تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - برون سپاری آموزش های سازمانی
 

برون سپاری آموزش های سازمانی

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 29 آبان 1389-06:23 ب.ظ

برون سپاری آموزش های سازمانی
سعید هداوند-مدیر آموزش شرکت صاایران

«با رویکرد به مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک»: چکیده: در سازمانهایی که با موضوع تولید سرو کار دارند، سؤال چه چیزی باید در داخل ساخته شود و چه چیزی باید از بیرون خریداری گردد؟ پرسش جدیدی نیست.اما با وجود این سابقه طولانی، تاکنون در زمینه تصمیم برای اجرا یا واگذاری آموزشهای سازمانی، چارچوب های عملی و نظام مند اندکی ایجاد
گردیده یا توسعه یافته است.
موضوع مهمی كه برای نظام های آموزش، مطرح است این است که چگونه با بهره گیری از الزامات برون سپاری، نظیر تعریف استراتژی یا انتخاب درست تأمین کنندگان برونی تصمیم بگیرد که کدام آموزش ها را برون‌سپاری نماید و از منافع آن در صرفه جویی زمان، کاهش هزینه، آزاد سازی منابع و مهمتر از همه ارتقای کیفیت آموزش های سازمانی استفاده نماید.در این مقاله در نظر است با رویکرد به مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک ، به برخی نکات مهم و اساسی در تصمیمات مربوط به برون سپاری آموزش پرداخته شود. 

واژه های كلیدی: آموزش، برون سپاری،تصمیم گیری،استراتژی


مقدمه
شکل گیری روش های جدید مدیریتی [كه بر پایه كیفیت، سرعت و پیمانهای همكاری بنا شده‌اند] باعث گردیده تا سازمان ها از فعالیت های جاری به برنامه‌های توسعه ای روی آورند. «جهانی شدن»، «تمركززدایی»، «مدیریت كیفیت»، «ادغام‌ها»، «قابلیت های محوری»، «مدیریت نیروی كار» و«الزامات محیطی، مطالعاتی وارتباطی»، از جمله روش های جدید مدیریتی است كه برنامه‌های سازمان ها را به كلی متحول نموده است.[1] تأمین مطلوب رویکردهای برشمرده، مستلزم آن است که سازمان بر فعالیت هایی كه ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌كنند تمرکز نموده و انجام برخی از فعالیت های خود را به سازمان های تخصصی دیگر واگذار نماید.این مهم می تواند موجب كاهش هزینه و زمان تولید محصولات و خدمات گردیده و اثربخشی فعالیت ها را به حداكثر ممکن برساند.[2]
در سازمان هایی که در تولید فعالیت دارند، سؤال"چه چیزی باید در داخل ساخته شود و چه چیزی باید از بیرون خریداری گردد؟"پرسش جدیدی نیست. اما با این وجود، تاکنون در زمینه تصمیم برای اجرا یا واگذاری آموزش های سازمانی، چارچوب های عملی و نظام مند اندکی ایجاد گردیده یا توسعه یافته است. [3] موضوع مهمی كه برای نظامهای آموزش، مطرح است این است که چگونه با بهره گیری از الزامات «برون سپاری » نظیر تعریف «استراتژی»، «انتخاب درست بنگاه‌های پیمانكار»، ایجاد«فرهنگ‌سازمانی» برای پذیرش این رویكرد و تعریف مجدد آن با توجه به تركیب جدید سازمان، تصمیم بگیرد که کدام آموزش ها را برون‌سپاری كند و چگونه از مکانیزم های موجود استفاده نماید؟ [4] برون‌سپاری آموزش كه بعنوان یك روش واگذاری مطرح است، مانند هر روش دیگری دارای شرایط تعریف شده ای است که اجرای صحیح آن، مزایایی چون كاهش هزینه اجرا، كاهش بودجه مورد نیاز و افزایش سرعت دستیابی به برنامه پیش‌بینی شده را در پی خواهدداشت.[5] در این مقاله با رویکرد به مدل  تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک، چارچوبی مفهومی طرح می گردد که از طریق آن عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک در واگذاری آموزش ها به تأمین کنندگان بیرونی مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم شناسی
در معنای عام، برون سپاری به واگذاری فعالیتهای غیر اصلی سازمان به پیمانكاران بیرونی تعبیر می گردد.[6] «شاو و فیر » برون‌سپاری را شكلی از فعالیت پیمانكاری می‌دانند كه قبلاً در سازمان اجرا شده و اكنون انجام آن امور به دیگران واگذر گردیده است.[7] «ون میگم » انتقال مدیریت یا اداره یک فرایند یا فعالیت از واحدهای داخلی به یک ارایه دهنده خدمات خارج ازسازمان را در قالب انعقاد قرارداد مبتنی بر توافقات طرفین، برون سپاری تعریف می نماید.[8]
مؤلف نیز، برون سپاری را رویکردی مدیریتی می داند که بر اساس آن، تصمیمات مربوط به تفویض مسئولیت به مؤسسات بیرونی، جهت انجام خدماتی که جدید بوده یا قبلاً در سازمان انجام می شده اند،اتخاذ می گردد. در این مقاله برداشت اصلی از مفهوم برون‌سپاری، یعنی تصمیم گیری در مورد واگذاری بخشی از فعالیت ها به تأمین کنندگان بیرونی و كم كردن از بار تصدی‌گری سازمان، مورد نظر می‌باشد.

برون سپاری استراتژیک
توجه به مفهوم برون سپاری و پرداختن به موضوعاتی نظیر«چشم اندازآینده»، «قابلیت های كلیدی»، «ساختارسازمانی»، «هزینه‌های جاری و سرمایه ای»، «عملكرد و مزیت های رقابتی فعلی و آینده» لزوم همگرایی با استراتژی های سازمان را ایجاب می نماید. بر این اساس برون سپاری استراتژیک را می توان برآیند چهار مرحله «محک زنی داخلی»،«محک زنی خارجی»، «مدیریت روابط» و «مدیریت برون سپاری» دانست [6]

ضرورت برون سپاری
سازمان هایی كه اجرای بخشی از فرایندهای آموزشی خود را به دیگران سپرده اند چه ضرورت هایی را حس كرده‌اند؟ پاسخ این پرسش در وهله نخست، ممکن است معطوف به عدم زیرساخت های مناسب [تجهیزات، تداركات، فضا] کمبود نیروی متخصص و كیفی، عدم وجود مقررات و سازوكارهای مناسب جهت اجرای موثر آموزش ها شود یا اینکه متوجه منافع مورد انتظار، نظیر کاهش هزینه ها، حركت به سمت كارایی بیشتر، افزایش كیفیت تولیدات و لزوم دسترسی به نیروهای مجرب آموزش دیده گردد. [9] اما كمی تأمل در این ضرورت ها نكات اساسی را روشن می‌سازد. مثلاً چنانچه تأمین کنندگان بیرونی بتوانند فعالیت پیشنهادی سازمان را با شرط حفظ کیفیت در كاركرد و شرایط اجرا، با هزینه پایین‌تری عهده‌دار شوند، آیا باید برون‌سپاری را در زمینه اقتصادی جستجو كرد؟ و اصولاً آیا می‌توان ادعا كرد كه همه فرصت ها و تهدیدات توسط مدیران در هر لحظه قابل شناسایی است و همواره بهترین انتخاب ها را انجام می‌دهند؟ در اغلب موارد، سازمان ها خدمات آموزشی خود را به دلایلی چون «ایجاد فرصت تمرکز بر فعالیت های اصلی»، «توزیع و کاهش هزینه های جاری»، «پرهیز از دوباره کاری ها»، «تأمین سرمایه برای آموزش های پر هزینه»، «افزایش سرعت در حصول اثر بخشی»، «بهره مندی از توانایی علمی سایر سازمان ها»، برون سپاری می نمایند. «ولچ  » و «نایاک » عواملی همچون «افزایش تمركز بر یك فعالیت خاص»، «كاهش و كنترل هزینه‌ها»، «آزاد كردن منابع برای دیگر اهداف» و «مدیریت وظایف مشكل یا كنترل ناپذیر» را در جهت گیری تصمیمات مؤثر می دانند. [10]

شیوه‌های برون‌سپاری
روش های گوناگونی برای برون سپاری آموزش مطرح است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

o    بهره گیری از دانش متخصصان بیرونی.گاهی اوقات، سازمان، با كاركنانی روبرو است كه در انجام وظایف تخصصی دچار ضعف دانشی هستند.در مواردی نیز ممكن است سازمان بنا به ضرورت به نوع خاصی از آموزشها نیاز پیدا كند كه در هر دو مورد، دعوت از متخصصان بیرونی می تواند به رفع نیاز سازمان بیانجامد.سرعت دستیابی به مهارت های مورد نیاز و صرفه جویی در هزینه از مهمترین ویژگی های این رویكرد می باشند. [13]
o    همكاری با دانشگاه ها. شناسایی اعضای هیأت علمی یا متخصان دانشگاهی و بهره برداری از دانش ایشان جهت رفع مشکلات علمی سازمان، از جمله مصادیق همکاری محسوب می گردد. از مهمترین ویژگی های این رویكرد
می توان به دستیابی به مهارت، ایجاد تخصص و ترمیم شكاف های علمی سازمان اشاره نمود.
o    تفاهم‌نامه‌های آموزشی. این همكاری كه بطور رسمی یا غیر رسمی میان دو یا چند سازمان انجام می‌شود، مبنای توسعه یك برنامه آموزشی جدید محسوب می گردد. از ویژگی های اصلی این رویكرد می توان به هزینه كمتر، سرعت بیشتر در رسیدن به اهداف، انعطاف پذیری منابع و کمک به رفع کمبودهای علمی اشاره نمود.

مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیك
برون سپاری بعنوان بخشی از تصمیمات راهبردی سازمان تلقی گردیده و عواملی چون چشم‌انداز، شایستگی‌های اصلی، ساختار، هزینه‌ها و مزیت های رقابتی را در مقایسه با سایر تصمیمات مورد توجه قرار می دهد. ذیلاً ابعاد موضوع برون سپاری آموزش توسط مدل مفهومی تصمیم گیری منبع یابی استراتژیك آورده می شود.
نقطه شروع مدل مذکور از اینجا است كه آیا تصمیمات اتخاذ شده استراتژیك هستند؟(1) چنانچه استراتژیك باشند، سؤال بعدی مربوط به تأمین هزینه آن است(2) اگر هزینه اجرا در خارج از سازمان پایین‌‌تر از هزینه اجرا در داخل باشد، سؤال آن است كه آیا نیازی به سرمایه گذاری وجود دارد؟(3) اگر نیاز به سرمایه‌گذاری نباشد، سازمان باید نسبت به اجرای تصمیمات در داخل اقدام نماید (4) اما اگر نیاز به سرمایه‌گذاری باشد باید به لحاظ بازگشت سرمایه توجیه مالی وجود داشته باشد(5) اگر تحلیل های انجام شده، بازگشت سرمایه را تضمین نمود، می بایست سرمایه‌گذاری مربوطه را انجام داد(6).برای سرمایه‌گذاری هایی كه بازگشت سرمایه مطلوب نیست، این سؤال طرح می گردد که آیا تأمین كننده بیرونی وجود دارد یا نه؟(10) در مواردی كه تأمین كننده‌ بیرونی وجود ندارد چاره‌ای جز اجرا در داخل سازمان نیست(4) اما اگر تأمین كننده بیرونی وجود داشت، موقعیت استراتژیك تصمیم، باید بازنگری شود(11) این امر موجب می گردد که فرایند برون سپاری در یك حلقه بازخورد قرار گیرد و تضمین شود كه تصمیم اتخاذ شده واقعاً استراتژیك است. اگر تصمیم اتخاذ شده برای دومین بار در این حلقه(9) استراتژیك شناخته شود، سازمان باید سرمایه‌گذاری و اجرای فوری آن را در دستور کار قرار دهد. با فرض اینكه تصمیم مورد بحث، استراتژیك تشخیص داده نشود(1) سؤال این است كه آیا سازمان قابلیت اجرای آن را دارد؟ (20) اگر قابلیت اجرا را نداشت(30) می بایست گزینه برون سپاری را انتخاب نماید(31) ولی اگر برون سپاری نتواند نیاز سازمان را برآورده نماید، مشخصات تصمیم مورد نظر نیاز به ارزیابی مجدد دارد(32) در غیر این صورت، سؤال مهم، تأمین ظرفیت فعلی در داخل سازمان است(21) اگر منابع در دسترس و استفاده از آنها اقتصادی باشد، سازمان باید اجرای داخلی را انتخاب نماید(23) ولی اگر هر یك از منابع در دسترس نباشد و هزینه برون سپاری بیشتر از اجرای داخل باشد(24) سؤال نهایی این است كه آیا كمبود منابع قابل رفع هستند یا خیر؟ (25) البته قبل از هر تخصیص نسبی باید تبادل بین منابع مختلف تأمین نیازها بطور كامل ارزیابی شود. این عمل باعث می شود كه فرایند تصمیم گیری دوباره در یك حلقه بازخورد قرار گیرد(27) تا تضمین شود كه منابع تا حد ممكن بصورت بهینه آرایش می‌شوند. وجود حلقه كنترل/ بازخورد جهت بازنگری تصمیمات استراتژیک(11) مثلاً اینکه آیا اثربخشی دوره می‌تواند بوسیله یك تأمین كننده تضمین شود - از برجسته ترین ویژگی های مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک می باشد که در شکل شماره 1، بدان پرداخته شده است. [11]

فرایند اجرایی
با توجه به پیچیدگی های مدل یاد شده در ارزیابی آمادگی نظام آموزش برای برون سپاری، استفاده از فرایندی سیستماتیك در تصمیم گیری ها ضروری به نظر می‌رسد. پیش نیاز این فرایند، پاسخگویی به سؤالات زیراست: [12]

    آیا برون سپاری منطقی به نظر می‌رسد؟ ارزیابی اولیه می بایست مشتمل بر تحلیل هزینه‌ها و خدمات به همراه نظر نظام آموزش در رابطه با مسایل و مشكلات احتمالی و احتمالات مفروض بر برون‌سپاری صورت پذیرد.
    آیا اهداف از طریق برون سپاری قابل دستیابی هستند؟پاسخ این سؤال، مستلزم پرداختن به این موضوع  است که به چیز می‌خواهید دست یابید، نه اینكه چگونه می‌خواهید آن را بدست آورید.ارزیابی میزان تأثیر گذاری برون سپاری بر استراتژی های آموزش و ارزیابی قابلیت های نظام آموزش برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده از جمله اقدامات عملی برای پاسخگویی به این سؤال می باشد.
    آیا نظام آموزش آماده برون سپاری است؟میزان آمادگی نظام آموزش متأثر از فاكتورهایی نظیر كاركنان و افراد ذیربط، ساختار آموزش، سبك مدیریت و قابلیت مدیریت قراردادها است.
    گزینه‌های برون سپاری كدامند؟ در این مرحله، امكان انجام فعالیت مورد نظر در حالت كارا و اثربخش از لحاظ هزینه‌ای و سادگی انجام در داخل سازمان بررسی می گردد. در صورت عدم امكان، ضروری است تا گزینه‌های بیرونی برای تأمین و انجام فعالیت های مورد نظر تعیین شوند.
    ویژگی های تأمین کنندگان بیرونی چیست ؟یك تأمین كننده ایده‌ال چه ویژگی هایی دارد؟ باید واجد چه قابلیت هایی باشد؟ پس از تهیه فهرستی از تأمین كنندگان، می‌توان اطلاعات مورد نیاز را از آنها درخواست نمود.
    تدابیر و تاكتیك های مذاكره و گفتگو چیست؟این مسأله مشتمل بر مواردی نظیر دامنه فعالیت ها، مسایل مربوط به هزینه و قیمت، تغییرات و فسخ قرارداد و ساختار تیم مذاكره كننده است.
در شکل شماره 2، اقدامات لازم برای طرح ریزی مؤثر فرایندهای برون سپاری آورده شده است. [12]

1-    آیا برون سپاری آموزش گزینه مناسبی است؟
-    جمع آوری داده‌های مرتبط با برون سپاری آموزش مورد نظر
-    مصاحبه با مدیریت ارشد
-    مصاحبه با عوامل ذیربط
-    ارزیابی اولیه
-    گزارش نهایی     4-  ارزیابی گزینه‌های برون سپاری برحسب فعالیتها و عملیات
-    ترسیم نظام آموزش برحسب فعالیت ها
-    تحلیل و بررسی فعالیتها و گزینه‌ها
-    تعیین گام‌های موقتی برای برون سپاری فعالیت مورد نظر
-    طرح اولیه
-    پیشنهاد نهایی
2-    آیا اهداف از طریق برون سپاری قابل دستیابی هستند؟
-    بررسی میزان تاثیر برون سپاری بر تحقق استراتژی آموزش
-    بررسی اهداف هزینه‌ای
-    بررسی اهداف سازمانی
-    ارزیابی اولیه
-    گزارش نهایی     5-  درخواست اطلاعات از تامین كنندگان
-    تعیین سوابق و مشخصات تامین كنندگان
-    درخواست اطلاعات
-    تعیین معیارهای كارایی
-    ارزیابی اطلاعات
-    درخواست ارائه طرح های پیشنهادی
3-  آیا نظام آموزش آمادگی برون سپاری را دارد؟
-    نیازسنجی برای یكپارچگی عملیات
-    بررسی ساختار اجرایی نظام آموزش
-    گزارش اولیه
-    گزارش نهایی    6-  انتخاب تامین كنندگان و مذاكرات توافقی
-    انتخاب تامین كنندگان
-     مذاكرات مربوط به قرارداد
-    مدیریت تامین كننده
-    انجام بازدیدهای دوره‌ای

بعد از ارزیابی میزان آمادگی نظام آموزش، می توان فرایند اجرایی مدل یاد شده را بدین شکل صورت داد.
    تعیین مرجع تصمیم گیرنده. مسئولیت تصمیم‌گیریهای کلان در فرایند برون‌سپاری را برعهده خواهد داشت. با توجه به ماهیت استراتژیك آموزش، این تصمیمات توسط کمیته ای متشکل از مدیریت ارشد، متخصصان آموزش و عوامل ذیربط اتخاذ می گردد.
     تدوین فرایند های اجرایی. در این مرحله مشخص می‌شود كه چه فعالیتهایی باید در داخل سازمان اجرا گردد و كدام فعالیت ها باید برون سپاری شوند؟
     انتخاب پیمانكار . انتخاب پیمانكار یك مسأله تصمیم‌گیری چند معیاره/ چند هدفی/ چند مشخصه‌ای است كه در آن آلترناتیو‌ها و معیارهای انتخاب پیمانكاران [هزینه، زمان، كیفیت و غیره] بررسی می شوند.
    تنظیم قرارداد. قرارداد منعقده باید ضمن جامعیت، آنقدر در سازگاری با محیط منعطف باشد كه محدودیت هایی چون اطلاعات ناقص و عدم قطعیت در آن اثر گذار نباشند.
    تصمیم‌گیری در خاتمه روابط برون سپاری. در این زمینه سازمان یكی از سه گزینه زیر را پیش رو خواهد داشت:
-    اجرای برنامه در داخل. در پروژه‌های کوتاه مدت آموزشی كه از طریق واگذاری پیاده و اجرا می‌شود، معمولاً پس از یك دوره برون سپاری، فعالیت و یادگیری، به داخل سازمان آورده می‌شود.
-    ادامه فعالیت پیمانكار فعلی. ادامه همكاری با پیمانكار فعلی، یكی از آلترناتیوهایی است كه در هنگام خاتمه روابط می‌توان از آنها استفاده نمود.
-     انتقال فعالیت به پیمانكار جدید. معمولاً در شرایطی كه از پیمانكار فعلی رضایت كافی وجود نداشته باشد و سازمان همچنان تمایل به برون سپاری داشته باشد، این گزینه انتخاب می‌شود.
تبیین فرایندهای یاد شده، به معنای آمادگی برای مواجهه با چالشهاست، ولی قبل از هر چیز باید مشخص شود که از مراحل برشمرده شده چه انتظاری می رود و برآیند هر کدام چیست؟ پاسخ به این سؤال و اتکا بر اهداف و استراتژی سازمان، اطمینان بیشتری در تصمیمات اتخاذ شده ایجاد می نماید.

ملاحظات سازمانی
مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک، با تمركز بر دو جهت سعی در توسعه آموزشهای سازمانی دارد. اول تمركز بر منابع اصلی سازمان و حداکثر بهره برداری از امکانات داخلی ودوم برون سپاری فعالیت هایی كه سازمان دارای قابلیت خاصی در آن زمینه نیست. [13] ضروری است قبل از هر اقدام جدی، برنامه و رویكرد مشخصی برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده تعیین گردد. به همین منظور لازم است كه بررسی شود آیا موقعیت سازمان برای برون سپاری آموزش مناسب است یا خیر؟ تمرکز بر مواردی كه می توانند با برون سپاری بهبود یابند [هزینه، قابلیت ها ، تمركز مدیریت]، مواردی که می توانند بر فرایند برون سپاری اثر گذار باشند [ملاحظات و موارد مرتبط به قابلیت ها و محدودیتهای موجود] و محاسبه میزان كارایی و اثربخشی هزینه‌های برون سپاری به نظام آموزش کمک خواهد نمود تا تصمیماتی را كه بطور بالقوه بهترین گزینه برای  تعیین فرایند برون سپاری هستند، شناسایی و انتخاب نماید.

منافع و چالش ها
با توجه به شرایط محیطی و الزامات آموزشی، برون سپاری این امکان را  برای نظام آموزش فراهم می آورد که متناسب با حوزه تخصصی سازمان، آموزش های مورد نیاز را با اطمینان بخشی وکیفیت بالاتر ارایه نماید. آشنایی با منافع حاصل از برون سپاری، به تصمیم گیری درست نظام آموزش، برای بهره گیری از منابع بیرونی کمک خواهد نمود:
-    اقتصادی شدن برنامه ها در زمینه طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی
-    دسترسی به تجربیات سایر مراكز و متخصصان خارج از سازمان
-    كسب مهارت های جدید
-    پركردن شكاف های آموزشی موجود از طریق بكارگیری ایده‌های نو و ظرفیت های بیرونی
-    ایجاد انعطاف‌پذیری در منبع یابی
-    كاهش زمان رسیدن به اثربخشی لازم
-    ایجاد امكان تمركز بر فعالیت های اساسی
-    انعطاف‌پذیر نمودن ساختار نظام آموزش
-    همراهی نظام آموزش با تحولات محیطی.

برخی از مشکلات ایجاد شده در فرایند برون سپاری، ناشی از عدم مهارت کافی در مواجهه با تأمین کنندگان می باشد. برخی از مهمترین دغدغه‌های تصمیم گیرندگان در این زمینه عبارتست از: [13]
    فقدان مهارت های كلیدی و اساسی. ضعف در  قابلیت‌ها، توانمندی و کمی دانش سازمان در برون سپاری خدمات آموزشی، ممکن است به انتخاب اشتباه از بین تأمین کنندگان پیشنهادی منجر گردد.
    فقدان ارتباطات بین فعالیت ها و عملیات سازمان. برون سپاری همواره امكان خدشه دار شدن روابط بین افراد یا واحدهایی را که فعالیت آنهامتاثر گردیده است را ایجاد می نماید. بروز این مسأله می توان به محدودیت ظرفیت های انتقال مهارت و کاهش انعطاف‌پذیری سازمان بیانجامد.
    فقدان كنترل بر تأمین كنندگان. ممكن است تأمین كننده‌ای پس از بالابردن توان تخصصی خود [ با استفاده از پشتیبان های سازمان]، اقدام به ارایه اطلاعات و دانش تخصصی سازمان به رقبا نماید. واضح است كه باید نسبت به شناخت کامل و اخذ تعهد و اعتبار تأمین كنندگان اطمینان حاصل نمود.

نتیجه گیری
امروزه مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی، مسأله ای است که ضرورت آن کاملاً احساس گردیده است. نظام های آموزش منابع محدودی دارند و بضاعت دانشی و مالی لازم را برای برگزاری تمام دوره ها در اختیار ندارند.برای تحقق چشم انداز و تسریع در دستیابی به اهداف تعیین شده، برون سپاری آموزش می تواند گزینه مناسبی باشد. آنچه که این مقاله به آن پرداخت، بررسی فرایند برون سپاری آموزش با رویکرد به  مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک بود که بر اساس آن عوامل مؤثر بر فرایند برون سپاری، نظیر استراتژی های واگذاری و تصمیمات استراتژیک در انتخاب پیمانکار و واگذاری آموزش ها به تامین کنندگان بیرونی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

مراجع


[1]Ravi venkatesan, “Sourcing: to make of not to make”, Harward Business Review, November-December, 2003
[2]Dess GG, Rasheed AA, Mclaughlir Kj,priem RL , “The new Corporate Architecture” , Academy of Management Executive,1995
[3] Turner, J, Rondney, “the Hand book of Project. Based Management”, Mc Grawhill, 1993
[4] Bettis RA, “outsourcing and Industrial decline”, Academy of Management Executive, 2002
[5]Ronan McIvor, “A practical Framework for Understanding the Out sourcing process positioning”, The Learn Organization, Volume: 11 Issue: 1, 1996
[6]Majewsky, Suzanne E, Dean V. Williamson, “How Do Consovtia organize collaborative R&D”, Harward Business Review, May- June, 2003
[7]Shaw.S, Fair.H, “Out Sourcing the hr function –Personal threat or valuable opportunity?” Asia Pacific Journal of Human Resources, 1997
[8]Van Mieghem, J.A, “Coordinating investments, production and subcon tracings”, Springer Publishers, London, 1999
[9] Gregory, Steve, “the Benefits of out sourcing have begun to cause a Ripple Effect on the Entire Analytical services sector”, Journal of European Industrial training Volume: 26, Issue: 6, 2003
[10] Harrigan, k. “Strategies for Intrafirm transfers and outside sourcing”, Academy of management Journal, 1985
[11] Tayles. Mike, Drury. Glin, “Moving from Make/ Buy to Strategic Sourcing: The Outsource Decision Process”, Long Range Planning 34, 2001
[12] Momme.J, “Framework for outsourcing Manufacturing: Strategic and operational implication”, London: Pinter publishers, 2002
[13] Campbell J.D, “out sourcing in management: A valid alternative to Self Provision”, Journal of Quality in management, 1995

* این مقاله در ماهنامه مدیریت، شماره 158، شهریور 1389 به چاپ رسیده است.
نظرات() 


Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:47 ب.ظ

You actually explained it very well!
cialis daily cialis online napol cialis pills price each prix de cialis cialis side effects dangers cialis 5mg prix the best choice cialis woman cialis for sale in europa cialis online legalidad de comprar cialis
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:19 ق.ظ

Nicely put, Regards!
acheter cialis kamagra cialis venta a domicilio cialis cipla best buy cialis tablets cialis in sconto free cialis cialis pills buy online cialis 5mg when can i take another cialis cialis generic tadalafil buy
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:45 ق.ظ

You made your position extremely nicely!!
side effects for cialis cialis soft tabs for sale wow cialis tadalafil 100mg cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg schweiz ou acheter du cialis pas cher buying cialis in colombia prezzo cialis a buon mercato buy brand cialis cheap click now buy cialis brand
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 11:18 ب.ظ

You explained it well!
generic cialis in vietnam buying brand cialis online cialis professional yohimbe cialis 5mg prix tadalafil 5mg generic low dose cialis cialis kaufen wo cialis 20 mg buy cialis online cheapest how to buy cialis online usa
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 12:20 ب.ظ

Excellent info. Appreciate it.
venta cialis en espaa cialis generique cialis price in bangalore cialis 20 mg cost usa cialis online cialis sale online wow look it cialis mexico cialis professional yohimbe cialis price thailand where cheapest cialis
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 12:47 ق.ظ

Effectively expressed genuinely. !
cialis dosage recommendations weblink price cialis prix cialis once a da prices for cialis 50mg buy cialis online tadalafilo low cost cialis 20mg generic cialis soft gels buy cialis online nz rx cialis para comprar
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 11:48 ق.ظ

Helpful info. Thanks!
cialis purchasing low cost cialis 20mg cialis generic tadalafil buy generic low dose cialis cialis generico in farmacia cialis generico online cialis professional from usa cialis online holland enter site very cheap cialis cialis australian price
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 12:25 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 200 dollar savings card brand cialis generic generic cialis at the pharmacy cialis 50 mg soft tab cialis venta a domicilio cialis prezzo al pubblico overnight cialis tadalafil cialis online nederland cialis generico milano how do cialis pills work
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:15 ق.ظ

Very well voiced genuinely! .
cialis 100mg suppliers are there generic cialis how do cialis pills work buy name brand cialis on line cost of cialis per pill generic cialis tadalafil cialis alternative order cialis from india cialis generika cialis professional yohimbe
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:23 ق.ظ

Many thanks, I like it.
cialis 5 mg para diabeticos cialis rezeptfrei sterreich cialis generico postepay cialis authentique suisse cialis generico generic cialis at the pharmacy generic cialis 20mg uk buy cialis cheap 10 mg cialis generico en mexico cialis 5mg billiger
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 11:09 ق.ظ

Regards, Plenty of material!

cialis 5 mg para diabeticos generic cialis cialis sans ordonnance we recommend cheapest cialis click here take cialis cialis dosage amounts comprar cialis 10 espa241a achat cialis en europe cialis 10 doctissimo cialis generico lilly
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 12:16 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
online cialis cialis billig cialis pills price each cialis from canada prescription doctor cialis cialis for sale online cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis tablets australia buy cialis online cheapest
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 12:49 ق.ظ

Regards, Loads of facts.

generico cialis mexico fast cialis online buy name brand cialis on line cialis authentique suisse enter site 20 mg cialis cost generic cialis soft gels tadalafil cialis dosage amounts recommended site cialis kanada cialis purchasing
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:27 ب.ظ

Many thanks! I enjoy it!
cialis for bph when will generic cialis be available effetti del cialis cialis kaufen viagra vs cialis cialis sale online cialis 30 day sample tadalafilo buy cialis online legal buy cialis online
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:05 ق.ظ

With thanks! A good amount of data.

generic cialis soft gels cialis tablets price cialis per pill click now cialis from canada prezzo cialis a buon mercato buy cialis cialis therapie tarif cialis france we choice cialis pfizer india cialis online deutschland
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:41 ق.ظ

Kudos. Very good information.
cialis authentique suisse generic cialis 20mg tablets we choice free trial of cialis cialis generic precios de cialis generico achat cialis en europe comprar cialis navarr brand cialis generic cialis herbs cialis 5 mg scheda tecnica
levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:16 ق.ظ

Excellent forum posts. Thank you.
buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra 20 mg levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo levitra online buy levitra buy levitra online buy levitra 10mg
buy cialis medication
سه شنبه 10 مهر 1397 01:09 ق.ظ

With thanks. Ample data.

cialis price thailand 5 mg cialis coupon printable cialis 5mg generic cialis at walmart brand cialis generic what is cialis cialis 05 cialis prezzo al pubblico acquistare cialis internet cialis pills
Cialis generic
شنبه 7 مهر 1397 11:10 ب.ظ

Very good facts. Many thanks!
achat cialis en europe dosagem ideal cialis generic cialis in vietnam cialis efficacit non 5 mg cialis generici buy generic cialis cialis herbs we like it cialis soft gel cialis australian price cialis coupon
issuu.com/cialisprofessional
شنبه 7 مهر 1397 07:42 ب.ظ

You stated this terrifically.
cialis sans ordonnance how does cialis work look here cialis order on line cialis prices in england canadian drugs generic cialis tadalafil 20 mg cheap cialis legalidad de comprar cialis tarif cialis france cialis for sale
canadian pharmacy world
شنبه 31 شهریور 1397 02:31 ب.ظ

Seriously a lot of beneficial tips!
canadian viagra canadian online pharmacies legal canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies without an rx pharmacy canada reviews canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacy canadian pharmacys online canadian pharmacies canadian online pharmacy
cialisvipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:22 ب.ظ

Thank you! I enjoy this!
cialis per paypa best generic drugs cialis cialis pas cher paris cialis online deutschland generic cialis at the pharmacy get cheap cialis side effects of cialis cialis et insomni how do cialis pills work india cialis 100mg cost
drugstore online
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:15 ب.ظ

Whoa a lot of great material.
are canadian online pharmacies safe drugstore online online drug store canadian pharcharmy online24 drugstore online canada trusted pharmacy canada canadian discount pharmacies in canada canada pharmacies account canadian pharmacy uk delivery how safe are canadian online pharmacies
Generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:34 ق.ظ

Terrific information. With thanks.
buy viagra canada pharmacy prices for viagra get a viagra prescription online viagra with a prescription can you buy viagra without a prescription can u buy viagra over the counter buy viagra online no rx sildenafil online pharmacy lowest price viagra buy canadian viagra online
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:02 ب.ظ

You expressed that effectively!
click now buy cialis brand prices on cialis 10 mg purchase once a day cialis acquistare cialis internet generic cialis tadalafil buy cialis sample pack cialis per paypa cialis uk achat cialis en itali venta cialis en espaa
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:30 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cialis bula cialis 20mg dosagem ideal cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis uk next day tadalafil 20mg how do cialis pills work overnight cialis tadalafil cialis official site cialis sale online
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:43 ق.ظ

With thanks! I value it.
cialis per paypa buy brand cialis cheap cialis 10mg prix pharmaci comprar cialis navarr generic cialis cialis daily new zealand generic cialis cialis ahumada venta cialis en espaa precios cialis peru
http://cialissi.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:43 ب.ظ

Awesome forum posts. Thanks.
cialis 10 doctissimo cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis tadalafil preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cut in half costo in farmacia cialis cialis sans ordonnance tadalafil 5mg compare prices cialis uk cialis generico postepay
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:44 ق.ظ

You said it very well..
the best site cialis tablets buying cialis in colombia viagra vs cialis vs levitra cialis pills boards effetti del cialis cialis alternative rezeptfrei cialis apotheke cialis generique cialis name brand cheap cialis 20mg
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:18 ب.ظ

Valuable write ups. Appreciate it.
cialis 5 mg buy we choice free trial of cialis cialis price in bangalore how do cialis pills work price cialis wal mart pharmacy cialis official site generic cialis at walmart cialis prezzo in linea basso cialis australia org cialis 10 doctissimo
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox