكبری .ایرج 1385 « مدیریت تغییر یا تغییر مدیریت» 
6- سلیمی.محمدحسین« بررسی ومقایسه نگرش مدیران نسبت به فرهنگ سازمانی وعملكرد مدیریتی در شهرستان فریدن» . (1376)
7- نریمانی، مرتضی« سنجش دانش ، نگرش ، مهارت وعملكرد مدیران آموزش وپرورش  آموزش وپرورش استان اصفهان در مدیریت تغییر » 




نظرات() 


viabiovit.com/venta-viagra-espana.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:46 ق.ظ

Thanks a lot. I value it.
buy viagra in malaysia buy cheap generic viagra buy viagra without prescription online buy viagra super active online how to get prescription viagra sildenafil generic uk buy generic viagra online canada where to buy viagra uk buy viagra online uk no prescription where can i purchase viagra
kawanboni.com
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:18 ب.ظ

Lovely forum posts, Appreciate it!
buying cialis overnight acheter du cialis a geneve acquistare cialis internet compare prices cialis uk prices for cialis 50mg american pharmacy cialis cialis et insomni purchasing cialis on the internet cialis authentique suisse calis
culprit
جمعه 19 مرداد 1397 01:54 ق.ظ
Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have really loved browsing your
weblog posts. After all I will be subscribing on your
rss feed and I am hoping you write once more soon!
new movies 2018 dvd
پنجشنبه 7 تیر 1397 12:00 ق.ظ
All movies are listed as free and uncut.
pocket knives
سه شنبه 29 خرداد 1397 06:04 ب.ظ
It's going to be end of mine daү, except beforе end I am reading this impressiνe post to increase
my experience.
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:51 ق.ظ

Thanks. I value this!
cialis pills comprar cialis 10 espa241a generic cialis pro cialis patentablauf in deutschland cialis for sale in europa cialis mit grapefruitsaft how do cialis pills work we like it cialis price 200 cialis coupon click here take cialis
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:09 ق.ظ

You reported this effectively!
safe dosage for cialis cialis 100mg suppliers cialis 20 mg cost cialis canada buy cialis cheap 10 mg cialis canada on line cialis 100mg suppliers cialis kaufen wo cialis 5mg prix female cialis no prescription
ndfEmaish
جمعه 14 اردیبهشت 1397 11:34 ب.ظ
payday loan downtown chicago https://creditrepairlabs.com/ easy online cash loans south africa <a href=https://creditrepairlabs.com/#>loans online</a>
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:26 ب.ظ

You suggested this wonderfully!
buy cialis sample pack safe dosage for cialis cialis generic availability cialis for sale south africa buy cialis cheap 10 mg cialis side effects cialis side effects tadalafil generic cialis taglich click now cialis from canada
Viagra generico online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:36 ق.ظ

Information well utilized..
viagra online pharmacy uk buy viagra cvs can i buy viagra buy viagra overnight shipping viagra online doctor buy prescription viagra online how do i buy viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra can u buy viagra over the counter cheap sildenafil tablets
Cialisdew
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:21 ب.ظ

Superb data. Many thanks!
legalidad de comprar cialis cialis prices viagra vs cialis vs levitra cialis savings card enter site 20 mg cialis cost tadalafil generic cialis patentablauf in deutschland we recommend cialis best buy canadian cialis brand cialis generic
Nona
جمعه 17 آذر 1396 10:45 ب.ظ
Wow, that's what I was exploring for, what a material! present here at this webpage, thanks admin of this site.
Why do they call it the Achilles heel?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:50 ب.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem
to be running off the screen in Safari. I'm not sure if this is a format
issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to
let you know. The style and design look great though!

Hope you get the issue resolved soon. Kudos
Can you grow taller with exercise?
شنبه 14 مرداد 1396 09:19 ب.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites
I stumbleupon everyday. It's always exciting to read articles from other writers and use a little something from other sites.
Bailey
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:50 ب.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this
website yourself or did you hire someone to do
it for you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog
and would like to know where u got this from. thanks
lynettavires.jimdo.com
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 06:36 ب.ظ
I was suggested this web site by means of my
cousin. I'm no longer positive whether this put up is
written via him as no one else recognise such particular about my trouble.
You are amazing! Thank you!
Christopher
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:10 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it
but, I'd like to shoot you an e-mail. I've got some suggestions for
your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 12:01 ق.ظ
You made some decent points there. I checked on the net for additional information about the issue and
found most individuals will go along with your views on this
website.
ساجده
دوشنبه 9 شهریور 1394 10:09 ب.ظ
با سلام اگر لطف کنید پیشینه تحقیقتونو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم
هوشنگ
یکشنبه 20 مهر 1393 07:57 ق.ظ
لطفا برام بفرست
محمد رضا سنگی
پنجشنبه 2 مرداد 1393 02:16 ب.ظ
سلام مطالب جالب هستند اگه کل فایل رو داشته باشم ممنون میشم.
fatemeh
یکشنبه 15 دی 1392 01:10 ب.ظ
سلام لطفا مقاله را برای من بفرستید
مریم
سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 08:17 ق.ظ
سلام لطفا فایل كامل مقاله را برام بفرستید
جلیل
یکشنبه 25 فروردین 1392 12:04 ق.ظ
سلام لطفا فایل مقاله را برام بفرستید
محمد گلی پور
شنبه 29 مهر 1391 10:11 ق.ظ
سلام لطفا فایل مقاله را برام بفرستید
علی عباسی
چهارشنبه 28 تیر 1391 08:45 ق.ظ
با سلام و خسته نباشید.
من یه مقاله در حدود 25 صفحه به زبان انگلیسی و ارائه شده در سال 2011 یا 2012 می خواستم ممنون می شم کمکم کنید.
در صورت امکان فایلش رو برام به یکی از این ایمیل ها بفرستید . ali.abbasi0538@yahoo.com یا ali.abbasi0538@gmail.com
با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:



آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox