تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - نقش مهارت مدیران آموزش در مدیریت تغییر
 

نقش مهارت مدیران آموزش در مدیریت تغییر

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 29 آبان 1389-08:56 ب.ظ

نقش دانش و مهارت مدیران آموزش وپرورش در  مدیریت تغییر 
استاد راهنما: دکتر غلامعلی احمدی-  مرتضی نریمانی زمان آبادی

چكیده : در جامعه فراصنعتی امروز،  سازمانها برای بقا و پویایی خود لاجرم نیازمند به انجام كوشش هایی هستند كه تغییروتحول معرف مناسبی برای مجموعه آنهاست . دراین میان ، سازمان های آموزشی عملاً  سازمانهای تغییر  ومدیریت آنها مدیریت تغییر محسوب می گردد . هدف این مقاله ارائه نقش  دانش ومهارت مدیران در آموزش وپرورش . در این راستا مجموعه ای از استراتژی های مدیریتی را برای  تحقق هدف فوق  پیشنهاد می كندو همچنین نمونه مواردی كه در هر مرحله از مدیریت تغییر( درك تغییر ، برنامه ریزی تغییر ، اجرای برنامه تغییر وتثبیت تغییر ) با ید مورداستفاده یك سازمان درجهت مدیریت تغییر  مورد استفاده قرار گیرد  موردبحث و بررسی قرار خواهدگرفت.
مقدمه  :  در دنیای رقابتی و پر تغییر امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی یکی از شرایط اساسی موفقیت است. با این وجود سرعت این تغییرات، به دلیل مقاومت کارکنان سازمان ها در برابر تغییر کافی نیست و بسیاری از سازمان ها در چنین مواقعی دچار مشکلات بسیاری شده اند. یافته های  پژوهش اخیر  چگونگی ایجاد یک تغییر سازمانی موفق را نشان می دهد. هدف این مقاله   بررسی  مهارت های مدیریت تغییر در   آموزش وپرورش می باشد . كرت لوین  برای ایجاد تغییر سه مرحله را در نظر می گیرد: خروج از انجماد - تغییر - و سپس انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پایداری را ارائه داد.‍
مدیریت تغییر  :   مدیریت تغییر عبارت است از فرایندمستمر وپویای ایجاد آمادگی برای تغییر ، برنامه ریزی تغییر ، اجرای برنامه تغییر ،وحفظ ونگهداری تغییر(تثبیت وپایداری تغییر) .مدیریت تغییر، شامل چهار مرحله است: آمادگی ،  برنامه ریزی ،  اجرا ،  تثبیت ، مدیری كه نقش هدایت گر وعامل به تغییر می باشد ضرورت دارد در هریك از مراحل مدیریت تغییر از تبحر لازم  بر خوردار بوده تا موفق در ایفای نقش اصلی خود باشد . لذا در مدیریت تغییر توسط مدیر   ظاهر امر نشان می دهد یك مدیر باید  نسبت به هریك از مراحل مدیت تغییر دانش كافی و وافی  ، مهارت لازم  وبه دنبال آن بر خورداری از عملكرد درسطح بالا یی  باشد .
همانطور كه مستحضرید  امروزه تغییر مهم ترین عامل موثر در مدیریت آموزش وپرورش موفق محسوب می شود. سازمان ها و افراد شاغل در آنها بایدنگرش مثبتی نسبت به مساله تغییر داشته باشند تا از این طریق توان رقابتی خود در بازارهای تهاجمی امروزی را حفظ كنند. عدم توجه به یك روند در حال تغییر ممكن است بسیار پرهزینه باشد. این مقاله به مدیران می آموزد كه برای بقای خود چگونه همواره یك گام از رقبا جلوتر باشند، روند تغییرات را تعیین كنند، و رهبری یك پروژه تغییر را بر عهده بگیرند..تحقیقات انجام شده بیانگر این است كه ، بین  مهارت و عملكرد مدیران رابطه معناداری وجود دراد ویكی از اركان  اصلی ایجاد تغییر در سازمان ها به ویژه سازمان های آموزشی؛ مدیران می باشند كه كمتر توجهی  به آنها شده است. امروزه ، مدیران آموزشی موظف هستند كه وجود تقاضا ها ونیازهای مبرم به تغییر را در نظامهای آموزشی مغتنم شمرده و از آن به مثابة چالشی در جهت بسیج منابع سازمانها  برای نیل به چشم انداز آتی مطلوب استفاده نمایند.(علاقه بند ،1384 ص 8) 
پیشینه مدیریت تغییر  : موضوع مدیریت تغییر ، یکی از موضوعاتی است که در ادبیات مدیریت توجه  دیگران را جلب کرده است به ویژه در دهه ی 1990  میلادی ، رویداد « تغییر»  به صورت خیلی مهم زندگی شخصی و سازمانی در آمده است . از زمانی که تغییر به دلایل مختلفی در سازمانها ضرورت پیداکد و مدیران احساس نیاز نمودند مدیریت تغییر هم ضرورت یافت.  به دلیل اینکه باری به هر جهت نمی توان در سازمانها تغییر را اعمال نمود. ( امیرکبیری ، 1385 ، ص 582 ) .
جایگاه دانش مدیران آموزشی در مدیریت تغییر
در تحقیقات صورت گرفته و اعتراضات كاركنان اداره های آموزش وپرورش  اشاره ای دارد  به  دلایل عدم اجرای ادعا های مدیران (ایجاد تغییر وتحول در سازمان)  به محض انتصاب درپست مدیریت كه عبارتند از  : (1) نداشتن  دانش كافی  مدیران آموزشی نسبت به تغییر و محیط كاری سازمان ، نوع نگرش او  نسبت به تغییر ، و فقدان مهارت های مورد نیاز برای  مدیریت تغییر.(2)فقدان دانش و درك و فهم كاركنان نسبت به  چشم انداز ازمانی مرتبط با ابتكارعمل در تغییر (كبیری ، 1385 ، ص 588 )
علی اكبری ( 1385 ) شناخت آینده و اهمیت آن می تواند راه گشایی برای مدیران  در رهبری تغییر باشد.  سیبرت مایكل   (2005) تقدم وتأخر در صلاحیتهای لازم برای  مدیریت تغییر ، به این صورت است كه  مقوله دانش و   مهارت های مدیران تقدم و تأخربر نگرش دارد ومدیر باید نسبت به موارد زیر توجه زیادی داشته باشند مدیران (1)  شناخت الگو ومراحل وفرایند مدیریت تغییر  (2)  مهارت های ارتباطی در گوش دادن ، مصاحبه كردن و پرسیدن . (3)  نگرش وحدت یافته نسبت به ایجاد اعتماد و اعتبار

مهارت‌های مدیریت تغییر  : 
مهارت : كاربرد  مؤثر دانش و تجربه شخصی است نریمانی  ( 1387 ) با توجه به لزوم آگاهی لازم و نگرش مثبت نسبت به مدیریت تغییر  و نقش آن در عملكرد آگاهانه مدیران برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه برای مدیران و ایجاد مهارت های لازم دراستفاده از روش های مدیریت تغییر  در آنان ،  می‌تواند در بازدهی و بهره‌وری سازمان نقش مؤثری ایفا نماید .
جالین  (2004) مهارت های مدیریت تغییر شامل مشاوره و برنامه ریزی درباره تغییر ، طراحی تغییر در سازمان ، برنامه ریزی و اجرای تغییر می باشد و به عبارت دیگر مهارت های مورد نیاز در راستای اثربخشی مدیران تغییر : 1) توانایی در برقرای ارتباط  2 ) متعهد شدن 3) برنامه ریزی 4) ارزشیابی 5 ) تثبیت
میلر  (2002) مهارتهای مدیریت تغییر ، مهارت هایی است كه بوسیله آن  بتوانند فشارها و استرسی كه وجود دارد را كاهش دهد.  یك مدیر و رهبر موفق باید توانمند و نیرومند از نظر عقلانی و منطقی و آگاهی باشند وكمتر از عواطف خود استفاده كنند . پس بطور كلی چیزی كه آنها را متفاوت می سازد از دیگران ، داشتن دانش و مهارت نسبت به تغییرات تحمیلی بر او می باشد . محققان مركز آموزش مدیریت تغییر.(گاریسون  ، 2007) در پژوهشی با عنوان« بررسی الگوی مدیریت تغییر»به این نتیجه  دست یافت كه عناصراستاندارد فنی هستند كه با استفاده از آنها مدیران احساس آرامش بیشتری می نمایند . در بعد مدیریت عمومی رعایت پنج مرحله كلیدی كه شامل اولا درك نیاز به تغییر ،ثانیا علاقه مند بودن مدیر به مشاركت وحمایت تغییر، ثالثا علم چگونگی ایجاد تغییر ،  رابعا توانایی ایجاد تغییر در هر روز ، خامسا تقویت وتشویق كاركنان جهت حفظ و نگهداری تغییر درسازمان .
هلر،  (1932) وكارنال  (1947) مهارتهای مدیریت تغییر را درهریك از مراحل مدیریت تغییر شامل: (1) آمادگی برای  تغییر:  ریشه یابی اصولی مسائل ومشكلات سازمانی  مسائل و مشكلات سازمانی ، مشاركت دادن كاركنان در ایجاد تغییر، ایجاد فضای باز برای تصمیم گیری، بررسی ضروریات تغییر در سازمان ،  شناسایی علل تغییر، منابع تغییر و طبقه بندی انواع تغییر  ودرنهایت خود عامل به تغییر باشد  بررسی دقیق اهداف ، به حفظ آرامش خود باشد . (2) برنامه ریزی تغییر : در مرحله برنامه ریزی مدیر نیازمند مهارت در  شناسایی فرصت ها و محدودیت ها و امكانات فردی ، سازمانی ، ارزیابی دقیق تمام راه حل های جمع آوری شده بصورت آگاهانه و منطقی ، شناسایی منابع لازم برای برنامه ریزی  و در نهایت قادر به ارائه راه حلهای خلاقانه در سازمان باشد . تهیه برنامه عملی تغییر ، پیش بینی اثرات تغییر و مقاومت های ممكن در برابر تغییر .
(3) اجرای برنامه تغییر :  در این مرحله یك مدیر باید بداند كه چه باید بكند و توانادر  بكار گیری و مشاركت نیروها بطور منطقی واصولی باشد وسعی كند با نشان دادن آثار مثبت تغییر كاركنان را به مشاركت و همكاری فراخوان كند  . با درایتی  كه بكار می برد وكاركنان را مطمئن سازدكه او هم واقف بر مشكلات تغییر جدید در سازمان می باشد تا از مقاومت كمتری برخوردار باشد .
(4) تثبیت وپایداری تغییر : مرحله حساسی است كه یك سری مهارت هایی را مدیر نیازمند می باشد تا تغییر همیشگی بوده ودر رقابت سرآمد همگان باشد كه عبارتند از : زمانی را به بررسی پیشرفت و مطالعه مسائل اختصاص دهد ، ارائه بازخورد مثبت ، شناسایی زمینه های بهبود و پیشرفت ، ایجاد روحیه كار گروهی در افراد سازمان ،  مصمم بر استفاده بیشتر از منابع و تأكید بر موفقیت ها جهت بالا بردن انگیزه كاری دركاركنان .
نتیجه گیری وپیشنهاد : با توجه به لزوم آگاهی لازم نسبت به مدیریت تغییر و نقش آن در عملكرد آگاهانه مدیران در این زمینه ، می‌توان اظهار داشت كه برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه برای مدیران و ایجاد مهارت های لازم در استفاده از روش های مدیریت تغییر  در آنان ،  می‌تواند در بازدهی و بهره‌وری سازمان نقش مؤثری ایفا نماید . ،  بین آگاهی و گذراندن دوره آموزشی در زمینه مدیریت تغییر و نیز بین آگاهی مهارت  ، ارتباط معنی‌داری وجوددارد . 

پی نوشت

Kurt lewin .   
. Change management
.Seibert, ,michael
. Jaleen
5. Diavid miller
Garrison. 
Robert heller-  
L - Carna

منابع :
1-امیر کبیری، علیرضا « رویکرد های سازمان ومدیریت ورفتار سازمانی». .چاپ اول .نشر نگاه دانش.تهران 1385
2- راسل جونز،نیل «مدیرت تغییر » ترجمه رضا مومن خانی انتشارات انستیتوایزایران ،تهران 1385
3- کارنال، کالین  « مدیریت تغییر  » ترجمه سید امین ا..  علوی ، مرکز آموزش مدیریت  دولتی1380
4- هلر، رابرت« مدیریت تغییر»  مترجمان خدایار ابیلی –سعید علیمیرزایی،انتشارات سارگل 1384
5- علی اكبری .ایرج 1385 « مدیریت تغییر یا تغییر مدیریت» 
6- سلیمی.محمدحسین« بررسی ومقایسه نگرش مدیران نسبت به فرهنگ سازمانی وعملكرد مدیریتی در شهرستان فریدن» . (1376)
7- نریمانی، مرتضی« سنجش دانش ، نگرش ، مهارت وعملكرد مدیران آموزش وپرورش  آموزش وپرورش استان اصفهان در مدیریت تغییر » 
نظرات() 


Olej Konopny cbd
یکشنبه 23 دی 1397 10:37 ب.ظ
Pretty! This has been an incredibly wonderful post.

Thank you for providing this info.
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:02 ق.ظ

Cheers! Ample facts!

we recommend cialis info side effects for cialis achat cialis en suisse cialis kaufen acquisto online cialis cialis prices in england cialis 20 mg cialis 30 day trial coupon cost of cialis cvs what is cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:33 ق.ظ

Many thanks! A good amount of material.

cialis tablets for sale cialis rezeptfrei enter site natural cialis acheter cialis kamagra cialis daily new zealand cialis 5mg billiger tadalafil 10 mg enter site natural cialis cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg best price
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:53 ق.ظ

You have made your point!
cialis coupons printable cialis rezeptfrei sterreich cialis soft tabs for sale cialis generico lilly cialis 5 mg buy preis cialis 20mg schweiz cialis 100mg suppliers callus prescription doctor cialis cialis reviews
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:27 ب.ظ

Thank you. A good amount of tips.

how do cialis pills work the best site cialis tablets cialis flussig buy cialis sample pack cialis tablets australia cialis prezzo di mercato chinese cialis 50 mg wow look it cialis mexico link for you cialis price cialis rckenschmerzen
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 12:28 ب.ظ

Nicely put. Regards.
legalidad de comprar cialis cialis in sconto cialis sale online online cialis how do cialis pills work cialis 20mg prix en pharmacie look here cialis cheap canada click here to buy cialis we like it cialis price cialis professional yohimbe
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 12:57 ق.ظ

Appreciate it! Loads of information.

cialis online deutschland cialis price in bangalore what is cialis cialis sans ordonnance tadalafil 10 mg estudios de cialis genricos cialis professional from usa how do cialis pills work cialis for bph enter site natural cialis
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 11:56 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
buy cialis cheap 10 mg generic cialis in vietnam cialis generico in farmacia free generic cialis generic cialis pill online we like it cialis price cialis lilly tadalafi cialis purchasing we use it 50 mg cialis dose cialis rezeptfrei
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 12:35 ق.ظ

Amazing quite a lot of excellent tips.
cialis great britain prix cialis once a da cialis pills boards cialis price in bangalore generic cialis pro cialis without a doctor's prescription cialis pills in singapore cipla cialis online cialis 5 mg scheda tecnica cialis online
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 11:25 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of information!

order a sample of cialis the best choice cialis woman cialis kaufen cialis australia org cialis generico milano cialis 5mg billiger cialis 5 mg buy tadalafil 10 mg cialis super acti viagra cialis levitra
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 12:31 ق.ظ

You reported it effectively!
cialis coupons printable cialis para que sirve cialis side effects dangers usa cialis online buying cialis in colombia calis cialis y deporte cialis for daily use cialis therapie cialis italia gratis
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 11:18 ق.ظ

Valuable posts. Cheers.
cialis generisches kanada cialis cipla best buy safe site to buy cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis savings card cialis uk buy cialis online cheapest click now cialis from canada cialis from canada cialis y deporte
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 12:02 ق.ظ

You stated that well.
buy cialis online nz generic cialis 20mg uk cialis farmacias guadalajara calis india cialis 100mg cost cialis prezzo di mercato prices on cialis 10 mg cialis sicuro in linea cialis arginine interactio cialis generika in deutschland kaufen
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 12:29 ب.ظ

Useful facts. Many thanks!
cialis daily tadalafil generic i recommend cialis generico cialis price thailand canadian discount cialis click now cialis from canada cialis cuantos mg hay viagra vs cialis vs levitra precios de cialis generico cialis 20 mg effectiveness
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 12:57 ق.ظ

With thanks. Very good stuff.
callus generic cialis pill online we like it cialis soft gel cost of cialis cvs cialis mit grapefruitsaft buy brand cialis cheap cialis patentablauf in deutschland cialis online holland viagra cialis levitra cialis alternative
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:35 ب.ظ

Really a lot of helpful facts!
generic cialis soft gels cialis prezzo in linea basso non 5 mg cialis generici cialis 5mg cialis prezzo al pubblico acheter cialis kamagra cialis cipla best buy i recommend cialis generico how to buy cialis online usa cialis generisches kanada
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:14 ق.ظ

Great forum posts, Kudos.
cialis for daily use ou acheter du cialis pas cher can i take cialis and ecstasy purchase once a day cialis generic cialis 20mg uk cialis official site cialis in sconto cialis en 24 hora achat cialis en itali viagra vs cialis vs levitra
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:51 ب.ظ

You said that really well!
cialis prezzo di mercato rezeptfrei cialis apotheke cialis tablets for sale cialis canada on line cialis vs viagra generic cialis in vietnam recommended site cialis kanada trusted tabled cialis softabs tadalafil 10 mg cialis sale online
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:50 ق.ظ

Many thanks. Great stuff!
when can i take another cialis preis cialis 20mg schweiz buy brand cialis cheap acheter cialis kamagra cialis rckenschmerzen cialis generic tadalafil buy cialis name brand cheap buy name brand cialis on line precios de cialis generico cialis therapie
افضل واسرع طریقة لتكبیر الذكر
چهارشنبه 16 آبان 1397 09:31 ب.ظ
I do not know whether it's just me or if everybody else experiencing problems with
your blog. It appears as if some of the written text in your posts
are running off the screen. Can someone else please comment and let
me know if this is happening to them as well? This could
be a problem with my internet browser because I've had this happen before.
Appreciate it
prodotti anticaduta
سه شنبه 8 آبان 1397 08:45 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you create this website yourself or did you hire someone
to do it for you? Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got
this from. cheers
tabletten für haarwachstum
شنبه 5 آبان 1397 05:09 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

I'll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
Thanks for the post. I will certainly return.
best for hair loss
چهارشنبه 25 مهر 1397 08:27 ق.ظ
First of all I would like to say fantastic blog!
I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to writing.
I've had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas out.
I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to
be lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
tips? Thank you!
hair loss pills 2018
چهارشنبه 25 مهر 1397 01:19 ق.ظ
You're so interesting! I do not suppose I've truly
read through something like this before. So wonderful to find somebody with
a few original thoughts on this subject matter.
Really.. thank you for starting this up. This web site is something that is needed on the
internet, someone with a little originality!
levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:05 ق.ظ

Good material. Cheers!
buy levitra generic levitra 20mg levitra levitra generic generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra levitra 20 mg levitra 20mg
diätpillen erfahrungen
شنبه 14 مهر 1397 07:47 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought i could
also create comment due to this sensible paragraph.
wie kann ich schnell abnehmen
پنجشنبه 12 مهر 1397 03:43 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on نقش. Regards
abnehmen durch tabletten
پنجشنبه 12 مهر 1397 02:08 ق.ظ
It's genuinely very complex in this full of activity life
to listen news on TV, therefore I only use
the web for that reason, and obtain the newest information.
cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 01:50 ق.ظ

Regards. A good amount of data.

how does cialis work cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg funziona we choice free trial of cialis 40 mg cialis what if i take walgreens price for cialis miglior cialis generico viagra vs cialis safe site to buy cialis online we recommend cialis info
buy tadalafil online
شنبه 7 مهر 1397 11:40 ب.ظ

Lovely information. Many thanks.
only here cialis pills we recommend cheapest cialis generic cialis levitra cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis canada buy generic cialis cialis soft tabs for sale canadian discount cialis trusted tabled cialis softabs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox