تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - وظایف مدیر آموزشی
 

وظایف مدیر آموزشی

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
جمعه 28 آبان 1389-12:58 ق.ظ

وظایف مدیر آموزشی


هدف اصلی   مدیریت آموزشی تسهیل وپیشبرد امر آموزش ویادگیری است که برای رسیدن به این هدف مدیران آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند(1)


 

الف - وظایف عمومی


برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف وتدارک فعالیتها ، امکانات ووسایل برای تحقق اهداف لذا داشتن طرح وبرنامه کار هفتگی ، ماهانه وسالانه از وظایف مهم یک مدیر موفق آموزشی است


سازماندهی : فرا گرد سازماندهی یعنی جریان نظم وترتیب دادن به کار وفعالیت ، تقسیم وتکلیف آن به افراد به منظور انجام دادن کار وتحقق هدفهای معینی می باشد . مدیر آموزشی بدین منظور باید هماهنگی های لازم را بین افراد وواحدهای مختلف بوجود آورد .


هدایت ورهبری : رهبری در مدیریت ، فراگرد اثر گذاری ونفوذ در رفتاراعضای سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایفشان است .لذا یک مدیر مدرسه باید قبل ازهرچیز یک رهبر آموزشی باشد چرا که رهبر آموزشی با برقراری   ارتباط متقابل با کارکنان انگیزه کار وفعالیت را در آنها بوجودمی آورد وهمواره مشکلات وکشمکش های آنها را حل می نماید . 
نظارت وکنترل : نظارت وکنترل فراگرد ارزشیابی عملکرد فردی وسازمانی است برای آن که معلوم شود آیا هدفهای سازمان تحقق پیدا کرده یا نه . یک مدیر خوب ابتدا ملاکها   وروشهای سنجش عملکرد را تعیین می کند وآنگاه برعملکردها نظارت وآنهارا اندازه گیری می کند ودر ادامه نتایج حاصله را مقایسه ودر پایان برای تصحیح عملکرد ها اقدام می نماید .


- یکی دیگر از وظایف عمومی مدیر آموزشی برقراری   ارتباط مناسب   با افراد سازمان است که می بایست ضمن روشن نمودن هدف ومنظور پیام پیامهارا بدون ابهام ارسال نماید وهمواره قابلیت پذیرش ومیزان اثرگذاری آن را از سوی مخاطبان   مورد بررسی قرار دهد .


2- وظایف خاص


برنامه آموزشی وتدریس : مهمترین وظیفه مدیران آموزشی هدایت جریان آموزش ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش آموزان است مدیران مدارس اگر برنامه هایشان را باروشن بینی اجرا نمایند وهدفهای خود را بصورت قابل فهم وعملی طرح نمایند می توانند بازده آموزشی مدارس را بهبود بخشند لذا تعریف دقیق هدفهای کلی نظام آموزشی بصورت معنی دار ، تقسیم هدفهای کلی به هدفهای فرعی ، تبدلی هدفها به هدفهای عملی در کلاس به کمک معلمان ، بالا بردن روحیه کارکنان و... می تواند تغییرات چشمگیری را در بازده کارمعلمان و دانش آموزان ایجاد کند علاوه براین مدیر آموزشی می بایست با ارزشیابی مستمر  تدریس وفعالیتهای آموزشی مدرسه میزان اثر بخشی وکارایی معلمان ومیزان   تحقق هدفهای آموزشی را مشخص ودر زمانهای معینی از تغییر وتجدید نظر در برنامه آموزشی مدرسه استفاده کند .


... یکی دیگر از وظایف مدیران آموزشی توجه به امور دانش آموزان است مدیر مدرسه هم وظیفه ارائه خدمات اداری وسرپرستی امور دانش آموزان را بعهده دارد وهم وظیفه شناسایی توانایی ها ، علایق ونیازها وپرورش آنها را عهده دار می باشد .


امور کارکنان : مدیران آموزشی با بهره گیری از شایستگی های فردی و تخصصی   معلمان وراهنمایان تعلیماتی   می توانند به پیشرفت فعالیتهای آموزشی وبررسی وافزایش بازده مدارس کمک کنند .


یکی دیگر از وظایف مدیران برقراری ارتباط موثر میان مدرسه واجتماع است هدف از ایجاد این رابطه ، ایجاد اعتماد متقابل ازطریق اطلاع رسانی به مردم درباره ی وضعیت کار مدارس است تا بدین وسیله حمایت آنان را برای حل وفصل مشکلات گوناگون مدارس جلب نمایند مردم   باکسب آگاهی بیشتر از اهمیت آموزش وپرورش به مشارکت در سرنوشت آموزشی وتربیتی فرزندان خود تشویق می شوند مدرسه هم متقابلا" از نظرات ونیازهای مردم واجتماع مطلع می شود لذا تشکیل انجمن های اولیا ومربیان ، تشکیل   شوراهای آموزشی محلی ، برقراری ارتباط با موسسات فرهنگی دینی ، اجتماعی و... ازاهمیت   بسزایی برخوردار است .


یکی دیگر از وظایف   مدیران آموزشی تهیه وتدارک امکانات   ، تسهیلات وتجهیزات   ویژه است دراین زمینه می توان به ساختمان وتاسیسات   مدرسه ، زمین بازی و ورزش ، آزمایشگاه ، کتابخانه و وسایل وابزار کمک آموزشی ، میز ونیمکت - وسایل آموزشی - بهداشتی وورزشی ، تعمیر ونگهداری ساختمان و تاسیسات حرارتی وتهویه وتامین امکانات آب ، برق ، گاز ، تلفن و.... اشاره کرد .


امور مالی واداری : ارائه خدمات آموزشی وفعالیتهای مدرسه منوط   به اداره موثر امور وتامین منابع مالی وبودجه است بنابراین اداره موثر امور گوناگون مدرسه ، ثبت نام ، تقسیم کار باتوجه به شرح وظایف کارکنان   ابلاغ آیین نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعمل ها ، نظارت بردفاتر ومدارک مدرسه ونگهداری از آنها ، تامین منابع مالی مدرسه چه از طریق دولتی یا مردمی نیز از وظایف مدیران به شمار می رود ( علاقه بند ، 1374)


»»
پیشنهادات راهبردی برای افزایش کیفیت مدیریت مدرسه

پیشنهادات راهبردی


1-   در آموزشگاه کمیته ی مدیریت کیفیت را تشکیل دهید وسعی نمایید مدیر مدرسه خودشخصا" مدیریت و رهبری این کمیته را بعهده گیرد وضمن استفاده از همه ی معلمان ودانش آموزان در برنامه ریزی ، فرایند نتایج را مرتبا" ارزیابی نماید .


2-   مدیر مدرسه ضمن توجه جدی به مدیریت روابط انسانی در اداره ی مدرسه ، سبک مدیریتی خود را برپایه ی مشارکت قرار دهد تا از این طریق در قلب وروح کارکنان ودانش آموزان نفوذ نماید .


3-   مدیرمدرسه می بایست با مشاهده وبازدید از کارها وتجارب موفق سایر مدیران برتجارب خود بیفزایند وطرح ها والگوهای مناسب مدیران موفق را شناسایی وپس از مطالعه وارزیابی باتوجه به شرایط مدرسه خود بعداز تغییرات لازم اجرا نماید .


4-   کیفیت بخشی مدرسه ، مستلزم تنظیم اهدافی مشخص است که باید در راستای اهداف وزارت آموزش وپرورش (مصوب شورای عالی آموزش وپرورش ) باشد لذا اهداف وزارت آموزش وپرورش بسیار کلی است ومدیران باید برحسب دوره تحصیلی وبانگاه به اهداف کلی ، اهداف اختصاصی وتفصیلی وقابل دست یابی را تدوین کنند .


5-   برای آموزش کارکنان مدرسه وآشنایی آنها با مدیریت کیفیت دوره های آموزشی لازم برگزار شود وبرای کسانی که در این زمینه پیشقدم هستند وتلاش می کنند جوایزی در نظر گرفته شود .


6-   باید کارها وفعالیت های خوب وطرح های ارزنده مدرسه درجلسه ای به افراد وگروههای ذیربط ارائه گردد تا از این طریق دیگران با تجارب واندیشه های دیگران آشنا شوند .


7-   برای ارائه تجارب واندیشه های نو وپیشنهادهای مفید می توان از وسایلی نظیر اسلاید ، فیلم ، گراف ، ویدئو ، پروژکتور و .... استفاده نمود .


8-   کارگروهی را به معلمان آموزش دهید برخوردی باز داشته باشید و جلسات بحث های نظری تشکیل دهید سعی کنید تا از مزایای کارگروهی بهره مند شوید وبه جای پاداش  دادن به عملکردهای فردی به عملکرد های گروهی پاداش دهید .


9-   شوراهای مدرسه وتشکلات دانش آموزی را تشکیل دهید و با واگذاری مسوولیت های مختلف حتی اداره مدرسه وکلاس به دانش آموزان زمینه پرورش حرفه ای آنها را فراهم کنید .


10-           مدیر مدرسه می بایست به معلمان وکارکنان مدرسه برای رفتار درست آنها پاداش دهد این کار باعث می شود تا نتایج مثبت بیشتر شود همچنین باید به کارهای برجسته به خلاقیت های کاربردی ، به ساده کردن کار ، به کیفیت کار ، به کارهای تیمی ونهایتا" به کسانی که رفتار موثر دارند پاداش داد این پاداش می تواند هم مادی وهم معنوی باشد .


11-           معلمان می بایست در بهبود فرایند یاددهی یادگیری فعالیت های آموزشی مدرسه وارتقای شایستگی های حرفه ای معلمان از پژوهش مشارکتی که یکی از اثر بخش ترین نوع پژوهش در حین عمل می باشد استفاده نمایند برای اینکار لازم است آموزش های لازم را به معلمان ارائه داد.


12-            مدیر مدرسه باید به همان اندازه که به زیردستان ( معلمان وکارکنان مدرسه) آزادی عمل می دهد به همان اندازه هم اقتدار خود را بکار گیرد ونظارت لازم را برکارآنها داشته باشد.


13-           مدیر مدرسه به کارکنان ومعلمان اجازه می دهد تا درحوزه محدودیت های تعیین شده توسط او تصمیم گیری وانجام وظیفه نمایند .


14-           مدیران باید بجای سخت کار کردن ، کاغذ بازی و بوروکراسی اداره به زیبا کردن ، وهمچنین درست ونرم وروان کارکردن بپردازند .


15-           مدیران باید از پیشداوری در مورد معلمان ، کارکنان ودانش آموزان اجتناب نموده وبه کسی برچسب نزنند ، وطوری رفتار کنند تا همه افراد در کارها وحل مشکلات همدیگر را یاری کنند .


16-           در مدارس کیفیت جامع مدیر باید تلاش کند خود رهبر آموزشی باشد وهم مهارتهای رهبری را به معلمان خود بیاموزد .


 


»» ویژگی های مدیر مدرسه کیفی جامع

ویژگی های مدیر مدرسه کیفی جامع


پس از مشخص کردن هدفهای میانی وسالانه مدرسه نوبت به سازماندهی می رسد برای اینکار کمیته ای تحت عنوان کمیته مدیریت کیفیت جامع در مدرسه تشکیل می شود که وظیفه ی آن هدایت و اشاعه ی مدیریت کیفیت جامع است مدیر مدرسه بعنوان متولی اصلی فرایند بهبود در مدرسه می بایست بعنوان   رییس این کمیته شخصا" فعالیت را در دست گیرد مدیر مدرسه باید دارای ویژگیهای زیر باشد (1)


1-      تلاش ، فداکاری ووقت گذاری برای کار


2-     تلاش مستمر   در جهت افزایش   هوش وذکاوت خود داشتن


3-    بخشندگی نسبت به دیگران وسخت گیری نسبت به خود داشتن


4-    باغلبه برنفس خود ، فاتح دیگران شدن


5-    نمونه بودن درفضیلت و عادت های پسندیده داشتن


6-    روحیه ی مشارکت داشتن


7-    برای اندیشه دیگران ارزش قائل شدن


8-    دادن آزادی خطر پذیری به نیروهای کاراندیشگر واندیشمند


9-     نظارت هوشمندانه داشتن


10-   احساس فداکاری شدید داشتن


11-  

 
حضور بیشتر در کنار کارکنان داشتن


12- شخصیت دادن به کارکنان


13- کمک به دیگران تاخودشان کار را انجام دهند


14- تشویق همکاران به استفاده از فکر خودشان


15-توانایی سرمایه گذاری در انتقال فن آوری اطلاعات


16- روحیه نوآوری داشتن وتغییرات منطقی را پذیرفتن


17-اندیشه های کارکنان را بارورساختن ومشارکت دادن آنها در برنامه ریزی


18- به ارتقای مستمر کیفیت اندیشیدن


19- بینشی مبتنی برجامعیت کارداشتن

نظرات() 


http://lidicon.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:43 ق.ظ

With thanks. Lots of posts.

viagra cialis levitra cialis per paypa cialis therapie ou acheter du cialis pas cher tadalafil generic free cialis weblink price cialis link for you cialis price opinioni cialis generico canada discount drugs cialis
Cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 11:49 ق.ظ

You said it adequately.!
interactions for cialis are there generic cialis cialis generic buy original cialis generic low dose cialis generic cialis buy cialis no prescription cialis cheap click here cialis daily uk generic cialis
http://nontstates.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:07 ب.ظ

Wonderful info. Regards.
fast cialis online cialis free trial brand cialis generic cialis from canada cialis for sale in europa precios de cialis generico click here to buy cialis cialis cuantos mg hay trusted tabled cialis softabs india cialis 100mg cost
http://diahytent.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:15 ق.ظ

Many thanks. Very good information!
can i take cialis and ecstasy cialis side effects cialis reviews sialis click here take cialis cialis prezzo di mercato cialis wir preise chinese cialis 50 mg cialis online holland cialis for sale in europa
http://loymeaku.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:40 ب.ظ

Good facts, Appreciate it.
we recommend cheapest cialis cialis therapie estudios de cialis genricos cialis dose 30mg generic cialis pill online cialis tablets australia only here cialis pills cialis lowest price cialis arginine interactio recommended site cialis kanada
Cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:15 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy it.
cialis taglich generic cialis soft gels we choice free trial of cialis callus brand cialis nl buy cialis online cialis efficacit cialis authentique suisse free generic cialis order cialis from india
http://worlioho.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:31 ق.ظ

Beneficial posts. With thanks!
achat cialis en suisse cialis flussig cialis generika in deutschland kaufen low dose cialis blood pressure cialis pills boards buy cialis online cheapest interactions for cialis tadalafil cuanto cuesta cialis yaho venta cialis en espaa
http://sendwhare.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:16 ق.ظ

Many thanks. I like it!
cialis vs viagra cialis coupons printable generic cialis pro cialis diario compra cialis et insomni cialis online deutschland cialis ahumada rx cialis para comprar chinese cialis 50 mg enter site 20 mg cialis cost
we choice free trial of cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

You revealed that superbly.
cialis for sale cheap cialis cialis generic preis cialis 20mg schweiz how to purchase cialis on line 200 cialis coupon we like it cialis soft gel we like it cialis soft gel price cialis wal mart pharmacy cialis e hiv
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:58 ق.ظ

You said it adequately..
estudios de cialis genricos try it no rx cialis enter site very cheap cialis cost of cialis per pill cialis kaufen wo 40 mg cialis what if i take cialis online cialis from canada generic cialis at walmart venta de cialis canada
cialis generika
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:31 ب.ظ

You actually said that terrifically!
cialis 5 mg funziona cialis patent expiration side effects for cialis prezzo di cialis in bulgaria enter site natural cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis prezzo di mercato calis comprar cialis 10 espa241a buy cialis
how to take cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 10:09 ق.ظ

Thank you, Helpful information!
cialis herbs import cialis cialis free trial prezzo di cialis in bulgaria cialis online holland where cheapest cialis canada discount drugs cialis cialis patent expiration interactions for cialis cialis lowest price
http://mingodlpres.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:20 ب.ظ

Very good forum posts, Thanks.
wow cialis tadalafil 100mg cialis cuantos mg hay tesco price cialis cialis daily new zealand cialis mit grapefruitsaft order generic cialis online ou trouver cialis sur le net cialis from canada viagra vs cialis vs levitra cialis free trial
buying cialis on internet
جمعه 24 خرداد 1398 05:44 ق.ظ

You definitely made your point.
buy online cialis 5mg cialis 5 mg online prescriptions cialis cialis pills boards cialis para que sirve cialis rckenschmerzen cialis coupons purchasing cialis on the internet we use it cialis online store cialis generisches kanada
long term side effects of cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:38 ب.ظ

Amazing posts. Thanks!
cialis generico online we like it cialis price cialis lowest price cialis australia org if a woman takes a mans cialis cialis daily dose generic cialis cost cialis ahumada cialis 5 mg schweiz cialis sicuro in linea
http://laynusmand.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:00 ق.ظ

Wow a lot of terrific information.
cialis ahumada we like it safe cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne can i take cialis and ecstasy cialis ahumada click here take cialis cialis 5mg cialis taglich il cialis quanto costa cialis great britain
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:41 ق.ظ

Cheers. Great information!
cost of cialis cvs cialis kaufen buy cialis sample pack warnings for cialis achat cialis en suisse cialis for sale in europa cialis mit grapefruitsaft cialis generico lilly cialis rckenschmerzen we recommend cialis best buy
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:30 ب.ظ

You stated this wonderfully.
cialis generic price cialis per pill online cialis cialis venta a domicilio cheap cialis cialis qualitat rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online cheapest buy cialis cheap 10 mg generic cialis tadalafil
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:16 ب.ظ

Kudos! Plenty of write ups.

wow cialis 20 buy original cialis cialis arginine interactio click here to buy cialis cialis professional from usa tadalafil cialis great britain american pharmacy cialis we choice cialis uk female cialis no prescription
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:44 ق.ظ

You actually mentioned that superbly.
we choice free trial of cialis 5 mg cialis coupon printable tadalafil 5mg side effects of cialis achat cialis en itali free cialis online prescriptions cialis generico cialis mexico cialis tablets australia cialis 5 mg buy
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:14 ق.ظ

Thanks, Plenty of stuff!

click now cialis from canada cialis great britain cialis lowest price wow look it cialis mexico cialis 20 mg cost cialis 5 mg cialis kamagra levitra buy cialis online cheapest cialis in sconto usa cialis online
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:41 ب.ظ

Wow quite a lot of terrific advice!
acquisto online cialis buying cialis in colombia generic cialis 20mg uk safe site to buy cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis tablets cialis pills cialis purchasing venta cialis en espaa cialis price in bangalore
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:50 ق.ظ

Many thanks. Good stuff.
buy cialis cialis 20 mg cost cialis 5 mg schweiz cialis per paypa female cialis no prescription cialis sicuro in linea order a sample of cialis india cialis 100mg cost order generic cialis online cialis en 24 hora
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:08 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
cuanto cuesta cialis yaho try it no rx cialis generic cialis at the pharmacy non 5 mg cialis generici how do cialis pills work venta cialis en espaa cialis online deutschland cialis generico dose size of cialis cialis canadian drugs
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:17 ق.ظ

Thank you. I appreciate this!
effetti del cialis cialis generic tadalafil buy cialis sans ordonnance online prescriptions cialis bulk cialis generic cialis review uk cialis kaufen bankberweisung look here cialis cheap canada cialis preise schweiz cialis prices in england
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:35 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis kaufen wo generic cialis how much does a cialis cost buy cheap cialis in uk cialis sans ordonnance online cialis cialis name brand cheap tadalafil tablets cialis dosage preis cialis 20mg schweiz
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:38 ق.ظ

Cheers, I appreciate this!
cialis for sale south africa cialis et insomni click now cialis from canada click here cialis daily uk the best choice cialis woman buy name brand cialis on line cialis purchasing cialis preise schweiz venta cialis en espaa cialis coupons printable
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:48 ب.ظ

Regards. Numerous material.

only best offers cialis use we use it 50 mg cialis dose cialis tablets australia import cialis prix de cialis cialis rezeptfrei sterreich prices for cialis 50mg when can i take another cialis cialis e hiv prix de cialis
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 09:31 ق.ظ

You explained this really well!
cialis kaufen wo price cialis per pill brand cialis generic tesco price cialis cialis generisches kanada cialis pills cialis generico postepay brand cialis nl cialis 5 mg schweiz cialis dosage recommendations
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 10:14 ب.ظ

You actually suggested that terrifically.
compare prices cialis uk cialis daily reviews buying cialis on internet cialis uk cialis tadalafil cialis generisches kanada cialis rckenschmerzen sialis overnight cialis tadalafil free generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox