تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - رفتار سازمانی
 

رفتار سازمانی

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
جمعه 28 آبان 1389-01:02 ق.ظ

 

رفتار سیاسی در سازمان

رویا اسدی فرد

 

چکیده

از سیاست در سازمان، تعابیر مختلفی برداشت می شود اما آنچه که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه رفتار سازمانی قرار دارد، این است که رفتار سیاسی نه تنها به گونه ای ذاتی منفی نیست بلکه می تواند برای اعضای یک سازمان یا خود سازمان مفید نیز باشد . در این مقاله پیش زمینه های وقوع رفتار سیاسی در سازمان، ماهیت رفتار سیاسی ، مهارت های سیاسی و تاکتیک های رفتار سیاسی در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد . مهمترین درس مدیریتی آن است که رفتار سیاسی را در سازمان نمی توان از بین برد ولی می توان و باید کنترل و مدیریت کرد تا در محدوده ای منطقی و سازنده قرار گیرد.

 

 

مقدمه
تعاریف بسیار زیادی از سیاست در سازمان وجود دارد. برخی از دیدگاه ها سیاست سازمانی را به عنوان استفاده از قدرت، برای نفوذ در فرایندهای تصمیم گیری و یا اطمینان حاصل کردن از آن که رهاوردهای یک وضعیت برای یک شخص قدرتمند مطلوب می باشند، تعبیر می کنند. همچنین سیاست در سازمان به عنوان فرایند ساخت ائتلاف برای دستیابی به کنترل بر روی یک موقعیت ، و تضمین یک رهاورد مثبت برای ائتلاف، تعریف شده است (
KACMAR & FERRIS, 1993)

 

تعریف و حوزه رفتار سیاسی در سازمان
پفر سیاست سازمانی را این گونه تعریف می کند: به فعالیت های درون سازمانها برای اکتساب، گسترش و به کار‌گیری قدرت و سایر منابع، برای به دست آوردن رهاوردهایی ترجیح داده شده در یک وضعیتی که در آن عدم اطمینان یا عدم توافق در ارتباط با انتخابها (گزینه ها) وجود دارد، اطلاق می گردد. واژه سیاست به طور تلویحی تا اندازه‌ای منفی است. بنابراین پفر بر این باور است که افراد می کوشند تا ابزارهایی را به کار گیرند تا هدفهایی را به دست آورند که توسط سازمان مجاز نمی باشد. در واقع، رفتار سیاسی آن گونه که ما آن را تعریف می کنیم کاملاً طبیعی است ؛ زیرا قدرت به گونه ذاتی منفی نیست. با وجود این بیشتر مدیران برای اجازه دادن به محیط کاری با ویژگی سیاسی، مردد هستند. سیاست سازمانی، اقدامات آگاهانه نفوذ، برای ارتقا یا حفاظت از نفع شخصی افراد یا گروه ها را در بر می گیرد. به سیاست سازمانی برای سازمان، اغلب به صورت غیر کار کردی نگریسته می شود. باید توجه شود که این تعریف از سیاست سازمانی بیان می کند که سیاست سازمانی می‌تواند برای اعضای یک سازمان و یا خود سازمان مفید باشد. رفتارهای سیاسی در سازمان شامل اعمال آگاهانه ای است که برای نفوذ توسط افراد یا گروهها به منظور دستیابی یا حفاظت از منافع خود به هنگام وجود راه حلهای متضاد صورت می‌گیرد(رضائیان،1383).

 

پیش زمینه های وقوع رفتار سیاسی در سازمان
حضور ویژگیهای شخصی معینی، نظیر: جنسیت و ماکیاولی گری (انجام هر کاری برای موفقیت) ممکن است که توان بالقوه برای درگیری در رفتار سیاسی را افزایش دهد. اما محیطی که در آن افراد تعامل دارند نیز یک عامل اثر گذاری قوی است. برای مثال: اگر افراد احساس کنند که قادر خواهند بود تا رهاورد ارزشمندی را از راه درگیری در رفتار سیاسی فراهم کنند، ممکن است که آنها بیشتر تمایل داشته باشند تا از خود رفتار سیاسی بروز دهند. فعالیت سیاسی در سازمانهایی که به افرادی که درگیر رفتار سیاسی می شوند، پاداش داده می شود، بالا خواهد بود. سازمانها می‌توانند رفتار سیاسی در راههای مختلف را پاداش دهند، برای مثال: زمانی که پاداشهای فردی تنها نوع پاداش ارائه شده توسط سازمان باشد، رفتارهای فردی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین برای دستیابی به بخشی از این پاداشها، برخی از افراد ممکن است که اقدامات سیاسی را بر گزینند. اگر اقدامات سیاسی افراد پاداشهای مورد نظر آنها را درپی داشته باشد به احتمال زیاد آنها در آینده به میزان بیشتری از اقدامات سیاسی استفاده خواهند کرد؛ به گونه ای که سازمانها می توانند محیطی را بنیان نهند که از راه آن، نه تنها فعالیت سیاسی را تقویت می كنند بلکه پاداش نیز داده می‌شود. سازمانها از راه ارائه قوانین کم و خط مشی هایی برای راهنمایی، درگیری در رفتار سیاسی را برای کار کنان ساده تر می سازند. در نبود قوانین ویژه برای تشریح چگونگی اقدام، فعالیت سیاسی احتمالاً بیشتر رخ خواهد داد.

 

ماهیت رفتار سیاسی
یکی از جالبترین واقعیتهای سیاست در سازمان، ماهیت دو جانبه بودن آن است. این قرارداد کلامی یا غیر کلامی، که: اگر به من کمک کنی به تو کمک خواهم کرد، شالوده پایگاه قدرت سیاسی را تا زمانی شکل می دهد که طرفین به طور مستقیم با هم دشمنی نکنند. صاحبنظران بر این باورند که رفتارهای سیاسی اکتسابی است و در آغاز ممکن است مغایر با توجیحات رفتاری فرد باشد. ولی هنگامی که وی را از این تاکتیک‌ها بر حذر می دارند، آنها رابه کار خواهد برد.

 

ظرفیت سیاسی
توان و علاقه به نشان دادن رفتار سیاسی از خود،اعمال قدرت و نفوذ را، ظــرفیت سیاسی نامند. برخی بیان می‌دارند کــه مجموع قدرت و نفوذ فرد، بیانگر ظرفیت سیاسی وی برای اقدام سیــاسی است، هر چند که سبک قدرت و نفوذ متفاوت اند ولی استفاده از رفتار دیگران در قلب رفتار سیاسی قرار دارد. استفاده سیاسی از دیگران، می تواند بر اساس قدرت یا نفوذ باشد و در نتیجه منفی یا مثبت خواهد بود. چهار شكل استفاده سیاسی از دیگران، عبارتند از: ایجاد انگیزه، تشویق، ایجاد الزام اخلاقی و سرکوب. در این میان تشویق ملایمترین و سرکوب خشن‌ترین شکل آنهاست (رضائیان‌، 1383). در ارتباط با ظرفیت سیاسی، بحث مهارتهای سیاسی مطرح می شود كه هم ذاتی است و هم اكتسابی . بنابراین افراد می توانند از راه ارتقای مهارت های سیاسی خود ، قدرت و نفوذ خود را نیز در سازمان افزایش داده، به هدفهای مورد نظر خود دست یابند. در ادامه این مقاله، مختصری نیز در ارتباط با مهارت های سیاسی و ویژگیهای آن بحث می شود.

 

مهارتهای سیاسی
رفتار سیاسی اغلب به عنوان توانایی برای نفوذ مؤثر بر دیگران تعریف می شود. به هر حال عبارت سیاسی درهر سازمانی وجود دارد و افرادی که در به کار گیری این مهارت موفق هستند اغلب بهترین اعتبار(شهرت) را در میان همکارانشان دارند. یک ویژگی مشترک رهبران موفق چیرگی (کاردانی) سیاسی شان است. آنها قادرند تا دیگران را درک کنند و دانشی را به کار گیرند تا در تفکرات و اقدامات دیگران نفوذ کنند. پژوهشها نشان داده است که رهبری که کارگران به او اطمینان داشته، او را دوست دارند، پیروان بیشتری خواهد داشت. رهبران نیاز دارند تا به تیم برای کار در راستای یک هدف مشترک الهام ببخشند. یک رهبر، با مهارت های سیاسی بالا می تواند کارکنان را بر انگیزند تا فراتر از معمول کار کنند، زیرا متقاعد شده اند که کار آنها به سازمان کمک خواهد کرد. در واقع مهارت سیاسی برای هر فردی در سازمان مفید است؛ نه فقط برای رهبران. بنابراین داشتن چنین تواناییهایی، اغلب یک عنصر کلیدی برای پیشرفت در سازمان محسوب می شود. افراد دارای مهارت سیاسی، با مردم خوب هستند و می‌توانند آنها را وادارند تا عقاید و هدف‌شان را بپذیرند. چنین افرادی معمولاً تا پستهای بالای رهبری در سازمانها ارتقاء می یابند.

 

آیا هر فردی می تواند مهارت های سیاسی خود را بهبود بخشد؟
مهارت سیاسی درحقیقت هم ذاتی و هم اکتسابی است. مهارت سیاسی برای افراد با شخصیتهای برون گرا، ساده تر است اما هر شخصی می تواند مهارتهای سیاسی را از راه تجربه‌هایش بیاموزد. همچنین این مهارتها قابل آموختن به افراد می باشند. جلسه های کارورزی، مربیگری اجرایی و کتابهای رهبری می تواند برای افرادی که در صدد كسب مهارتهای سیاسی هستند، مفید باشد. پژوهش پریو چهار ویژگی را شناسایی کرده است که چیرگی سیاسی فرد را تعریف می کند.
_ زیرکی (تیز فهمی) اجتماعی: به توانایی درک آنچه که در اطراف شما جریان دارد و به درستی قدرت مشاهده دیگران را داشتن، اطلاق می شود.
_ نفوذ بین شخصی: به داشتن یک شخصیت متقاعد کننده و بهبود سبکی که برای دیگران خوشایند است، گفته می‌شود.
_ توانایی شبکه سازی: افرادی که مهارتهای سیاسی قوی دارند در گسترش ارتباطهایی که می تواند به آنها کمک کند، کار آزموده هستند.
_ داشتن توانایی انتقال (ابلاغ) برداشت صادقانه ( صمیمانه).
مهارت سیاسی، می تواند یک شمشیر دو لبه باشد: توان بالقوه ای دارد تا برای سازمان مفید یا زیان‌آور باشد و این بستگی به آن دارد که چگونه فرد آن را به کار می گیرد. به هر حال از آن جا که رفتار سیاسی یک حقیقت زندگی در بیشتر سازمانهاست؛ کارکنان، زمانی که آغاز گر آن را یک شخص معتبر و مشهور درمی‌یابند، رفتار سیاسی برایشان قابل قبولتر خواهد بود.

 

تاکتیک‌های سیاسی
گفتنی است كه برای همه اعضای یک سازمان، غیرعادی نیست كه رفتار سیاسی را ابراز کنند. در عرصه سیاست، هر شخصی یک بازیگر است. زیردستان و به همین گونه مدیران می توانند در داد و ستد سیاست سازمانی، درگیر شوند. با وجود این به طور گسترده ای این باور وجود دارد که رفتار سیاسی در میان کارکنان پستهای پایین تر، نسبت به کارکنان پست های بالاتر کمتر متداول است. تاکتیک های سیاسی متنوعی وجود دارد که به گونه عملی توسط کارکنان در هر سطح سازمانی به کار گرفته می شود که عبارتند از:
1. حمله به دیگران یا سرزنش آنها: دوری از به حداقل رساندن سهم خود در یک شکست. هنگامی که دیگران سپر بلا قرار داده شوند رفتاری انفعالی محسوب می شود ولی هنگامی که هدف کاهش رقابت برای منابع محدود باشد، رفتار بیش فعال به شمار می آید.
2. استفاده از اطلاعات به عنوان یک ابزار سیاسی: نگاهداشتن یا تحریف عمدی اطلاعات، از آن جمله است؛ پنهان کردن یک وضعیت نامطلوب، از راه بمباران اطلاعاتی بالادستها.
3. ایجاد تصویری مطلوب از خود (مدیریت تصویر پردازی دیگران از ما): انتخاب نوع لباس و آرایش خود، مطابق ذوق و سلیقه دیگران . رعایت هنجار های سازمانی، توجه دیگران را به موفقیتها و نفوذ خود جلب کردن و از موفقیتهای دیگران اعتبار كسب کردن.
4. ایجاد پایگاه حمایتی (مردمی):کسب حمایت پیشین برای یک تصمیم ، متعهد ساختن دیگران به یک تصمیم از راه مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری.
5. ستایش دیگران (مورد توجه و تفقد قرار دادن دیگران) : پرداختن به کارهایی که افراد با نفوذ خوششان می آید (چاپلوسی).
6. ائتلاف قدرت با هم پیمانهای قوی: تشکیل تیمی با افراد قوی که می توانند کارها را به نتیجه برسانند.
7. معاشرت با افراد با نفوذ (خود را به افراد با نفوذ مرتبط جلوه دادن): ایجاد شبکه ای حمایتی در داخل و خارج سازمان.
8. ایجاد الزامهای اخلاقی(مقابله به مثل): بدهکار کردن دیگران از نظر اخلاقی: (من لطفی در حق تو کردم، بنا بر این شما نیز باید لطفی در حق من بکنی) (رضائیان‌،1383).
تشکیل ائتلاف و شبکه ها، مدیریت تصویر پردازی دیگران، مدیریت اطلاعات و ارتقای مخالفان، تاکتیک هایی هستند که اپلبوم و هیوجز (
APPELBAUM & HUGHES, 1998) به آنها اشاره می کنند که به طور مختصر نظریات آنها بدین گونه است:
_ تشکیل ائتلاف و شبکه ها. این تاکتیک سیاسی شامل همراهی کردن با افراد مهم است. این افراد ممکن است در پستهایی با ارزش سیاسی روشن نباشند، در حالی که شغل آنها ممکن است اطلاعاتی را برایشان فراهم سازد که داشتن آن می تواند مفید باشد. برخی از افرادی که امکان ایجاد دوستی با افراد در مدیریت سطح بالاتر را می یایند، این امر به آنها کمک می کند، تا به اطلاعات مهم دسترسی داشته باشند.
_ مدیریت تصویر پردازی دیگران . تاکتیک ساده ای که به گونه ای عملی هر فردی در هر زمانی به کار می برد و شامل مدیریت ظاهر و سبک بیرونی خود اوست. عموماً بیشتر سازمانها تصاویر ویژه‌ای را ترجیح می دهند که شامل: وفادار بودن، جذاب بودن ، صداقت ، آراستگی و غیره است. با ظاهری تعمدی برای نشان دادن این تصاویر ذهنی ترجیح داده شده، فرد می تواند تصویر پردازی مثبتی بر روی اعضای با نفوذ سازمان ایجاد کند.
_ مدیریت اطلاعات . تاکتیک دیگر شامل مدیریت اطلاعاتی است که بین اعضای سازمان مشترک است. ماهیت و همین طور به موقع بودن اطلاعات می تواند اثراتی قوی بر روی رفتار دیگران بگذارد. افرادی که در بازی مدیریت اطلاعات شركت می كنند احتمالاً دروغ نمی گویند و اطلاعات غلط منتشر نمی کنند. به این دلیل که اعتبار آینده شان به خطر خواهد افتاد. به جای آن، آنها بر انتشار به دقت برنامه ریزی شده اطلاعات معتبر، برای دستیابی به هدف‌هاشان اتکا دارند.
_ ارتقای مخالفان . این امر ممکن است عجیب باشد اما راهی است برای حذف مخالف؛ کمک به رقیبان سیاسی او است.
_ صف بودن. به گونه عملی درون هر سازمانی، برخی از پستها به شكلی دقیق، مرتبط با مأموریت اولیه سازمان یا پست‌های صفی می باشند، که در قلب سازمان هستند. در حالی که کارکنان ستادی ممکن است قدرت زیادی درون حیطه و قلمرو خودشان داشته باشند اما معمولاً کارکنان صفی هستند که در مباحث عمده‌، فرمان حمله را می دهند. کارکنان صفی نه تنها تصمیم‌های مهمتر را درون سازمان اتخاذ می کنند، بلکه احتمال بیشتری وجود دارد تا به پستهای سطح عالی ارتقا داده شوند. بنا براین یک راه برای كسب نفوذ درون یک سازمان، منصوب شدن یا منتقل شدن به یک پست صفی است. این امر، اغلب بصیرت، نفوذ و حرکت رو به بالای بیشتری را طلب می كند.

 

نتیجه گیری
رفتارهای سیاسی در سازمان را نمی‌توان از میان برد. مدیری که انتظار داشته باشد کسی دست به این گونه رفتارها نزند، با این نگرش نشانه ای از ساده لوحی خود را به معرض نمایش گذاشته است. ولی مانورهای سیاسی را می توان و باید کنترل کرد تا در محدودیتی منطقی و سازنده قرار گیرند. آبراهام سالزنیک استاد دانشگاه هاروارد چنین بیان می‌دارد: «انسانها می‌توانند توجه خود را روی تعداد معینی از مسائل متمرکز سازند، بنابراین هر چه بیشتر بر رفتارهای سیاسی متمرکز شوند انرژی احساسی و فکری کمتری از آنان برای پراخت به مسائل واقعی کار باقی می‌ماند». گفته می شود که میزان سیاسی بودن هر فرد به ارزشهای فردی، روش اخلاقی و خلق و خوی او بستگی دارد. اولی ممکن است که به کندی ارتقا یابد و احساس کند که کنار گذاشته شده است، در حالی که دومی ممکن است به خوش خدمتی متهم شود و حیثیت و اعتبار خویش را از دست بدهد. افرادی که در دو نهایت طیف سیاسی قرار می گیرند به عنوان افراد ضعیف در تلاش گروهی به شمار می آیند. به طور معمول میزان متوسطی از رفتارهای سیاسی حساب شده به عنوان ابزار ادامه حیات، در سازمانهای پیچیده محسوب می شود.

نظرات() 


Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 11:39 ق.ظ

You actually expressed it well!
wow cialis 20 we recommend cialis best buy compare prices cialis uk cialis canadian drugs comprar cialis navarr discount cialis cialis kamagra levitra generic cialis at the pharmacy cialis 30 day sample cialis price in bangalore
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:30 ب.ظ

Thanks. I like this!
buy cialis uk no prescription purchase once a day cialis cialis lowest price cialis 20 mg cut in half tadalafil cialis 5 mg schweiz cost of cialis cvs cialis 5 mg american pharmacy cialis cialis 20 mg best price
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:43 ب.ظ

Truly loads of superb advice!
how does cialis work look here cialis cheap canada buying cialis on internet cialis flussig generic for cialis brand cialis generic tadalafil tablets generic cialis tadalafil buy original cialis cialis generico en mexico
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:25 ق.ظ

This is nicely expressed. !
acheter cialis kamagra cialis for daily use opinioni cialis generico cialis pills boards viagra or cialis cialis daily dose generic cialis 10 doctissimo cialis 5 mg buy we choice free trial of cialis cialis great britain
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:02 ب.ظ

You said it perfectly..
precios cialis peru cialis bula cialis dose 30mg cialis generico en mexico tadalafil generic cialis for sale in europa buy original cialis cialis dose 30mg fast cialis online cialis lowest price
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:57 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis qualitat cialis qualitat cialis tadalafil link for you cialis price cialis daily cialis sale online cialis daily dose generic cialis para que sirve viagra cialis levitra no prescription cialis cheap
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:02 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
the best site cialis tablets how does cialis work buy cialis online safe dosage for cialis dose size of cialis cialis lilly tadalafi cialis alternative cuanto cuesta cialis yaho cialis 5 mg funziona prezzo di cialis in bulgaria
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:33 ب.ظ

Wonderful stuff, Regards.
cialis super kamagra we choice cialis uk cialis online napol cialis 5 mg schweiz cialis purchasing we like it safe cheap cialis cialis price in bangalore how does cialis work cialis for sale south africa if a woman takes a mans cialis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 07:03 ق.ظ

You actually suggested that adequately.
cialis patentablauf in deutschland the best choice cialis woman wow cialis 20 cialis vs viagra comprar cialis 10 espa241a prix cialis once a da cialis in sconto opinioni cialis generico tadalafil 10 mg cialis generika
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:41 ق.ظ

Cheers! Very good information!
200 cialis coupon cialis alternative cialis sicuro in linea il cialis quanto costa buy cialis uk no prescription cialis coupons printable cialis 20mg preis cf cialis ahumada cialis flussig calis
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 07:25 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis kamagra levitra we choice cialis uk cialis en mexico precio cialis para que sirve acquistare cialis internet buying brand cialis online cialis uk rx cialis para comprar purchase once a day cialis cialis billig
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 07:37 ق.ظ

Regards, I value this!
cialis cost weblink price cialis achat cialis en europe cialis lowest price only here cialis pills prices on cialis 10 mg cialis bula how to purchase cialis on line cialis rezeptfrei cialis generique 5 mg
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:26 ب.ظ

You actually stated it fantastically!
india cialis 100mg cost enter site natural cialis click here take cialis cialis prezzo al pubblico cheap cialis cialis 20mg cialis price thailand cialis venta a domicilio cialis coupons printable click now cialis from canada
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:47 ق.ظ

Cheers! Ample postings!

cialis cost dosagem ideal cialis cialis ahumada cialis canada cialis australia org generic cialis cialis ahumada cialis rckenschmerzen cialis pills in singapore tadalafil 20 mg
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:57 ب.ظ

Amazing material. Thanks.
cialis daily reviews link for you cialis price cialis price thailand cialis without a doctor's prescription cialis flussig cialis pills in singapore calis cialis 20 mg cost miglior cialis generico cialis venta a domicilio
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:13 ق.ظ

Regards. Great information!
cialis vs viagra cialis australian price only here cialis pills buy name brand cialis on line the best choice cialis woman only here cialis pills generic cialis 20mg tablets side effects for cialis cialis 20 mg effectiveness cialis prezzo di mercato
buy generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:07 ق.ظ

Information well regarded!.
click here cialis daily uk cialis daily miglior cialis generico where to buy cialis in ontario tadalafil 20 mg cialis dosage cialis italia gratis side effects of cialis cialis pills boards buy generic cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 06:34 ق.ظ

You have made the point!
venta cialis en espaa prix cialis once a da cialis baratos compran uk buy cialis online legal cialis generico lilly cialis sans ordonnance costo in farmacia cialis cialis 5 mg schweiz cialis generic tadalafil buy generic low dose cialis
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:43 ق.ظ

With thanks, I appreciate this!
acheter du cialis a geneve cialis bula cialis tablets acheter du cialis a geneve cialis efficacit viagra vs cialis vs levitra 5 mg cialis pharmacie en ligne i recommend cialis generico buy brand cialis cheap order cialis from india
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:08 ب.ظ

Thanks a lot! A lot of knowledge!

cialis billig cialis generic availability cialis prezzo in linea basso cialis online napol cialis dose 30mg cialis efficacit cialis pas cher paris non 5 mg cialis generici sialis if a woman takes a mans cialis
rldta.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:33 ب.ظ

This is nicely expressed! !
buy viagra cheap uk online pharmacy online is buying viagra online legal viagra no presc cheap generic viagra online buy viagra cheap buy viagra now buy viagra online with a prescription to buy viagra online generic sildenafil citrate
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:03 ب.ظ

Kudos! Loads of material!

cialis preise schweiz cialis generic availability viagra cialis levitra safe site to buy cialis online cialis patent expiration price cialis best cialis coupons printable cialis free trial cialis para que sirve tadalafil tablets
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:02 ب.ظ

You actually revealed that perfectly.
we recommend cialis best buy 40 mg cialis what if i take cialis for sale get cheap cialis we choice free trial of cialis buy cialis online cheapest buying cialis on internet order cialis from india buy cialis online cialis kaufen wo
viabiovit.com/viagra-and-nitrates.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:55 ق.ظ

You actually explained this exceptionally well!
buy viagra sildenafil is it legal to buy viagra canadian pharmacy viagra buy viagra without rx viagra 100mg online generic viagra pharmacy viagra prescription buying viagra ireland buy tadalafil online buy viagra china
babecolate.com/use-payball-to-buy-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:33 ب.ظ

Very good advice. Thank you!
i recommend cialis generico click now cialis from canada cialis 5 mg buy cialis 5 mg buy prescription doctor cialis cialis uk next day cialis prices in england cialis kaufen wo purchasing cialis on the internet cialis rezeptfrei sterreich
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:23 ب.ظ

Regards! Excellent information.
cialis 20 mg cialis 20mg preis cf miglior cialis generico best generic drugs cialis cialis 5 mg buy cialis 5 mg scheda tecnica if a woman takes a mans cialis cialis 5mg prix when will generic cialis be available cialis tablets australia
Tadalafil
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:33 ق.ظ

With thanks! An abundance of forum posts!

viagra online with prescription buy viagra 50mg cheap online viagra online cheap viagra buy pharmacy online generic viagra uk pharmacy online buy viagra sildenafil or viagra viagra order online uk generic sildenafil uk
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 07:31 ب.ظ

You mentioned this very well!
cialis rezeptfrei sterreich prescription doctor cialis miglior cialis generico preis cialis 20mg schweiz weblink price cialis 5 mg cialis coupon printable how do cialis pills work cialis generico in farmacia buy cialis uk no prescription cialis billig
Buy generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:46 ق.ظ

Kudos. Terrific information.
prices for cialis 50mg viagra vs cialis vs levitra cost of cialis cvs we use it 50 mg cialis dose are there generic cialis cialis super acti weblink price cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis 30 day sample we use it 50 mg cialis dose
Mohammed
جمعه 17 آذر 1396 09:31 ب.ظ
Hey just wanted to give you a brief heads up and let you
know a few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show
the same outcome.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox