تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - خلاقیت،فرایندی بایسته در آموزش های سازمانی
 

خلاقیت،فرایندی بایسته در آموزش های سازمانی

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
شنبه 29 آبان 1389-07:22 ب.ظ

خلاقیت،فرایندی بایسته در آموزش های سازمانی
نویسنده: سعید هداوند

چکیده: امروزه سازمان ها برای دستیابی به جدیدترین فناوری و منابع قدرت با یکدیگر به رقابت می پردازند.مواجهه مؤثر با رقبا مستلزم در اختیار داشتن نیروهای انسانی توانمند می باشد و این از وظایف نظام های آموزشی است که موفقیت، ایده ها، برنامه ها، شیوه های نوین رقابتی و استفاده درست از آنها را به کارکنان بیاموزند. برای رسیدن به این مهم،
اهداف آموزشی یک سازمان باید حامل پیام های خلاق باشد. چنین رویکردی به نظام آموزش به عنوان یكی از اجزای اصلی استراتژی سازمان کمک خواهد نمود تا در اثر گذاری بر مهارت های ذهنی و شیوه‌های یادگیری کارکنان به گونه ای که منجر به ایجاد تفكر نو و انتقادی برای كشف مجهولات و ارایه راه حل گردد  نقش مؤثری را ایفا نماید.
مؤلف در این مقاله در مقام پاسخگویی به این سؤال است که کدام متغیرها، با چه میزان تأثیر و چه نوع تعاملی می توانند به شكل‌گیری ایده های نو در  برنامه ها و روش های آموزشی کمک نموده و به پرورش کارکنان خلاق منجر شوند. 

کلمات کلیدی: خلاقیت، یادگیری، آموزش

مقدمه
در عصر حاضركه شاهد رقابت فشرده سازمان هابرای دستیابی به جدیدترین فناوری و منابع قدرت هستیم، کارکنان خلاق و صاحبان اندیشه نو به مثابه گرانبهاترین سرمایه‌ سازمان از جایگاه رفیعی برخوردار هستند. مواجهه مؤثر با تحولات فزاینده محیطی در گرو خلاقیت است و از آنجا که تأمین اهداف سازمان مستلزم در اختیار داشتن نیروهای انسانی توانمند می باشد، این از وظایف نظام های آموزشی است که  با ارایه مستمر ایده‌ها، برنامه های جدید و روش های نوین آموزش، کارکنان را به گونه ای پرورش دهند که قادر باشند به تنهایی تصمیم بگیرند، راه‌حل های تازه برای مسائل پیدا كنند و در قبال كار احساس مسئولیت نمایند. [1] شکل گیری چنین مزیتی نه تنها به بهبود کیفی محصولات و توسعه بازار موجود  خواهد انجامید بلكه باعث ایجاد بازارهای جدید و شكل‌دهی به محیط نیز می‌شود.
با وجود اینكه تحولات محیطی، سازمان ها را در برابر دو راه خلاق بودن یا از بین رفتن قرار داده است ولی آنها معمولاً درك درستی از عوامل مؤثر برشكل‌گیری خلاقیت   نداشته و نمی‌دانند چگونه كاركنان خود را خلاقانه پرورش دهند. آنچه که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد آن است که کدام متغیرها، با چه میزان تأثیر و چه نوع تعاملی می توانند به شكل‌گیری ایده های نو در  برنامه ها و روش های آموزشی منجر شده و به پرورش کارکنان خلاق بیانجامند.
برای پاسخگویی به سؤالات فوق، تعریف و ضرورت پرورش خلاقیت در سازمان در بخش اول مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.در بخش دوم، در مورد مؤلفه های خلاقیت بحث خواهد شد. نظریه های یادگیری و آموزش خلاقانه، محور اصلی بخش سوم مقاله را تشکیل می دهد.در پایان نیز جمع بندی و پیشنهادات ارائه خواهد گردید.

خلاقیت
گیلفورد  خلاقیت را مرتبط با مجموعه‌ای از توانایی‌ها و خصیصه‌های هر فرد می داند.او معتقد است كه نباید فقط از زاویه فراورده‌های ابداعی به خلاقیت نگریست. بلكه باید آن را به عنوان استعداد ذهنی بالقوه كه به درجات مختلف در همه افراد اعم از كوچك و بزرگ وجود دارد مورد مطالعه قرار داد.[2] استرنبرگ ،خلاقیت را به كارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یك فكر یا مفهوم جدید تعریف می نماید. [3] گیزلین ، نیز خلاقیت را به ظرفیت دیدن روابط جدید، ایجاد اندیشه‌های غیرمعمول و فاصله گرفتن از روش ها و الگوهای سنتی تعبیر نموده است.[4]

ضرورت پرورش خلاقیت
مهمترین دلیل نیاز به خلاقیت، بروز چالش است. امروزه سازمان ها در تمام دنیا با دو چالش جهانی شدن  و رقابت مواجه می باشند و راه غالب شدن بر آنها دستیابی به ایده ها، برنامه ها و شیوه های نوین در مواجهه با آنها می باشد.[5] برای رسیدن به این مهم، اهداف آموزشی یک سازمان باید حامل پیام های خلاق باشد. به باور فاسکو ، آموزش آفرینندگی و ایجاد قدرت خلاقیت در کارکنان مهمترین مسئولیت پرورشی نظام آموزش کارکنان می باشد.[6] چنین رویکردی به نظام آموزش به عنوان یكی از اجزای اصلی استراتژی سازمان کمک خواهد نمود تا در اثر گذاری بر مهارت های ذهنی و شیوه‌های یادگیری کارکنان به گونه ای که منجر به ایجاد تفكر نو و انتقادی برای كشف مجهولات و ارایه راه حل گردد  نقش مؤثری را ایفا نماید.

مؤلفه های خلاقیت
خلاقیت دارای سه مؤلفه اصلی مسأله‌یابی ، ایده‌یابی  و اجرای ایده‌ها  می باشد. هر کدام از این مؤلفه ها مبتنی بر سه عامل فردی، گروهی و سازمانی هستند که ذیلاً به آنها اشاره خواهد گردید:

    عوامل فردی: متشكل از دو شاخص توانمندی  و ویژگی های شخصیتی   است.
-    شاخص توانمندی شامل هوشمندی ، دانش كاری  و مهارت فنی  است.
-    ویژگی های شخصیتی شامل سخت كوشی ، داشتن تصور خلاق از خود ،موفقیت طلبی ، اعتماد به نفس ، استقلال طلبی ، ابهام پذیری  و پذیرش ریسك  است.

    عوامل گروهی:  سه شاخص تنوع گروه ، انسجام گروه  و سیستم ارتباطات   را در بردارد.
-    تنوع گروه شامل تركیبی از افراد درون سازمان و برون سازمان است.
-     انسجام گروه شامل داشتن هدف و چشم انداز مشترك، كمك به همگروهی‌ها و احترام قائل شدن برای دیدگاه‌های منحصر به فرد یكدیگر است.
-    سیستم ارتباطات نیز برقراری ارتباط درون سازمانی واحدها و همچنین ارتباطات برون سازمانی را شامل می‌شود.

    عوامل سازمانی: متشكل از شاخص های سبك رهبری ، ساختار سازمانی  ، سیستم پاداش ، جوسازی ، چالش پذیری، اعتماد، تعارض، حمایت از ایده‌ها، گفتگو و ریسك‌پذیری است.[7]

یادگیری سازمانی
یادگیری مؤثر به میزان درك سازمان از آموزش های خلاقانه بستگی دارد. «فاسكو» یادگیری مؤثر را مبتنی بر سه سطح زیر می‌داند:

    سطح اول، اساس فراگیری خلاق را تشكیل می‌دهد. فرایندهای متنوع تفكر نظیر سیلان ایده‌ها، انعطاف‌پذیری، ابتكار و همچنین عوامل شناختی مانند كنجكاوی، علاقه، واكنش و ریسک پذیری كه در یادگیری نقش دارند در این سطح قرار می‌گیرند.

    سطح دوم، بر فرایندهای پیچیده‌تر تفكر همچون برخورد با تنش‌های پیچیده، درگیر شدن در تصویرسازی ذهنی و ایجاد آزادی و ایمنی روانی تمرکز دارد. دراین سطح می‌توان به عوامل شناختی نظیر كاربرد و عوامل عاطفی مانند پرورش ارزش ها نیز اشاره كرد.

    سطح سوم، بردرگیری فراگیر با مسائل و چالش های واقعی تأكید دارد. عوامل شناختی در این سطح شامل تفحص مستقل، خود جهت‌دهی در یادگیری، مدیریت منابع و پرورش ایده است.[8]

تورنس،  معتقد است ، مؤثرترین روش ها در آموزش های خلاقانه، روش هایی هستند كه برای ایجاد انگیزه و فراهم كردن فرصت های یادگیری فعال به هر دو بعد شناختی و عاطفی توجه دارند. بهره برداری از سیمولاتورهای آموزشی یا ایجاد موقعیت هایی شبیه شرایط واقعی در آموزش تفكر خلاق به کارکنان از این نمونه اند.[8]
به زعم رنزولی،  در آموزش های مبتنی بر خلاقیت، می بایست سبك یادگیری ویژه در فراگیر مد نظر قرار ‌گیرد. او معتقداست كه مربیان می بایست گرایش به كارهای خلاق را از طریق علائق فراگیران برانگیزانند. هر قدر شدت و میزان علاقه فراگیران بیشتر باشد خلاقیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. روش های تدریس نیز باید متناسب با توانایی ها، علائق و حوزه کاری ایشان تنظیم شود.[3]
همچنین از عناصر اساسی در برنامه های آموزشی سازمان، موضوع، محتوا و روش‌شناسی آن است. در موضوع، آنچه که مهم است مجموعه اطلاعات و دانش نیست بلكه راه دقیق تفكر درباره آنها است، بسیاری از کارکنان اطلاعات زیادی از موضوع دارند، اما راه تفكر درباره آن را نمی‌دانند. در محتوای موضوع، دو مسأله مطرح است: اول اینكه یك دوره یا واحد آموزشی، چه موضوعاتی را باید در برگیرد و دوم اینكه كه در چه سطح از پیشرفت و پیچیدگی باشد.[9] ریس،  بر نقش مربی، به عنوان مشاور و سرمشق در رشد خلاقیت تاكید می‌كند و معتقد است مربیان باید به محتوای رشته خود تسلط داشته و از روش های گوناگون تدریس آگاه باشند و از آنها بهره ببرند.[6] انگیزه و علاقه مربیان به كارشان نیز اهمیت زیادی دریادگیری خلاقانه دارد. آمابیل ، در الگوی غنی سازی برنامه‌های آموزشی بر گسترش و ترویج خلاقیت در سازمان تاكید می‌كند. در این الگو اهداف زیر مد نظر قرار گرفته است:

1-    برانگیختن و ارتقای خلاقیت در فراگیران با استعداد،
2-    بهبود بخشیدن به كیفیت آموزش و گسترش دامنه طرح غنی سازی ؛
3-    تدوین برنامه آموزش منظم و ایجاد همكاری بین مربیان و فراگیرانی كه در طرح شركت دارند؛[7]

به زعم مؤلف باید امكان تجربه یادگیری برای تمام فراگیران فراهم شود، به طوری كه بتوانند هر مسیری را متناسب با توانایی های فردی، علائق و سبك یادگیری خود طی كنند.

خلاقیت و آموزش
نظام آموزش از جنبه‌های مختلفی مانند شرایط محیطی، فیزیکی، نقش مربی، روابط فراگیران با یكدیگر و روابط آنها با مربی برانگیزه یادگیری و خلاقیت تاثیر مستقیم دارد. بر این اساس نگاه به آموزش برای دستیابی به سطوح بالای اثربخشی و كارآمدی نیروی انسانی می‌بایست با آگاهی از میزان خلاقیت وتقویت آن به دنبال تعالی مراكز آموزش از حالت سنتی به مراكزی با عملكرد عالی صورت گیرد. به گونه‌ای كه در آن بهبود مستمر یادگیری توسط همگان اجرا شده و به عنوان یك فرهنگ در بین کارکنان درآید. برای ایجاد چنین نظامی می توان اقدامات ذیل را به کار بست:

1) آشنا ساختن مدیران و مربیان با مفاهیم خلاقیت و راهكارهای پرورش و تقویت آن در کارکنان. برای این کار می‌توان از تشكیل دوره‌های آموزش ضمن خدمت استفاده كرد. مدیران و مربیان پس از آشنایی با مفاهیم وراهكارهای پرورش خلاقیت می‌توانند آن را  به كارگیرند و ضمن دوری از سخت گیری‌های بی‌جا، کارکنان را به مشاركت فعال در سازمان و انجام كارهای گروهی تشویق كنند. این گونه تدبیرها زمینه پرورش خلاقیت را فراهم خواهند آورد.

2) تغییرات اساسی در محتواهای آموزشی. هرچند با استفاده از محتواهای آموزشی و شیوه‌های تدریس موجود نیز می‌توان به پرورش خلاقیت كمك كرد، اما با توجه به ضرورت بهبود مستمر، نیاز است تغییراتی در محتوا ها و شیوه های تدریس داده شود. مثلاً محتوا به طریقی ارائه شود كه فقط ارایه اطلاعات در سطح دانش نباشد و زمینه برای بحث و گفتگوی میان فراگیران فراهم گردد.

3) تغییر در شیوه ارزیابی. برای پی بردن به میزان موفقیت برنامه های پیش بینی شده می بایست نتایج به دست آمده را ارزیابی نمود. ارزیابی‌  باید تا حدود زیادی رشد و خلاقیت را در فراگیران سنجش نماید. یعتی به جای استفاده از سوالات تستی و تك  جوابی، بیشتر از سؤالاتی كه به تفكر و ارائه نظر و عقیده فراگیر نیاز دارند استفاده شود.

4) فعال‌سازی گروه های غیر رسمی.از طریق فعال‌سازی گروه های های غیر رسمی و مبتنی بر نیازهای سازمان، می‌توان کارکنان را به مشاركت در امور سازمان دعوت كرد. در این گروهای كاری فراگیران برای ارائه راه‌حل‌های مناسب تشویق به تفكر می‌شوند و باگسترش دید آنها خلاقیت آنان نیز پرورش می‌یابد. این گونه مشاركت‌ها به افزایش اعتماد به نفس و خود شكوفایی فراگیران خواهد انجامید.

آموزش خلاق
آموزش خلاقانه یك ضرورت ویژه سازمانی به شمار می رود. آنچه در تفكر یك سازمان بایستی گنجانده شود آینده سازی و فراهم آوری شرایط آن است. با این اندیشه كه به بهبود و تغییر به عنوان یك برنامه دراز مدت و مستمر  نگریسته شود. در آموزش های خلاقانه دو كار عمده صورت می گیرد:

الف)  تعریف موضوع: مشكلات سازمان كه غالباً در هاله‌ای از ابهام بوده و کارکنان شناخت دقیقی نسبت به ساختار مشكل و پیچیدگی‌های فنی آن ندارند تشریح شده تا آنها با آشنایی دقیق و بینش روشن، افکار نو و بكر خود را مطرح سازند. لازمه این کار آن است که اولاً تعریف موضوع تا حد ممکن بسط پیدا نماید و ثانیاً موضوع از زاویه غیر مرسوم تعریف گردیده و مفهوم جدیدی از آن ارائه شود.

ب‌)     ایجاد راه‌حل های دیگر: دوری از روش های مرسوم و ایجاد زمینه در استفاده از راه‌حل های گوناگون، اساس خلاقیت است. توجه به سه عامل:1) به تأخیر انداختن هر گونه قضاوت و داوری (اولین راه‌حل بهترین راه حل)،2)گسترش راه‌حل های موجود 3) تركیب خصلت های غیر مرتبط،زمینه را  برای ارایه راه حل های خلاقانه آماده می سازد.
همچنین رعایت موضوعات ذیل به تقویت آموزش های خلاقانه کمک خواهد نمود:

1) طبقه‌بندی موضوعات

اغلب موضوعات آموزشی را می توان به دو دسته موضوعاتی که شناخته شده بوده و روش پرداختن به آنها معلوم می‌باشد و موضوعاتی كه در آن هم مسأله و هم روش حل مسأله شناخته شده نیست تقسیم نمود. به همین دلیل لازم است تا موضوعات و برنامه های آموزشی مورد نیاز طبقه بندی شوند.در آموزش های خلاقانه، فراگیران را می بایست به تدریج در موقعیت هایی قرارداد كه در آن هم مسأله و هم روش حل مسأله ناشناخته هستند. در این شرایط هرچه موقعیت برای چالش بیشتر آماده‌تر باشد میزان خلاقیت فراگیران بیشتر خواهد بود.

2) تمرکز بر مهارت حل مسأله

روش های تدریس می بایست متمرکز بر مهارت های حل مسأله گردیده و فراگیران به استفاده از این مهارت ها ترغیب شوند. معروفترین روشی كه به آموزش های خلاقانه كمك می‌نماید روش بارش مغزی  است. علاوه براین روش، آموزش مهارت های پژوهشی نیز به فراگیران در یادگیری خلاق كمك می‌كند. آموزش های روش صحیح وضع كردن فرضیه و آزمودن آن توانایی های تفكر خلاق را در فراگیران افزایش می‌دهد.

3)اهمیت دادن به دستاوردهای خلاقانه

تشویق و تقویت رفتارهای خلاق باعث تقویت آنها می‌شود. مواجهه منطقی با سؤالات غیرمتعارف فراگیران، ارزش گذاری به اندیشه‌ها و راه‌حل های پیشنهادی آنان فرصت های مناسبی را برای یادگیری‌های خود انگیخته کارکنان ایجاد نموده و به آنها این فرصت را خواهد داد تا بدون ترس از ارزیابی، به یادگیری، تفكر و اكتشاف بپردازند.

4) تجربه اندوزی

حتی المقدور تجارب فراگیران به موارد محدود منحصر نگردد. لازم است تا علاوه بر شرایط معمول و موقعیت های متداول آموزش رسمی برای کارکنان، فرصت‌های تازه و متنوعی فراهم گردد. همچنین از دیگر اقداماتی که به تقویت آموزش های مبتنی بر خلاقیت می انجامند می توان به این موارد اشاره نمود:

5. بهره‌مندی از آرای روان شناسان تربیتی و جامعه شناسان در ارایه آموزش به کارکنان؛
6. ترتیب دادن سخنرانی برای کارکنان خلاق؛ ( سایرین را در معرض آموخته‌های دیگران قرار می‌دهد)
7. تأکید بر روش های فعال در تدریس؛
8. دادن فرصت برای بیان احساسات مثبت به فراگیران؛
9. طراحی و ابداع موقعیت های چالش انگیز؛
10. توجه به تفاوت های فردی در برنامه ریزی و اجرای آموزش؛
12. پرهیز از تحمیل یك  روش آموزش خاص برای کلیه فراگیران؛
13. فراهم كردن فرصت جهت یادگیری خود انگیخته؛
14. دادن فرصت به فراگیران جهت طرح سوالات غیر معمول و بحث انگیز.


محیط آموزشی خلاق
ابعاد یک محیط آموزشی خلاق به پنج بخش تفکیک می گردد. ذیلاً به هر یک از این ابعاد پرداخته خواهد شد.

1) بعد محیطی- اجتماعی

ساختار محیطی – اجتماعی كلاس، تاثیر زیادی در فرایند یادگیری دارد. احساس امنیت، اولین شرط داشتن كلاس خلاق است. فراگیران باید بتوانند بدون نگرانی هر نوع سؤالی را بپرسند و در بحث‌ها آزادانه شركت كنند. احترام متقابل بین فراگیر و مربی، سبب تقویت اعتماد به نفس در فراگیران می‌شود.
ماروین ، ارزیابی و رقابت را كشنده خلاقیت می‌داند. هرچند ضرورت ارزیابی را نمی‌توان انكار كرد، اما گاهی می‌توان از خود ارزیابی نیز استفاده نمود. البته اگر ارزیابی جنبه كیفی به خود بگیرد و هدف آن آگاه كردن فراگیر از كارش باشد اثرات منفی آن تقلیل می‌یابد. رقابت نیز به احساس حقارت در فراگیران منجر می‌گردد. [7] لذا پیشنهاد می شود به جای رقابت فردی بر رقابت درون فردی، یعنی رقابت هر فرد با خودش تمرکز گردد. وجود آزادی فكر، بیان و حركت از ضروریات محیط آموزشی خلاق به شمار می‌رود.

2) بعد عاطفی-شناختی

پژوهشگران وجود زمینه‌های عاطفی – شناختی را برای رشد خلاقیت ضروری می‌دانند. تورنس و استرنبرگ،كنجكاوی و درگیر شدن با ابهام، تخیل و توانایی خطركردن را از مهمترین موارد خلاقیت برانگیز در ساختار عاطفی- شناختی ذكر نموده‌اند. [7]  برای تقویت كنجكاوی، ایجاد فرصت برای مشاهده، آزمایش و جستجوی محیط، پژوهش و تجربه كردن ضروری است. مربی توانا با ایجاد حساسیت به مسائل گوناگون سازمانی می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا نماید. خطرپذیری معقول و بررسی شیوه‌های تازه و غیر معمول، درگیری با پیچیدگی و لذت بردن از این درگیری نیز اهمیت زیادی در رشد خلاقیت کارکنان دارد. [8]

3) بعد فكری

هرچند در ساختار فكری مناسب برای رشد خلاقیت، تنها تفكر واگرا مورد نظر نیست، اما با توجه به خلاء موجود در زمینه تفكر واگرا، لازم است برای برانگیختن این توانایی تلاش كرد. مربیان اگر برای ایده‌های غیرعادی ارزش قائل شوند، می‌توانند قدرت ابتكار را در فراگیران ارتقاء دهند. كیفیت سؤال مربی نیز نقشی تعیین كننده در این زمینه دارد و سبب انعطاف‌پذیری در فراگیران می‌شود. مربی می‌تواند با تقویت كمیت، سیلان فكر را در فراگیران افزایش دهد. [6]

4) بعد آموزشی

از مهمترین ابعاد عملكرد نظام آموزش محسوب می‌شود. مربی آگاه و توانا می‌تواند با بهره‌گیری از روش ها و راهبردهای خلاق تدریس، حتی محتوایی نامناسب را خلاقانه تدریس كند و جو مناسب خلاقیت در كلاس بوجود آورد.
5) بعد فیزیكی

ساختار فیزیكی نیز اهمیت زیادی در برانگیختن قوای خلاق فراگیران دارد. بهره‌گیری از محركات بصری متناسب با موضوع آموزش،  استفاده از وسایل كمك آموزشی و... می‌تواند ساختار مناسبی برای فعالیت خلاقه فراگیران و مربی ایجاد نماید.در زیر نمودار الگوی رشد خلاقیت در آموزش های سازمانی آورده شده است.

چالش ها و پیشنهادات
مهمترین چالش های محتمل در فرایند برنامه ریزی و اجرای آموزش های مبتنی بر خلاقیت عبارتند از :
1.     محدودیت زمان آموزش برای کارکنان 
2.    عدم شناخت و تبحر كافی مربی در تدریس موضوع مورد نظر در مدت زمان پیش بینی شده 
3.     تأکید بر بهره برداری از یک منبع یا مرجع مشخص آموزشی
4.    عدم فرصت کافی جهت ابراز نظر به فراگیران
5.    مقایسه فراگیران با یكدیگر
6.    ضوابط و قوانین انعطاف ناپذیر
7.    مزاحم تلقی شدن فراگیران خلاق
8.     عمومیت یافتن ترس از انتقاد و شكست
9.    عدم اعتماد به نفس کافی در فراگیر و مربی
10.    تمایل به همرنگی و همگونی بین فراگیر و مربی
11.    عدم تمركز سازمان بر موضوع خلاقیت
بر این مبنا، پیشنهاداتی به عنوان راهکارهای عملیاتی جهت مدیریت مؤثر فرایند یادگیری ارایه می گردند:
1.     تخصیص بخشی از سرانه آموزش به تحقیقات و عملكردهای آموزشی خلاقانه
2.     تخصیص ساعتی از آموزش تحت عنوان مطالعه آزاد در كلاس های درس
3.     تقدیر از كاركنان دارای مقالات و ایده‌های نوین
4.    تشویق یادگیری های خود انگیخته و ارزش قائل شدن برای آن

نتیجه گیری
همیشه این باور وجود دارد كه هر فرد در حالت عادی دارای استعدادها، قابلیت‌ها و ظرفیت هایی نظیر خلاقیت، نوآوری، ابتكار و اختراع است كه بر اثر آموزش و پرورش مناسب می‌توان این استعدادها را به منصه ظهور رسانید.از آن جا که همه سازمان ها برای بقاء نیازمند نظرات بدیع و سازنده می باشند وآموزش های سازمانی محمل مناسبی برای طرح اندیشه های نو را فراهم می آورند لذا توجه به این موضوع و فراهم نمودن زمینه‌های پرورش کارکنان کاملاً ضروری
می نماید. تاکید مقاله حاضر بر این مسئله بودکه نظام آموزش می تواند با اصلاح ساختارها و فرایندهای جاری آموزش، به بهبود کیفی عملکردهای آموزشی کمک نموده و زمینه را جهت اجرای آموزش های خلاقانه فراهم آورد.

منابع
1. سعادت. اسفندیار و صادقی.منصور، طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه سازی برای خلاقیت در مؤسسات پژوهشی كشور، ماهنامه دانشور، شماره 14، 1384
2. آقازاده.محرم، چگونه خلاقیت را در دانش آموزان پروش دهیم؟ ماهانه رشد تكنولوژی آموزشی، دوره نوزدهم، شماره 152،1382 

3. Strenberg.Robert J, Athree, (1989), Fact model of-Creativity, The nature of creativity contemporary, Cambridge University press psychological perspectives

4. شهرآرای. مهرناز، خصوصیات پرورش دهندگان خلاقیت، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، شماره 4، 1374
5. بهروزی. ناصر، ضرورت پرورش خلاقیت در آموزش عالی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 29، 1385

6. Quinn R, Faerman, Thompson & McGrath, (1990), Becoming a moster manager, N, Y: John Wiley & sons
7. Oldham G.R, Cummings A, (1996), Employee Creativity: Personal and Contextual factors, Academy of management Journal

8. حسینی. افصل السادات، الگوی رشد خلاقیت و كارآیی آن در ایجاد مهارت تدریس خلاق در معلمان ابتدایی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال پنجم، شماره 15، 1385
9.  حسینی . افضل السادات، تاثیر برنامه آموزشی خلاقیت بردانش، نگرش و مهارت معلمان، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش،1381
* این مقاله در ماهنامه مشاور مدیریت، شماره 19، مهر 1387 به چاپ رسیده است.
نظرات() 


http://canadianopharmacy.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:26 ب.ظ

Thanks a lot! I value this.
cialis canadian pharmacy online pharmacy canadian online pharmacies rated canada pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal pharmacy canada online prescriptions canadian pharmacies that are legit canada medications information canada medications cheap canadian pharmacies without an rx
http://inicspir.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 10:06 ق.ظ

You actually mentioned this superbly.
link for you cialis price comprar cialis 10 espa241a viagra or cialis walgreens price for cialis free generic cialis tadalafil tablets comprar cialis 10 espa241a cialis 5mg cialis dosage cialis prices in england
http://diesimpwed.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:07 ب.ظ

Really loads of valuable knowledge.
cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg cialis usa cost cialis uk usa cialis online prices on cialis 10 mg what is cialis click here to buy cialis cialis arginine interactio online cialis
where can i buy cheap cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 03:32 ق.ظ

You actually stated it very well.
cialis kaufen wo cialis generika cialis kaufen bankberweisung cialis generico online cialis purchasing dosagem ideal cialis get cheap cialis side effects for cialis il cialis quanto costa cialis uk next day
http://stilcuche.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:26 ق.ظ

Thank you! Ample write ups!

generic cialis soft gels we like it cialis soft gel 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis kaufen bankberweisung price cialis best brand cialis generic cialis sans ordonnance click here to buy cialis cialis 20 mg effectiveness cialis pills boards
http://zugsdety.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:23 ب.ظ

Regards! Good stuff.
interactions for cialis cialis en 24 hora cialis prezzo al pubblico get cheap cialis cialis venta a domicilio cialis daily dose generic calis cialis side effects dangers cialis efficacit cialis australian price
buy cialis online overnight
جمعه 31 خرداد 1398 02:51 ق.ظ

Terrific posts. Regards!
tadalafilo cialis soft tabs for sale generico cialis mexico canada discount drugs cialis tadalafil 10 mg costo in farmacia cialis cialis generisches kanada 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil generic 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://diahytent.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:37 ق.ظ

With thanks! I like it!
prix de cialis tadalafil 5mg cialis dosage recommendations buy cialis online nz click here take cialis cialis reviews cialis online cialis 20 mg cut in half when will generic cialis be available rx cialis para comprar
http://bestcalfei.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:46 ب.ظ

Fine postings. Thanks.
pastillas cialis y alcoho cialis en 24 hora cialis australia org cialis 20mg preis cf cialis authentique suisse cialis e hiv buying brand cialis online generic low dose cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis generic
Cialis generic
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:17 ب.ظ

You reported that very well!
cialis side effects low dose cialis blood pressure cialis alternative cialis 100 mg 30 tablet cialis kaufen generic for cialis generic cialis pro cialis online cialis herbs cialis mit grapefruitsaft
http://witena.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:43 ق.ظ

Thanks, Quite a lot of data.

low dose cialis blood pressure rx cialis para comprar buying cialis in colombia precios cialis peru venta de cialis canada buy name brand cialis on line cialis australia org generic cialis with dapoxetine cialis prezzo di mercato cialis 100 mg 30 tablet
can you buy cialis over the counter
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:26 ب.ظ

Very good info. Appreciate it!
rx cialis para comprar cialis generisches kanada cialis en 24 hora 5 mg cialis coupon printable miglior cialis generico rx cialis para comprar cialis 5mg estudios de cialis genricos what is cialis cialis 20mg preis cf
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:50 ق.ظ

Really all kinds of useful data!
cialis generisches kanada purchase once a day cialis cialis cipla best buy online cialis cialis 5 mg buy cialis rezeptfrei cialis name brand cheap cialis in sconto tadalafil online cialis
cialis
شنبه 25 خرداد 1398 04:14 ب.ظ

Whoa lots of wonderful information!
discount cialis cialis tadalafil viagra or cialis acquisto online cialis buy generic cialis discount cialis best generic drugs cialis buying cialis overnight side effects for cialis viagra cialis levitra
buy cialis from canada
شنبه 25 خرداد 1398 01:46 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
wow cialis 20 il cialis quanto costa cialis taglich cialis sale online sialis cialis online nederland cialis 10mg prix pharmaci brand cialis nl generic cialis 20mg uk cialis usa cost
cialis name brand cheap
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:57 ب.ظ

Thank you. Great information.
cialis farmacias guadalajara cialis 5mg billiger callus cialis 200 dollar savings card cialis soft tabs for sale cialis canada on line how to buy cialis online usa generic cialis 20mg uk generic cialis review uk generic cialis pill online
http://worlhardne.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:59 ق.ظ

This is nicely expressed. .
price cialis per pill cialis flussig we like it cialis soft gel cialis 100mg suppliers cialis kaufen wo viagra vs cialis cialis pills price each cialis 5 mg funziona cialis diario compra deutschland cialis online
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:42 ب.ظ

With thanks. Helpful information!
cialis generique usa cialis online cialis generic tadalafil buy look here cialis cheap canada i recommend cialis generico 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis 20mg tablets we use it cialis online store rezeptfrei cialis apotheke prezzo di cialis in bulgaria
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:45 ق.ظ

Awesome material, Appreciate it!
cialis generico postepay enter site 20 mg cialis cost tesco price cialis cialis 20 mg cialis 20mg preis cf cialis online holland cialis canada cialis side effects dangers cialis australia org achat cialis en itali
http://canadiantousapharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 04:34 ب.ظ

Wonderful knowledge. Thank you.
canada drugs online online pharmacies india drugs for sale usa online canadian pharmacy canadian drugs pharmacy near me canadian rxlist canadian rxlist canadian online pharmacies rated cialis from canada
http://ukcanadianpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 02:54 ق.ظ

You have made your stand pretty clearly..
canada medication safe canadian online pharmacies canadian pharmacies shipping to usa buy viagrow pro pharmacy near me canadian medications list drugs for sale deep web canadian pharmaceuticals for usa sales canadian pharmacies that are legit online pharmacies mexico
where to buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 05:06 ق.ظ

Cheers. I value this.
cialis side effects dangers cialis e hiv generic low dose cialis cialis qualitat cialis tadalafil online only best offers 100mg cialis cialis generico postepay click here take cialis cialis 5 effetti collaterali cialis online deutschland
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Regards! Helpful information!
where to buy cialis in ontario generic cialis in vietnam enter site 20 mg cialis cost cialis patent expiration cialis tadalafil prix de cialis generic low dose cialis cialis pills cialis coupons printable cialis price thailand
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:55 ب.ظ

You actually revealed that adequately.
cialis 20mg prix en pharmacie buy name brand cialis on line prescription doctor cialis trusted tabled cialis softabs tadalafil tablets cialis coupons printable cialis savings card cialis usa cost does cialis cause gout cialis venta a domicilio
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:28 ق.ظ

You reported it superbly.
we like it cialis price can i take cialis and ecstasy generic cialis 20mg tablets cialis manufacturer coupon cialis alternative cialis 20 mg cut in half comprar cialis navarr we recommend cheapest cialis tarif cialis france viagra vs cialis vs levitra
buy tadalafil
سه شنبه 13 آذر 1397 03:26 ب.ظ

Whoa many of valuable advice!
tadalafil 5mg non 5 mg cialis generici cialis tadalafil generic cialis 20mg uk cialis price thailand cialis cipla best buy we choice cialis uk how to purchase cialis on line wow look it cialis mexico cialis lowest price
buy tadalafil
سه شنبه 13 آذر 1397 04:03 ق.ظ

Many thanks. Terrific stuff!
cialis sale online generico cialis mexico where do you buy cialis cialis pills price each the best choice cialis woman cialis per paypa cialis generico in farmacia cialis without a doctor's prescription cheap cialis cialis dosage amounts
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 02:56 ب.ظ

Seriously a lot of great data!
cialis prices free generic cialis cialis 5 mg rx cialis para comprar weblink price cialis cialis canada cialis dosage generic cialis with dapoxetine cialis taglich try it no rx cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 03:46 ق.ظ

With thanks, A lot of tips!

chinese cialis 50 mg we recommend cheapest cialis cialis bula cialis dosage warnings for cialis look here cialis cheap canada generic cialis at the pharmacy opinioni cialis generico weblink price cialis cialis generico postepay
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 03:27 ق.ظ

This is nicely expressed. .
buy cialis sample pack cialis canada buying cialis on internet tadalafil tablets cialis kamagra levitra cialis 5 mg buy generic cialis with dapoxetine india cialis 100mg cost deutschland cialis online cialis 5 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox