تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - مدیریت آموزش مبتنی براستراتژی سازمان
 

مدیریت آموزش مبتنی براستراتژی سازمان

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 29 آبان 1389-07:36 ب.ظ

مدیریت آموزش مبتنی بر استراتژیهای سازمان
سعید هداوند

چکیده:تعاریفی که از کلمه مدیریت وجود دارد نشان می دهد که ماهیت وجودی آن از کنار هم قرار گرفتن و ترکیب شدن چندین عامل بر مدار هدف یا اهدافی مشخص شکل می گیرد. به این معنا و با رویکردی استراتژیک می توان مدیریت آموزش را بر مبنای ارتباط بین ماموریت و استراتژی سازمان با نیازهای آموزشی نیروی كار حال و آینده تعریف نمود. این رویكرد به سازمان كمك می‌كند تا اطمینان یابد كه آیا می‌تواند برنامه‌های كسب و كار آتی خود را در قالب هدفهای مالی، تولیدی، تركیب فرآورده‌ها، فن‌شناسیها و منابع مورد نیاز بخوبی تعریف و به مرحله اجرا در آورد؟ مبنای نظری این كار، تلفیق عملی نظام آموزش و فرایندهای آن با استراتژیهای راهبردی سازمان است و بر این اساس اگر چه نظام آموزش باید قادر باشد ضمن پاسخگویی به سوالات کلیدی و بررسی شیوه های بهبود عملکرد کیفی کارکنان، با فرصتها و تهدیدات محیطی، هماهنگی مناسب پیدا و ماموریت خود را در شرایط مختلف، منطبق با راهبرد كلی سازمان ایفا نماید ولی باید پذیرفت که بدون انجام مدیریت مناسب كه مبنای آن تفكر استراتژیك است امكان برنامه‌ریزی و اجرای متعهدانه وجود نخواهد داشت و طبیعی است آن دسته از برنامه‌هایی كه فاقد این مبنا باشند، از اثربخشی لازم برخوردار نبوده و بالطبع تامین کننده اهداف سازمان نیز نخواهند بود. مولفان در این مقاله برآنند است تا ضمن بررسی چگونگی تعامل نظام آموزش كاركنان و استراتژیهای سازمانی، به تشریح مدیریت آموزش و نقش آن در این فرایند بپردازند.

كلید واژه ها : مدیریت آموزش ، استراتژی ، اثربخشی

مقدمه
امروزه این موضوع که عامل عمده تغییر در سازمانهای پیشرفته نیروی انسانی می باشد یک واقعیت عینی است و اینکه هرگونه تغییر بدون پشتیبانی منابع انسانی در سازمان نهادینه نخواهد گردید تبدیل به یکی از باورهای اساسی گردیده است. بر این اساس نقش توسعه نیروی انسانی در بهبود عملكرد سازمانی بسیار مهم تلقی گردیده و كیفی‌سازی منابع انسانی به یكی از پرشتاب‌ترین و مهمترین وظایف نظام آموزش کارکنان تبدیل گردیده است. این باور به سازمان كمك می‌كند تا اطمینان یابد كه آیا می‌تواند برنامه‌های آتی كسب و كار خود را در قالب هدفهای مالی، تولیدی، تركیب فرآورده‌ها، فن‌شناسیها و منابع مورد نیاز بخوبی به اجرا در آورد؟ مبنای نظری این كار، تلفیق عملی نظام آموزش و فرایندهای آن با استراتژیهای راهبردی سازمان است و بر این اساس اگرچه نظام آموزش باید قادر باشد ضمن پاسخگویی به سوالات كلیدی و بررسی شیوه های بهبود عملکرد کیفی کارکنان، با فرصتها و تهدیدات محیطی، هماهنگی مناسب پیدا و رسالت خود را در شرایط مختلف و منطبق با سیاست كلی سازمان ایفا نماید ولی باید پذیرفت که بدون انجام مدیریت مناسب آموزش كه مبنای آن تفكر استراتژیك سازمان است امكان برنامه‌ریزی و اجرای متعهدانه وجود نخواهد داشت و طبیعی است آن دسته از برنامه‌هایی كه منطبق با استراتژی نبوده و از یك سیستم مدیریتی قوی بهره
نمی برند، مطمئناً در زمینه‌های نیاز‌سنجی، برنامه‌ریزی و ارزشیابی فاقد اثربخشی لازم بوده و بالطبع تامین کننده اهداف سازمان نیز نخواهند بود. تلفیق آموزش با استراتژی، بی‌شک مرهون چالش عقلایی و گستردگی موارد استفاده آن در عمل است که سازمان را متوجه پیچیدگیهای نظام آموزشی در گذشته، حال و آینده نموده و فرایند آموزش را با استراتژیهای راهبردی سازمان در هم‌ می‌آمیزد. این پیوند در مواقعی که سازمان و نظام آموزش اهدافی روشن و بینشی درست برای بهبود کیفی منابع انسانی نداشته باشند یا محیط بیرون سازمان متلاطم و پویا بوده و یا اینکه سازمان و نظام آموزش بیش از اندازه درون‌گرا بوده و تمرکز بیش از حد روی جزئیات و مشکلات کوتاه‌مدت داشته باشند کارساز و کارگشا خواهد بود.در واقع مدیریت استراتژیک آموزش را می‌توان یک نوع بینش یا فلسفه برای حل مسائل و مشکلات نظام آموزش در ارتباط با محیط بیرون آن و فرایندی برای کسب موقعیتی مناسب در رقابت دائمی برای دستیابی به منابع علمی مورد نیاز سازمان تعریف نمود.از این رو مدیریت آموزش بر مبنای راهبردهای عملیاتی را می‌توان هم عامل ایجاد تغییرات و هم تسهیل كننده اجرای استراتژیها و آماده‌سازی سازمان برای تدوین برنامه‌های عملیاتی دانست، چرا که طراحی و اجرای هرگونه استراتژی در كل سازمان نیاز به اتخاذ راهبرد برای منابع انسانی بویژه در زمینه رفع كمبودهای مهارتی آنان هم در فعالیتها و هم واحدهای اصلی آنان خواهد داشت. (1)

نظام آموزش و استراتژی راهبردی سازمان
دو دلیل اساسی برای ایجاد ارتباط بین نظام آموزش کارکنان و استراتژیهای راهبردی سازمان وجود دارد .
اول اینكه تغییرات تكنولوژی، فشار شدیدی بر سازمان، مدیریت و راهبرد عملیاتی آن وارد می‌كند بگونه‌ای كه پرداختن به آنها نیاز به كاركنانی با انواع خاصی از مهارتها و توانمندیهای خاص را ایجاب می‌نماید. بعنوان مثال تصور حركت به سوی نانو تكنولوژی و جایگزینی تكنولوژیهای نرم افزاری بجای تكنولوژیهای سخت افزاری، نكات قابل توجهی را برای انواع مهارتهای مورد نیاز نیروی كار فعلی و كاركنانی كه طی چند سال آینده وارد سازمان می‌شوند را در بر دارد.
و دوم آنكه قابلیت جایگزینی مهارتهای مختلف، تقاضای نسبی متغیر برای یادگیری و نهایتاً بازآموزی مهارتهای فعلی كاركنان، جنبه‌های تحریك كننده‌ای در نظام آموزشی سازمان پیشرفته و یا در حال رشد است كه می‌بایست بعنوان نقطه آغازین تلفیق با استراتژی سازمانی به حساب آید.
علاوه بر موارد فوق، سه دلیل عمده دیگر برای توجیه این ارتباط می توان برشمرد. (2)
الف - تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ پیشگامان ‌مدیریت‌ کیفیت و متخصصان آموزش مؤید این‌ مطلب است‌كه بهبود كیفیت‌ مداوم ، ضرورت‌ مهمی برای‌ پیوند بین نظام آموزش و استراتژی سازمان‌ بعنوان‌ یك‌ هدف‌ بزرگ‌ می‌باشد.چرا كه همخوانی آموزش ‌ با سیاست و خط مشی كلی سازمان جهت‌ خلق‌ و غالب‌ شدن‌ كیفیت‌کاری ضروری و لازم‌ است.
ب -  رشد سریع و مستمر فنآوریهای‌ جدید، لزوم بكارگیری آنها توسط سازمان را ایجاب می نماید. در چنین‌ شرایطی انعطاف‌ و تطبیق‌ پذیری‌ سازمان و کارکنان با محیط درونی و بیرونی از طریق برنامه های آموزشی که همخوان با سیاست كلی سازمان باشند به سرعت و بخوبی انجام خواهد شد.
ج - و نهایتاً، كلید‌ تحقق‌ یافتن‌ راهبرد و استراتژی سازمان،كاركنان علمی و توانمند آن خواهند بود.
استراتژی آموزش و  مدیریت بر مبنای آن
استراتژی آموزش عبارتست از چارچوبی كه علاوه بر ترسیم مجموعه اقدامات اصلی برای دستیابی به اهداف کلان نظام آموزش، چگونگی حصول منابع مورد نیاز در جهت بهره گیری از فرصتها و خنثی نمودن تهدیدات در حال و آینده را بیان می دارد.
اتخاذ استراتژی برای منابع انسانی و به تبع آن تدوین راهبرد آموزشی، لزوم طراحی نظام استراتژیك آموزش كاركنان را نیز مطرح می‌كند که بر این اساس می توان آن را ساختاری سازمان یافته جهت اتخاذ تصمیمات مهم برای اجرای برنامه های بنیادی تعریف نمود که به موجب آن به سوالات کلانی نظیر اینکه اهداف راهبردی سازمان چیست؟ برای تحقق آن، سطح علمی و مهارتی کارکنان چگونه است؟چه نیروهای کیفی مورد نیاز است؟ و چگونه می توان نیازهای آموزشی آنان را در کوتاه ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت برآورده نمود، پاسخ داده می شود.بر این منوال مدیریت استراتژیک آموزش نیز فرایند تطبیق راهبرد آموزشی با استراتژی سازمان مبتنی بر نیازمندیهای آن در زمان مشخص تعریف می گردد. این تطابق حداقل دو حسن مهم دارد. نخست اینكه چارچوب و به اصطلاح حوزه نفوذ برنامه‌های آموزشی را مشخص کرده و دوم آنكه وقتی برنامه‌ها در این چارچوب قرارگرفتند می‌توان اقدامات موثری برای طراحی و اجرای بهینه آنها پیش بینی نمود. آشنایی با قوانین و مقررات نیروی انسانی در سطح كشور، سازمانهای اعتبار دهنده آموزشی، بازار نیروی كار، شرایط اقتصادی، اجتماعی وتكنولوژیكی و سایر موارد مشابه همگی می‌توانند بر عملكرد مدیریت نظام آموزش در هر سازمانی تاثیر گذاشته و برای وظایف و اختیارات آن فرصتها و یا تهدیداتی جدید بوجود آورند. (3) برای این نوع مدیریت دو وظیفه اصلی مترتب می باشد. یکی طراحی و تعریف استراتژی آموزش و دیگری اجرای آن. در مرحله اول، عوامل مهمی که  می بایست مورد توجه قرار گیرند عبارتند از اهداف سازمان، وضعیت کنونی یا نقاط قوت و ضعف سازمان و موقعیت محیط بیرون سازمان از نظر عوامل اقتصادی، قانونی، اجتماعی، تکنولوژیک و غیره. در مرحله دوم یعنی اجرای استراتژی، عوامل مهمی که نیاز به تجزیه و تحلیل دارند شامل ساختار سازمان، فرهنگ و منابع سازمان و زیر سیستمهایی چون برنامه ریزی،کنترل، اطلاعات و غیره می‌شوند که ما آنها را متغیرهای آموزشی می‌نامیم. این مرحله یعنی چگونگی اجرای استراتژیها بخش اعظم فعالیت مدیریت استراتژیک آموزش در زمینه شکل دهی به ساختار آموزش، تخصیص منابع، توسعه فرهنگ آموزش و بکارگیری مناسب متغیرهای آموزشی را تشکیلمی دهد.نکته مهمی که توجه به آن ضروری است آن است که منطبق سازی نظام آموزش با استراتژیهای سازمان هرگز به منزله تضمین موفقیت عملكرد آن نمی باشد، مگر اینکه دارای رسالت و ماموریت مشخصی گردد. این رسالت به معنای بیانیه حاصل از توافق مدیریت ارشد سازمان و مدیر آموزش درباره فلسفه وجودی و بیان ارزشها و اصولی است كه در نظام آموزش كاركنان به آن اعتقاد دارند. این رسالت می بایست براساس پاسخ به سوالات زیر تعریف شود.
1-    ویژگیهای كلی كه از نظام آموزش کارکنان انتظار می‌رود چیست ؟
2-    نقش نظام آموزش كاركنان در راستای دستیابی به استراتژیهای سازمانی چیست؟
3-    چه جنبه‌هایی در نظام آموزش كاركنان باتوجه به استراتژیهای سازمان دارای اهمیت بیشتری می‌باشند ؟
توافق در یافتن پاسخ مناسب برای سوالات مذکور، ماموریت اصلی نظام آموزش را تعیین و مشخص خواهد نمود كه مدیر آموزش مكلف به پرورش چه نوع نیروی‌انسانی، با چه دانش، مهارت و ویژگیهایی می باشد؟ در معنای دیگر، اصول و مبانی فكری مطرح شده در استراتژی اصلی سازمان بنیان نظری برای راهبری آموزش را ایجاد و انطباق برنامه های آموزشی را بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح می نماید. در غیر این صورت نه تنها امكان تشخیص نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصتهای آموزشی وجود نخواهد داشت بلكه نظام آموزشی تبدیل به یك نظام ناهماهنگ با سایر واحدهای سازمانی گردیده و برآیندهای آن فاقد اثربخشی و تاثیرگذاری بر فرایندهای سازمانی خواهند بود.
شبكه های ارتباطی و نظام اطلاعاتی
با توجه به اینکه معمولاٌ در سازمانها، استراتژیها بر مبنای حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید، تولید كالا و خدمات
با شرایط متعادلتر از آنچه كه رقبا ارائه می كنند، ایجاد درآمد بیشتر از هزینه ها، پیشروی در بازار، ایجاد ثبات سازمانی و تعیین جایگاه آتی سازمان از طریق شناسایی فرصتها و تهدیدات، طراحی و تعریف می گردند لذا نیاز به در اختیار داشتن شبکه های ارتباطی قوی درون و برون سازمانی و نیز بهره مندی از اطلاعات روزآمد در خصوص مسائل متغیر محیطی و فنآوریهای جدید،
از مهمترین ضروریات دروندادهای نظام آموزش سازمانی محسوب می گردند(4) وجود شبكه های قوی ارتباطی و اطلاعاتی، نه تنها به شناسایی دقیق نیازهای علمی آینده سازمان كمك نموده و برنامه‌هایی را برای از میان برداشتن کمبودها، ناهمخوانیها و کاستیها تعریف می نماید بلکه ارتقای كیفی عملكرد كاركنان و كاهش هزینه‌هایی كه از راه پایین بودن بهره‌وری پدید می آیند را نیز در
پی خواهد داشت.در نمودار ذیل، شبكه ارتباطی و نظام اطلاعاتی مورد نیاز نشان داده شده است.


عامل     نوع اطلاعات مورد نیاز    منابع کسب اطلاعات
مدیریت آمار و اطلاعات     روندهای فنآوری و علمی سازمان    بررسیهای آماری، بررسیهای عملكردی و ...
نظام آموزشی    مشكلات سازمان، نیازهای آموزشی كاركنان، تجهیزات    مصاحبه، پرسشنامه، اجتماعات ویژه مدیران
استراتژی های سازمانی    سیاستهای آموزشی سازمان، جنبه های كمی و كیفی توسعه آموزش    رجوع به سیاستهای اعلام شده سازمان، بیانیه ها
مدیریت مالی    بودجه آموزشی و نسبت آن به كل بودجه سازمان، میزان هزینه های سرمایه ای و جاری آموزش     واحدهای اداری، مالی
مربیان و اساتید    میزان توانمندی علمی ، به روز بودن محتوا،  شیوه های جدید تدریس، تکنولوژی آموزش    مصاحبه، پرسشنامه و ...
فرهنگ سازمان    انتظارات عمومی از نظام آموزشی سازمان، فرهنگ آموزشی سازمان    بررسی بیانیه ها، مصاحبه ها
كاركنان    میزان حضور در برنامه های آموزشی ، میزان موفقیت  در برنامه های آموزشی،  انتظارات    مصاحبه، پرسشنامه، نتایج ارزیابی و ...
مدیران و سرپرستان    كیفیت آموزش حرفه‌ای، مهارتهای مورد نیاز     مصاحبه، پرسشنامه و ...
واحدهای برون سازمانی    سازمانهای  ارائه دهنده آمزش  كیفیت و خدمات آموزشی  برون سازمانی    مشاهده، بررسی كیفی در زمینه گزارش‌ها، ارزیابیها

نظام اطلاعاتی مورد نیاز در مدیریت استراتژیك آموزش

با نگاهی تحلیلی به شبکه ارتباطی و نوع اطلاعات مورد نیاز، می توان دریافت که وظایف تعریف شده برای مدیریت آموزش سازمانها به سرعت در حال تغییر است. مدیران از نظر مسوولیتهای راهبردی، باید نیازها و هزینه های مربوط به تامین، پرورش و بهسازی کارکنان را مطابق با استراتژیهای سازمانی برآورد نموده و در راستای آن برای ارتقای عملکرد کیفی كاركنان برنامه های سازنده‌ای را طراحی و اجرا نمایند. در طراحی شبکه های ارتباطی توجه به این نکته ضروری است كه گاهاٌ نوع روابط و نظام اطلاعاتی شکل گرفته، ممكن است باعث برهم خوردن نظم اجتماعی و کاری سازمان گردد و این همان موضوعی است که در هنگام انطباق با استراتژی سازمان می بایست به آن توجه نمود و در جریان اجرای برنامه هم از آن غافل نگردید(5) شاید برای جلوگیری از بروز مشکلات پیش بینی شده بهترین روش آن باشد كه كل سازمان بطور فعال و یكپارچه در این فرایند مشاركت نمایند. اگر چه به
نظر می رسد این روش وقت‌گیر ‌باشد ولی نتیجه آن، افزایش تفاهم، اعتماد، تعهد و احساس مالكیت كاركنان نسبت به نظام آموزشی سازمان خواهد بود.


پنج  نقطه بحرانی در  منطبق نمودن نظام آموزش با  استراتژیهای راهبردی سازمان
1- اولویتهای آموزشی
اولویتهای آموزشی چگونه باید با استراتژیهای راهبردی سازمان انطباق یابند؟ نسبت سرمایه‌گذاری در اولویتهای آموزشی در مقایسه با سایر سرمایه گذاریهای سازمان چگونه می‌بایست باشد؟چه نسبتی را باید به آموزشهای فنی، تخصصی و یا عمومی تخصیص داد؟ آنچه كه بدیهی است آن است كه در هر شرایطی نمی توان برای همه موارد اولویتی برابر مد نظر قرار داد و اولویتهای آموزشی را قبل از پاسخگویی به سوالات مذکور تعریف نمود.
2- كمیت یا كیفیت آموزش
در حالیکه در اكثر سازمانها به دلایل عدیده، تشكیلات، ساختار و حتی برنامه های آموزشی دارای چالشهای متعدد بوده و از سوی دیگر آموزشهای با كیفیت پایین قابلیت جذب كمتری از كاركنان و بودجه های آموزشی را دارا می‌باشند و برنامه‌های با كیفیت بالا، بالطبع بودجه و حمایت بیشتری راطلب می كند،حال این سوال مطرح است كه چه نوع تعادلی می‌بایست بین كمیت و كیفیت ایجاد نمود؟ به كدام جنبه و ابعاد می بایست توجه نشان داد؟ آیا برای حصول موفقیت می بایست كمیت را فدای كیفیت و یا كیفیت را فدای كمیت نمود؟ و یا اینکه هر دو را توأمان در نظر گرفت؟
3- آموزشهای بلند مدت یا كوتاه مدت
چه نسبتی باید بین برنامه‌های آموزشی بلندمدت و كوتاه مدت ایجاد نمود؟  بحث بر سر ارزش هر یك از حیطه های علمی مذكور نیست. بلكه شناخت نیازهای واقعی سازمان مطرح است. در صورت تصمیم‌گیری به توجه صرف به برنامه‌های كوتاه‌مدت، ارتقای سطح تحصیلی كاركنان ممكن است تحت تاثیر قرار گرفته و حتی به فراموشی سپرده شود و بالعكس توجه به برنامه‌های بلندمدت برای جبران نقصان، ممكن است به واكنشهای عمیق درون سازمانی منجر گردد.
4- آموزشهای درون یا برون سازمانی
شاخص‌ترین نقطه بحرانی، تصمیم در مورد آموزشهای درون و برون سازمانی می‌باشد. توجه نسبی این مسئله در زمانی كه تربیت كارکنان ماهر مورد نظر است اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌كند. به زعم برخی از مدیران، بهره برداری از آموزشهای خارج از سازمان مقرون به صرفه نبوده و اثربخشی لازم را نیز دارا نیست و به همین دلیل ایجاد یك سیستم آموزش حرفه‌ای درون سازمانی را ترجیح می دهند. در حالیكه تاسیس و راه اندازی مراكز آموزش درون سیستمی، به دلایل متعدد از جمله پرهزینه بودن، مورد تایید برخی دیگر از مدیران نیست و به هر حال تصمیم گیری در مورد انتخاب بین دوره‌های درون و برون سازمانی همواره كار مشكلی بوده و سهمی كه به هر یك از این طریق داده می شود به نسبت سازمانها متفاوت خواهد بود.
5- فرایندهای آموزشی
برای پرورش نیروی انسانی در انواع تخصصهای مورد نیاز، باید تابع تغییرات پی درپی بازار بود یا متوسل به شیوه های كلاسیك بر حسب موقعیت درون سازمانی گردید؟ با توجه به اینکه در اكثر سازمانها نسبت بین نیروهای‌ متخصص و غیر متخصص، نسبت مناسبی نیست، آیا دلیل این امر را باید در پایین بودن حقوق و پایگاه اجتماعی متخصصان جستجو نمود یا باید تغییری در راهبردهای آموزشی سازمان داد؟ در این مورد نیز، اگرچه تصمیم گیری كاری مشكل می باشد ولی بی توجهی به آن مترادف با هدردادن امكانات سازمانی بیشتری خواهد بود.
در ادامه به برخی دیگر از چالشهای جدی در فرایند مدیریت آموزش مبتنی بر استراتژیهای راهبردی سازمان اشاره می گردد.
1- بالا بودن هزینه در اغلب موارد، مانع از رویکرد جدی سازمانها بخصوص سازمانهای کوچک به این همگرایی می‌گردد.
2- سازمانها برای این انطباق باید مدت زمان زیادی را صرف کنند که این امر معمولاً با بی‌ حوصلگی سازمانهای ما همخوانی ندارد. 
3- از نظر تخصصی نیاز به نیروی انسانی خبره و کارآمد دارد که در دسترس همه سازمانها نمی باشد .
4- عدم دسترسی کامل نظام آموزشی سازمان به اطلاعات جامع و به روز، روند کار را دچار چالش خواهد ساخت .
5- عدم آشنایی كامل عناصر درگیر در نظام آموزش با مباحث استراتژی و برنامه ریزی استراتژیك از یكطرف و عدم اعتماد سازمان به پیامدهای این همگرایی از طرف دیگر، روندكار را کند و یا حتی متوقف می‌سازد(6)
فرایند اجرایی
فرایند مدیریت آموزش مبتنی بر استراتژیهای راهبردی سازمان شامل شش گام متوالی و مستمر به شرح ذیل است.
1- تحلیل محیطی
تحلیل محیطی، مهمترین گام در این محسوب می گردد. این تحلیل به منظور شناسایی عوامل محیطی كه تاثیر بسزایی بر عملكرد نظام آموزش دارند انجام می پذیرد. پاسخ به پرسشهای ذیل می تواند راهنمای اطلاعاتی مفیدی برای مدیر باشد.
الف - وضعیت موجود نظام آموزش کارکنان و ویژگیهای آن چیست؟
ب - وضعیت مطلوب نظام آموزش کارکنان و ویژگیهای آن  چیست؟
ج - اگر برنامه و عملکرد نظام آموزش کارکنان منطبق با استراتژیهای سازمان نگردد، وضعیت موجود به كجا خواهدرسید؟
د - نیروهای مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف نظام آموزش کارکنان کدامند؟
ه – موانعی كه در مقابل انطباق نظام آموزش کارکنان با استراتژیهای سازمان مقاومت خواهند كرد کدامند؟(7)
2-  جهت‌گیری آموزشی
اكنون نتایج تجزیه و تحلیل محیطی زیر بنای جهت‌گیریهای آموزشی را فراهم نموده است. دراین رابطه توجه به سه عنصر اساسی ماموریت سازمانی  ،چشم انداز سازمانی  و ارزشهای سازمانی  از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .این سه مفهوم بیانگر ماهیت، چگونگی و نحوه‌ جهت‌گیریهای آموزشی هستند. مأموریت، معادل فلسفه‌ وجودی، چشم انداز، به معنای تصویر زنده‌ سازمان در آینده ای تعریف شده، و ارزشها به منزله‌ اصول اساسی نظام آموزش می باشند. در واقع جهت‌گیری آموزشی محملی اثر‌بخش است كه براساس آن نظام آموزشی می تواند در جهت پرورش نیروهای كیفی و استراتژی سازمان حركت اثر‌بخشی داشته باشد. این جهت گیری باعث خواهد گردید كه همه مدیران و كاركنان سطوح مختلف سازمان دارای انتظارات مشترك آموزشی شده و برای كمك به تحقق استراتژی احساس مسئولیت نمایند (8)
3-  هدف‌گذاری
هدف‌گذاری جزء لاینفك مدیریت است. ورودیها، فرایندها و خروجیهای نظام آموزشی همگی می بایست در راستای رسیدن
به اهداف ترسیم شده عمل نمایند. اهداف آموزشی می بایست منعكس كننده‌ راهبرد و استراتژی‌ سازمان باشند. به معنای دقیقتراهداف باید مستقیماٌ از ماموریت سازمان منتج گردند. در این مرحله، مهمترین وظیفه مدیر آموزش پاسخگویی به این سوال است كه آیا اهداف نظام آموزشی و برنامه‌های مربوط به بهبود کیفی عملكرد كاركنان، در تحقق استراتژی سازمان موثر و مفید خواهند بود یا نه ؟ (9)
4- طراحی استراتژیك
پس از تجزیه و تحلیل محیطی، جهت گیری آموزشی و تعریف مأموریت، ارزشها، چشم انداز و اهداف نظام آموزش، اکنون
می بایست استراتژیهای آموزشی را تعیین کرد. تلاش اصلی مدیر آموزش در این مرحله باید آن باشد كه استراتژیها حاصل تحلیل محیطی بوده و منتج به تحقق مأموریت و اهداف سازمانی شوند.


5-  بسترسازی
اگرچه بسترسازی شرط لازم برای موفقیت برنامه می باشد، اما شرط كافی نیست. چرا که بدون یك اجرای منظم و برنامه ریزی‌شده عملاً بی‌فایده خواهد بود. اجرای برنامه در واقع مرحله انتقال از طراحی به سوی عمل می‌باشد. در این مرحله مدیر نیازها را شناسایی، فرصتها و مشكلات موجود را بررسی و برنامه را بر پایه استراتژیهای سازمان تعریف نموده است. اكنون او می‌بایست تمام گزینه‌های عملی بالقوه را كه می‌تواند از آنها برای اجرای مناسب آموزش در سازمان بهره گیرد، دقیقاً بررسی نموده تا كارایی آن در حل مشكلات و استفاده از فرصتها افزایش یابد.
6- اجرا
نحوه اجرای یك برنامه آموزشی از چگونگی تهیه آن پر اهمیت‌تر است. دلیل این کار این است که اولاً، تا وقتی یك برنامه به مرحله اجرا در نیامده مانند این است كه وجود ندارد و دوماً، اجرای ناقص بهترین برنامه تهیه شده، می‌تواند نتایج دلسرد‌كننده‌ای بدست دهد. با تذكر این نکته که صرف انطباق برنامه با استراتژی سازمان به تنهایی ضامن موفقیت اجرای آن نخواهد بود یادآور می گردد دراختیار داشتن شبکه های قوی ارتباطی و اطلاعاتی و تلاش برای گسترده نمودن آنها از جمله ملزومات اساسی برای موفقیت برنامه محسوب می گردند. این در حالی است که امروزه دیده می شود اکثر نظامات آموزشی سازمانها،كلیه مسوولیتها را بدون درخواست همكاری از دیگر واحدهای سازمانی و یا در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی كافی بر عهده گرفته و در نتیجه از عهده تامین و اجرای موفق برنامه بر نخواهند آمد (10)
7- كنترل
به دلایل زیر، كنترل نحوه اجرا و نیز تحلیل نتایج حاصله ضروری می باشد.
الف - تعیین میزان تحقق اهداف و مقاصد تعیین شده.
ب - تعیین میزان تعامل برنامه با استراتژیهای سازمانی و نیز محیطی كه برنامه در آن اجراشده است.
ج -  ایجاد زمینه های لازم برای بهبود بخشیدن مداوم برنامه‌.
د - جلوگیری از انحرافات و رفع نواقص و ارایه راه حلهای مناسب.
ه - كمك به پاسخگویی به مدیریت ارشد سازمان.
و- كمك به بالا بردن میزان كارایی و اثربخشی عوامل اجرایی دخیل در برنامه (11)

مزایای حاصل از انطباق نظام آموزش با  استراتژیهای راهبردی سازمان
انطباق با استراتژیهای راهبردی سازمان، این امكان را به نظام آموزشی می دهد كه به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل نموده و برای شكل دادن به آینده علمی سازمان به صورت انفعالی عمل نكند. همچنین باعث می‌گردد كه نظام آموزشی دارای ابتكار عمل گردیده و برنامه‌هایش را بگونه‌ای عرضه کند كه در كاركنان نفوذ نماید.  یكی از مزایای اصلی این فرایند آن است كه موجبات تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و كاركنان را فراهم آورد.  به اعتقاد مولفان مساله تفاهم یكی از مهمترین منافع حاصله است كه تعهد پس از آن قرار می‌گیرد. هنگامیكه مدیران و كاركنان بتوانند درك متقابلی از سازمان و نیازهای آموزشی آن داشته باشند، اغلب خود را جزئی از آن به حساب آورده و برای تعالی سازمان خود را متعهد می‌دانند. این وضع هنگامی صادق است كه بین عملكرد كیفی سازمان و كاركنان دانشی رابطه‌ای معقول و منطقی مشاهده نموده و بتوانند چنین رابطه‌‌ای را درك كنند. ایجاد چنین دركی، تفاهم و نهایتاً تعهد را ایجاد خواهد نمود. البته باید به این واقعیت توجه داشت كه هر چه میزان تمركز اجرایی در این همگرایی كمتر باشد و هر چه میزان مشاركت كلیه سطوح سازمانی بیشتر گردد، بر میزان موفقیت و پایایی آن افزوده خواهد شد.
در ادامه برخی دیگر از مهمترین فواید انطباق نظام آموزش با استراتژیهای راهبردی سازمان اشاره می‌گردد.(12)
1- جهت و مسیر آموزش را بخوبی مشخص ساخته و بعنوان راهنمای نظام‌آموزش عمل می‌نماید.
2- اولویتها را مشخص ساخته و به برنامه‌ریزی و اجرای طرحهای نوین آموزشی کمک می‌نماید.
3- با توجه به سرعت تحولات علمی و رشد فنآوری، به روش کارساز عمل نموده و کار تیمی و تخصصی ایجاد می نماید.
4- قابلیت شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصتهای جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل می كند.
5- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به کیفیت نیروی كار تقویت می سازد.
6- كلیه تصمیم گیریها  و برنامه های آموزشی در زمینه‌ کمک به تحقق استراتژی را در كل سازمان هماهنگ می نماید.
7- نظام آموزشی را قادر می سازد كه موقعیت واكنشی خود را به وضعیت كنشی وآینده ساز تبدیل كند.
ضمن اینكه مجموعه مزایای فوق به سازمان توانایی آن را می بخشد كه به جای آن كه صرفاً پاسخگوی مجموعه ثابت نیازهای آموزشی داخل سازمان بوده، در مقابل شرایط متغیر حاكم بر خود واكنش نشان داده و  بر آنها تأثیر گذارد.


نتیجه گیری
مولف در این مقاله در صدد تشریح این موضوع بود كه عدم اطمینان ناشی از تغییرات متواتر محیطی و دگرگونیهای سریع فنآوری، از یكسو و نیاز سریع سازمان به در اختیار داشتن نیروهای توانمند و كارآمد از سوی دیگر، لزوم همخوانی و تطبیق كامل ماموریت نظام آموزشی با استراتژی سازمان را به صورت یک ضرورت انکار ناپذیر در آورده است . ایجاد همخوانی بین نظام آموزشی و راهبرد کلی سازمان و تحلیل فرصتها و تهدیدات محیطی و نیز توجه به شرایط و عوامل موثر در پیشبرد كیفی سازمان، می‌تواند ریسک خطا پذیری برنامه های آموزشی را به حداقل ممكن رسانده و آن دسته از متدولوژیها و برنامه هایی را که با احتمال بیشتر برای رسیدن به اهداف استراتژیك سازمان مناسب‌تر هستند مورد توجه قرار دهد و پرواضح است كه این مهم حاصل نخواهد گردید مگر آنكه سازمان ارزش صحیح و اصولی این انطباق را درک و با اعمال یک مدیریت صحیح در جهت تعریف فرایند های مورد نیاز و برآیندهای حاصله، حساسیت لازم در خصوص توجه به نظام استراتژیک آموزش و اثر‌گذاری آن در کیفی‌سازی سازمان را برانگیزاند.


منابع و مآخذ


1 . Nkomo, Stella, M, “ Strategic Planning For Human Resoure: Let’s get Started”, Long Range Planning, Vol. 21, February, 1988
2.Marc G . SW. Human Resource Management  ،Publishing Company Boston ، 1990

3- برایسون. جان ام، برنامه‌ریزی استراتژیك برای سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی، ترجمه عباس منوریان، تهران: انتشارات مركز آموزش مدیریت دولتی، 1372
4. گروه مشاوران یونسكو، فرایند برنامه ریزی آموزشی، ترجمه فریده مشایخ، تهران: انتشارات مدرسه،1380

5. Kaplan Robert S., Building Strategy Focused Organizations, With Balanced Scorecard, BSC Collaborative, 1998
6. Charles R.Greer, Strategy and Human Resource: A general Managrial Perspective: united States, 1995.
7. Cunnigham, B . Action Research and Organization Development,  Westport, CT: Prayger.1993
8. Arthor Cohen and Florence Brower, Con fronting Identity: The Community Collebe Instructor,
Engelwood Cliffs Nj, Printice hall 1972
9.Ann Langley, “The Roles of formal Strategic Planning” Long Range Planning, no3,  1988
10. http://www.quickmba .com/ Strategy Planning Process
11. http://www.sap.com/ / Strategy Management
12. Kaplan Robert S., Building Strategy Focused Organizations, With Balanced Scorecard, BSC Collaborative, 1998
نظرات() 


http://enprober.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:16 ق.ظ

You made your point extremely well!!
acquisto online cialis cialis official site cialis 5 mg funziona tadalafilo canadian drugs generic cialis generic cialis review uk achat cialis en europe cialis tablets australia how do cialis pills work how much does a cialis cost
http://bwahbulpe.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:17 ب.ظ

Thank you! Loads of posts.

chinese cialis 50 mg when can i take another cialis cialis daily reviews cialis professional from usa cialis generisches kanada cialis uk next day what is cialis cialis for sale in europa cialis herbs cialis coupons
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 11:33 ب.ظ

Amazing advice. Thanks a lot!
cialis 100mg suppliers cialis price in bangalore cialis 20mg preis cf cialis for daily use cialis for bph cialis daily reviews cialis for sale warnings for cialis cialis name brand cheap cialis 5mg billiger
cialis for daily use online
شنبه 1 تیر 1398 06:50 ق.ظ

Superb data. Many thanks.
cialis para que sirve cialis without a doctor's prescription we use it 50 mg cialis dose we use it 50 mg cialis dose acheter cialis meilleur pri tadalafil 5mg dosagem ideal cialis precios cialis peru cialis daily cialis with 2 days delivery
http://boarefcast.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:46 ب.ظ

Seriously a good deal of useful material.
buy cialis online cheapest cost of cialis cvs generic cialis 20mg uk import cialis trusted tabled cialis softabs sublingual cialis online cialis 5mg prix acheter du cialis a geneve cialis coupon cialis 20mg preis cf
http://phodena.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:24 ب.ظ

Kudos, I like this.
cialis rezeptfrei sterreich cialis vs viagra cialis for daily use best generic drugs cialis cialis prices in england cialis daily reviews cialis lowest price generic cialis soft gels cialis lowest price cialis prices
http://cumsmelhe.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:26 ق.ظ

You revealed this really well.
miglior cialis generico prezzo cialis a buon mercato cialis 30 day trial coupon india cialis 100mg cost price cialis wal mart pharmacy cialis prices we recommend cialis info generic cialis levitra we like it cialis soft gel cialis e hiv
http://lobhauhell.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:19 ق.ظ

Thanks a lot! Useful stuff!
precios de cialis generico compare prices cialis uk interactions for cialis buy cialis sample pack generic cialis soft gels cialis manufacturer coupon how to purchase cialis on line cialis for sale south africa link for you cialis price cialis 200 dollar savings card
http://voreangi.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:56 ب.ظ

Awesome info, Thanks.
dose size of cialis buy original cialis tadalafil tablets we use it cialis online store cialis 100mg suppliers we recommend cheapest cialis cialis italia gratis estudios de cialis genricos side effects for cialis cialis patent expiration
cialis 5mg prix
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:15 ق.ظ

Excellent advice. Many thanks!
low cost cialis 20mg cialis australian price cialis super acti cialis prices in england precios cialis peru if a woman takes a mans cialis brand cialis generic side effects of cialis cialis 20mg preis cf cuanto cuesta cialis yaho
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:00 ب.ظ

Cheers, I like it!
enter site 20 mg cialis cost american pharmacy cialis prices for cialis 50mg cialis 10mg prix pharmaci cialis sicuro in linea acheter du cialis a geneve prescription doctor cialis we choice free trial of cialis estudios de cialis genricos rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis online no prescription
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:22 ق.ظ

You've made your point!
we recommend cheapest cialis cialis reviews cialis australian price sialis 200 cialis coupon cialis uk next day cialis kaufen wo cialis 5 mg para diabeticos cialis generico in farmacia cuanto cuesta cialis yaho
non prescription cialis online pharmacy
شنبه 25 خرداد 1398 12:22 ب.ظ

Appreciate it, A good amount of postings!

we like it cialis price cialis wir preise we like it cialis price cost of cialis per pill wow cialis 20 the best site cialis tablets when can i take another cialis cialis mit grapefruitsaft costo in farmacia cialis wow cialis 20
Buy cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 10:16 ب.ظ

Amazing a good deal of helpful advice.
cialis super acti cialis prezzo in linea basso where do you buy cialis generic cialis in vietnam cialis herbs cialis diario compra cialis prices generic low dose cialis cialis without a doctor's prescription buy cialis sample pack
buy cialis sample pack
جمعه 24 خرداد 1398 08:06 ق.ظ

Regards! Terrific information!
cialis tadalafil online cialis generika low cost cialis 20mg cialis y deporte viagra or cialis can i take cialis and ecstasy best generic drugs cialis cialis tablets for sale sialis cialis arginine interactio
Cialis prices
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:43 ب.ظ

Thanks, A good amount of tips.

cialis online nederland the best site cialis tablets cialis 5 effetti collaterali prezzo cialis a buon mercato best generic drugs cialis cialis qualitat cialis prezzo al pubblico cialis flussig free cialis cialis pills price each
cialis professional
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:14 ق.ظ

You actually revealed this exceptionally well!
cialis official site cialis rezeptfrei sterreich cialis canadian drugs miglior cialis generico opinioni cialis generico does cialis cause gout cialis 30 day trial coupon cialis super kamagra viagra vs cialis vs levitra buying cialis overnight
Cialis prices
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:10 ب.ظ

Useful posts. Many thanks.
cialis generique cialis 20 mg cut in half cialis 50 mg soft tab we like it cialis soft gel achat cialis en itali cialis canada legalidad de comprar cialis cialis herbs walgreens price for cialis cialis price thailand
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:17 ق.ظ

Fine material. With thanks!
cialis generic online cialis cialis professional yohimbe rezeptfrei cialis apotheke warnings for cialis buying brand cialis online cialis venta a domicilio 200 cialis coupon cialis generisches kanada cialis for bph
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:17 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of posts.

callus side effects for cialis precios de cialis generico ou trouver cialis sur le net buy cialis sample pack sialis cialis billig generic cialis with dapoxetine buy brand cialis cheap non 5 mg cialis generici
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 06:27 ب.ظ

Superb information. With thanks.
can i take cialis and ecstasy cialis generico online chinese cialis 50 mg cialis generika cialis mit grapefruitsaft cialis generic tadalafil buy il cialis quanto costa cialis daily buy cialis sample pack cialis generisches kanada
http://yokohama-now.jp/home/?p=14518
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:16 ق.ظ
スーパーコピーN級品pweixin.netブランドコピー販売おすすめ偽
http://www.siv-marsens.ch/node/5
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:14 ق.ظ
スーパーコピーブランド販売専門サイト!スーパーコピー時計代引き
http://musafir.org/it
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:43 ب.ظ
ブランド偽物,激安,コピー?ルイヴィトンバッグ,偽物コピー財布,時計の專門店
http://www.myvibor.ru/trening/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:42 ب.ظ
スーパーコピーブランド購入から到着まで5日間ほどお時間頂きます!十年誠信経営、安心して購入!よかったら是非一度見てみて下さい!
http://www.centrumkb.pl/2014/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:42 ب.ظ
素晴らしいスーパーコピーブランド専門通販店素晴らしいスーパーコピーブランド専門通販店。スーパーコピーブランド時計?スーパーコピーブランド財布?スーパーコピーブランドバッグ?アクセなど
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:59 ب.ظ

Many thanks. Ample stuff!

drugstore online shopping canadian pharmacy uk delivery drugstore online drugstore online india drugs for sale on internet canada pharmacies trust pharmacy canada canada drug pharmacy the best canadian online pharmacies buy vistagra online safe
buy cialis online best price
جمعه 16 آذر 1397 12:22 ق.ظ

Amazing lots of good info.
cialis for sale price cialis per pill only best offers cialis use cialis price thailand cialis daily tadalafil generic we choice cialis uk venta de cialis canada cialis super kamagra cialis rckenschmerzen
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:54 ق.ظ

You reported it terrifically.
cialis pills price each generic cialis at the pharmacy cialis daily reviews cost of cialis per pill how to purchase cialis on line purchasing cialis on the internet cialis generico online cialis generico lilly buying cialis on internet low cost cialis 20mg
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Seriously all kinds of valuable advice!
cialis cost buy cialis online legal pastillas cialis y alcoho enter site very cheap cialis opinioni cialis generico cialis therapie cialis 20 mg cost click now cialis from canada comprar cialis navarr purchasing cialis on the internet
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox