تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - نقش مهارت مدیران آموزش در مدیریت تغییر
 

نقش مهارت مدیران آموزش در مدیریت تغییر

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 29 آبان 1389-09:56 ب.ظ

نقش دانش و مهارت مدیران آموزش وپرورش در  مدیریت تغییر 
استاد راهنما: دکتر غلامعلی احمدی-  مرتضی نریمانی زمان آبادی

چكیده : در جامعه فراصنعتی امروز،  سازمانها برای بقا و پویایی خود لاجرم نیازمند به انجام كوشش هایی هستند كه تغییروتحول معرف مناسبی برای مجموعه آنهاست . دراین میان ، سازمان های آموزشی عملاً  سازمانهای تغییر  ومدیریت آنها مدیریت تغییر محسوب می گردد . هدف این مقاله ارائه نقش  دانش ومهارت مدیران در آموزش وپرورش . در این راستا مجموعه ای از استراتژی های مدیریتی را برای  تحقق هدف فوق  پیشنهاد می كندو همچنین نمونه مواردی كه در هر مرحله از مدیریت تغییر( درك تغییر ، برنامه ریزی تغییر ، اجرای برنامه تغییر وتثبیت تغییر ) با ید مورداستفاده یك سازمان درجهت مدیریت تغییر  مورد استفاده قرار گیرد  موردبحث و بررسی قرار خواهدگرفت.
مقدمه  :  در دنیای رقابتی و پر تغییر امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی یکی از شرایط اساسی موفقیت است. با این وجود سرعت این تغییرات، به دلیل مقاومت کارکنان سازمان ها در برابر تغییر کافی نیست و بسیاری از سازمان ها در چنین مواقعی دچار مشکلات بسیاری شده اند. یافته های  پژوهش اخیر  چگونگی ایجاد یک تغییر سازمانی موفق را نشان می دهد. هدف این مقاله   بررسی  مهارت های مدیریت تغییر در   آموزش وپرورش می باشد . كرت لوین  برای ایجاد تغییر سه مرحله را در نظر می گیرد: خروج از انجماد - تغییر - و سپس انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پایداری را ارائه داد.‍
مدیریت تغییر  :   مدیریت تغییر عبارت است از فرایندمستمر وپویای ایجاد آمادگی برای تغییر ، برنامه ریزی تغییر ، اجرای برنامه تغییر ،وحفظ ونگهداری تغییر(تثبیت وپایداری تغییر) .مدیریت تغییر، شامل چهار مرحله است: آمادگی ،  برنامه ریزی ،  اجرا ،  تثبیت ، مدیری كه نقش هدایت گر وعامل به تغییر می باشد ضرورت دارد در هریك از مراحل مدیریت تغییر از تبحر لازم  بر خوردار بوده تا موفق در ایفای نقش اصلی خود باشد . لذا در مدیریت تغییر توسط مدیر   ظاهر امر نشان می دهد یك مدیر باید  نسبت به هریك از مراحل مدیت تغییر دانش كافی و وافی  ، مهارت لازم  وبه دنبال آن بر خورداری از عملكرد درسطح بالا یی  باشد .
همانطور كه مستحضرید  امروزه تغییر مهم ترین عامل موثر در مدیریت آموزش وپرورش موفق محسوب می شود. سازمان ها و افراد شاغل در آنها بایدنگرش مثبتی نسبت به مساله تغییر داشته باشند تا از این طریق توان رقابتی خود در بازارهای تهاجمی امروزی را حفظ كنند. عدم توجه به یك روند در حال تغییر ممكن است بسیار پرهزینه باشد. این مقاله به مدیران می آموزد كه برای بقای خود چگونه همواره یك گام از رقبا جلوتر باشند، روند تغییرات را تعیین كنند، و رهبری یك پروژه تغییر را بر عهده بگیرند..تحقیقات انجام شده بیانگر این است كه ، بین  مهارت و عملكرد مدیران رابطه معناداری وجود دراد ویكی از اركان  اصلی ایجاد تغییر در سازمان ها به ویژه سازمان های آموزشی؛ مدیران می باشند كه كمتر توجهی  به آنها شده است. امروزه ، مدیران آموزشی موظف هستند كه وجود تقاضا ها ونیازهای مبرم به تغییر را در نظامهای آموزشی مغتنم شمرده و از آن به مثابة چالشی در جهت بسیج منابع سازمانها  برای نیل به چشم انداز آتی مطلوب استفاده نمایند.(علاقه بند ،1384 ص 8) 
پیشینه مدیریت تغییر  : موضوع مدیریت تغییر ، یکی از موضوعاتی است که در ادبیات مدیریت توجه  دیگران را جلب کرده است به ویژه در دهه ی 1990  میلادی ، رویداد « تغییر»  به صورت خیلی مهم زندگی شخصی و سازمانی در آمده است . از زمانی که تغییر به دلایل مختلفی در سازمانها ضرورت پیداکد و مدیران احساس نیاز نمودند مدیریت تغییر هم ضرورت یافت.  به دلیل اینکه باری به هر جهت نمی توان در سازمانها تغییر را اعمال نمود. ( امیرکبیری ، 1385 ، ص 582 ) .
جایگاه دانش مدیران آموزشی در مدیریت تغییر
در تحقیقات صورت گرفته و اعتراضات كاركنان اداره های آموزش وپرورش  اشاره ای دارد  به  دلایل عدم اجرای ادعا های مدیران (ایجاد تغییر وتحول در سازمان)  به محض انتصاب درپست مدیریت كه عبارتند از  : (1) نداشتن  دانش كافی  مدیران آموزشی نسبت به تغییر و محیط كاری سازمان ، نوع نگرش او  نسبت به تغییر ، و فقدان مهارت های مورد نیاز برای  مدیریت تغییر.(2)فقدان دانش و درك و فهم كاركنان نسبت به  چشم انداز ازمانی مرتبط با ابتكارعمل در تغییر (كبیری ، 1385 ، ص 588 )
علی اكبری ( 1385 ) شناخت آینده و اهمیت آن می تواند راه گشایی برای مدیران  در رهبری تغییر باشد.  سیبرت مایكل   (2005) تقدم وتأخر در صلاحیتهای لازم برای  مدیریت تغییر ، به این صورت است كه  مقوله دانش و   مهارت های مدیران تقدم و تأخربر نگرش دارد ومدیر باید نسبت به موارد زیر توجه زیادی داشته باشند مدیران (1)  شناخت الگو ومراحل وفرایند مدیریت تغییر  (2)  مهارت های ارتباطی در گوش دادن ، مصاحبه كردن و پرسیدن . (3)  نگرش وحدت یافته نسبت به ایجاد اعتماد و اعتبار

مهارت‌های مدیریت تغییر  : 
مهارت : كاربرد  مؤثر دانش و تجربه شخصی است نریمانی  ( 1387 ) با توجه به لزوم آگاهی لازم و نگرش مثبت نسبت به مدیریت تغییر  و نقش آن در عملكرد آگاهانه مدیران برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه برای مدیران و ایجاد مهارت های لازم دراستفاده از روش های مدیریت تغییر  در آنان ،  می‌تواند در بازدهی و بهره‌وری سازمان نقش مؤثری ایفا نماید .
جالین  (2004) مهارت های مدیریت تغییر شامل مشاوره و برنامه ریزی درباره تغییر ، طراحی تغییر در سازمان ، برنامه ریزی و اجرای تغییر می باشد و به عبارت دیگر مهارت های مورد نیاز در راستای اثربخشی مدیران تغییر : 1) توانایی در برقرای ارتباط  2 ) متعهد شدن 3) برنامه ریزی 4) ارزشیابی 5 ) تثبیت
میلر  (2002) مهارتهای مدیریت تغییر ، مهارت هایی است كه بوسیله آن  بتوانند فشارها و استرسی كه وجود دارد را كاهش دهد.  یك مدیر و رهبر موفق باید توانمند و نیرومند از نظر عقلانی و منطقی و آگاهی باشند وكمتر از عواطف خود استفاده كنند . پس بطور كلی چیزی كه آنها را متفاوت می سازد از دیگران ، داشتن دانش و مهارت نسبت به تغییرات تحمیلی بر او می باشد . محققان مركز آموزش مدیریت تغییر.(گاریسون  ، 2007) در پژوهشی با عنوان« بررسی الگوی مدیریت تغییر»به این نتیجه  دست یافت كه عناصراستاندارد فنی هستند كه با استفاده از آنها مدیران احساس آرامش بیشتری می نمایند . در بعد مدیریت عمومی رعایت پنج مرحله كلیدی كه شامل اولا درك نیاز به تغییر ،ثانیا علاقه مند بودن مدیر به مشاركت وحمایت تغییر، ثالثا علم چگونگی ایجاد تغییر ،  رابعا توانایی ایجاد تغییر در هر روز ، خامسا تقویت وتشویق كاركنان جهت حفظ و نگهداری تغییر درسازمان .
هلر،  (1932) وكارنال  (1947) مهارتهای مدیریت تغییر را درهریك از مراحل مدیریت تغییر شامل: (1) آمادگی برای  تغییر:  ریشه یابی اصولی مسائل ومشكلات سازمانی  مسائل و مشكلات سازمانی ، مشاركت دادن كاركنان در ایجاد تغییر، ایجاد فضای باز برای تصمیم گیری، بررسی ضروریات تغییر در سازمان ،  شناسایی علل تغییر، منابع تغییر و طبقه بندی انواع تغییر  ودرنهایت خود عامل به تغییر باشد  بررسی دقیق اهداف ، به حفظ آرامش خود باشد . (2) برنامه ریزی تغییر : در مرحله برنامه ریزی مدیر نیازمند مهارت در  شناسایی فرصت ها و محدودیت ها و امكانات فردی ، سازمانی ، ارزیابی دقیق تمام راه حل های جمع آوری شده بصورت آگاهانه و منطقی ، شناسایی منابع لازم برای برنامه ریزی  و در نهایت قادر به ارائه راه حلهای خلاقانه در سازمان باشد . تهیه برنامه عملی تغییر ، پیش بینی اثرات تغییر و مقاومت های ممكن در برابر تغییر .
(3) اجرای برنامه تغییر :  در این مرحله یك مدیر باید بداند كه چه باید بكند و توانادر  بكار گیری و مشاركت نیروها بطور منطقی واصولی باشد وسعی كند با نشان دادن آثار مثبت تغییر كاركنان را به مشاركت و همكاری فراخوان كند  . با درایتی  كه بكار می برد وكاركنان را مطمئن سازدكه او هم واقف بر مشكلات تغییر جدید در سازمان می باشد تا از مقاومت كمتری برخوردار باشد .
(4) تثبیت وپایداری تغییر : مرحله حساسی است كه یك سری مهارت هایی را مدیر نیازمند می باشد تا تغییر همیشگی بوده ودر رقابت سرآمد همگان باشد كه عبارتند از : زمانی را به بررسی پیشرفت و مطالعه مسائل اختصاص دهد ، ارائه بازخورد مثبت ، شناسایی زمینه های بهبود و پیشرفت ، ایجاد روحیه كار گروهی در افراد سازمان ،  مصمم بر استفاده بیشتر از منابع و تأكید بر موفقیت ها جهت بالا بردن انگیزه كاری دركاركنان .
نتیجه گیری وپیشنهاد : با توجه به لزوم آگاهی لازم نسبت به مدیریت تغییر و نقش آن در عملكرد آگاهانه مدیران در این زمینه ، می‌توان اظهار داشت كه برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه برای مدیران و ایجاد مهارت های لازم در استفاده از روش های مدیریت تغییر  در آنان ،  می‌تواند در بازدهی و بهره‌وری سازمان نقش مؤثری ایفا نماید . ،  بین آگاهی و گذراندن دوره آموزشی در زمینه مدیریت تغییر و نیز بین آگاهی مهارت  ، ارتباط معنی‌داری وجوددارد . 

پی نوشت

Kurt lewin .   
. Change management
.Seibert, ,michael
. Jaleen
5. Diavid miller
Garrison. 
Robert heller-  
L - Carna

منابع :
1-امیر کبیری، علیرضا « رویکرد های سازمان ومدیریت ورفتار سازمانی». .چاپ اول .نشر نگاه دانش.تهران 1385
2- راسل جونز،نیل «مدیرت تغییر » ترجمه رضا مومن خانی انتشارات انستیتوایزایران ،تهران 1385
3- کارنال، کالین  « مدیریت تغییر  » ترجمه سید امین ا..  علوی ، مرکز آموزش مدیریت  دولتی1380
4- هلر، رابرت« مدیریت تغییر»  مترجمان خدایار ابیلی –سعید علیمیرزایی،انتشارات سارگل 1384
5- علی اكبری .ایرج 1385 « مدیریت تغییر یا تغییر مدیریت» 
6- سلیمی.محمدحسین« بررسی ومقایسه نگرش مدیران نسبت به فرهنگ سازمانی وعملكرد مدیریتی در شهرستان فریدن» . (1376)
7- نریمانی، مرتضی« سنجش دانش ، نگرش ، مهارت وعملكرد مدیران آموزش وپرورش  آموزش وپرورش استان اصفهان در مدیریت تغییر » 
نظرات() 


Randal
یکشنبه 24 شهریور 1398 09:30 ق.ظ
What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've found It positively
helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid other users like its aided me.

Good job.
hamster care tips
یکشنبه 24 شهریور 1398 12:30 ق.ظ
Fine way of explaining, and nice article to take information regarding my presentation topic,
which i am going to convey in school.
Betway bonus
شنبه 23 شهریور 1398 12:34 ب.ظ
Greetings, I believe your web site might be having browser compatibility problems.
Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening
in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
Other than that, great blog!
forza horizon 3 apk
شنبه 23 شهریور 1398 04:02 ق.ظ
It's in reality a great and helpful piece of
info. I'm satisfied that you shared this helpful information with us.
Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
Best broadband in nottingham
جمعه 22 شهریور 1398 02:26 ب.ظ
Right heree is the right blog for anyone who really wants to understand this topic.

You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want
to�HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that's besn discussed for mny years.
Great stuff, just great!
918kiss
جمعه 22 شهریور 1398 01:19 ب.ظ
Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and
I was wondering your situation; we have developed some nice practices and we are looking to swap methods with other folks, please shoot me an email if interested.
best car vacuum cleaner india
جمعه 22 شهریور 1398 10:53 ق.ظ
I've been exploring for a little for any high-quality articles
or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
Studying this information So i'm happy to express that I have a
very good uncanny feeling I found out just what I needed.
I so much certainly will make certain to do not fail to remember this
web site and provides it a glance on a constant basis.
ตรวจบ้าน
جمعه 22 شهریور 1398 08:30 ق.ظ
I think this is one of the most important information for me.
And i am glad reading your article. But want to remark on some
general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent : D.
Good job, cheers
sims 4 apk
جمعه 22 شهریور 1398 06:13 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and
wished to say that I've truly loved browsing your weblog posts.
In any case I will be subscribing in your rss feed and I'm hoping you write again very soon!
b2c
پنجشنبه 21 شهریور 1398 07:18 ب.ظ
It's difficult to find experienced people about this topic, but you sound like you know what you're talking about!
Thanks
uncharted 4 apk
پنجشنبه 21 شهریور 1398 02:56 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well
written article. I'll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
Thanks for the post. I'll definitely comeback.
College Planning
پنجشنبه 21 شهریور 1398 01:54 ب.ظ
Monroe County!!! I’m headed your way tomorrow for
collegeapplicationday AND the senior parent night that begins at 5:30!
collegeplanning financialaid fafsa kygoestocollege
@Monroe_CCC @monroekyschools
Private winery tours yarra Valley
پنجشنبه 21 شهریور 1398 01:28 ب.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am really pleassant to read all
at one place.
Rosemary
پنجشنبه 21 شهریور 1398 05:25 ق.ظ
My partner and I stumbled over here different web address
and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking into your web page again.
best egg bioler india
پنجشنبه 21 شهریور 1398 12:04 ق.ظ
Spot on with this write-up, I absolutely believe that this
site needs far more attention. I'll probably be returning to
see more, thanks for the advice!
กำจัดปลวก
چهارشنبه 20 شهریور 1398 01:23 ق.ظ
Spot on with this write-up, I absolutely think this web
site needs a lot more attention. I'll probably be returning
to read more, thanks for the info!
Manuel
سه شنبه 19 شهریور 1398 11:30 ب.ظ
Arrow tattoos appear good anywhere on your physique.
best washing machine india
سه شنبه 19 شهریور 1398 12:00 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much.
I hope to give something back and help others like you helped me.
fifa 19 apk
سه شنبه 19 شهریور 1398 11:33 ق.ظ
Thanks for finally talking about >مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - نقش مهارت مدیران آموزش در مدیریت تغییر <Loved it!
Cabo San Lucas Transportation
سه شنبه 19 شهریور 1398 06:42 ق.ظ
I believe what you said was actually very reasonable.
But, think about this, suppose you typed a catchier post title?
I am not saying your content is not solid, but what if you added a headline that grabbed
folk's attention? I mean مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت
آمــــوزشــــــــی - نقش مهارت
مدیران آموزش در مدیریت تغییر
is kinda boring. You could look at Yahoo's front page and see how they create news titles to get people interested.
You might add a video or a related picture or two to grab people interested about what you've got to say.
Just my opinion, it might bring your blog a little livelier.
Keynote Speaker
یکشنبه 17 شهریور 1398 04:29 ب.ظ
What's up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also make comment due to this sensible article.
Female Doctor
یکشنبه 17 شهریور 1398 08:32 ق.ظ
Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,
and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and we are looking to
exchange strategies with others, please shoot me an e-mail if interested.
Line@
شنبه 16 شهریور 1398 11:21 ب.ظ
This post is in fact a fastidious one it helps new internet visitors, who are wishing
in favor of blogging.
b2c
شنبه 16 شهریور 1398 04:43 ق.ظ
You have made some decent points there. I checked on the web for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
جمعه 15 شهریور 1398 10:59 ب.ظ
Hi there colleagues, its impressive article concerning teachingand entirely defined, keep it up
all the time.
skridttæller ur
جمعه 15 شهریور 1398 09:07 ب.ظ
Hello There. I discovered your weblog using msn. That is a really neatly written article.
I will make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful information. Thanks for the post.
I will certainly return.
www.hogsmeadechile.com
جمعه 15 شهریور 1398 02:09 ب.ظ
Clever Solar Box accessible only on-line.
zara02
جمعه 15 شهریور 1398 02:18 ق.ظ
Hello, I read your new stuff regularly. Your story-telling style is awesome, keep up the good work!
Bankruptcy Scotland
پنجشنبه 14 شهریور 1398 02:13 ب.ظ
Hi, i think that i noticed you visited my web site thus i got here to
go back the prefer?.I am attempting to to find issues to improve my
site!I guess its ok to use a few of your concepts!!
Duck calls
پنجشنبه 14 شهریور 1398 01:40 ق.ظ
Heya i am for the primary time here. I came across this board and
I in finding It really helpful & it helped me out a lot.
I am hoping to give one thing back and aid others like you
aided me.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox