تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - ماهیت رشته مدیریت آموزشی
 

ماهیت رشته مدیریت آموزشی

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
جمعه 28 آبان 1389-12:53 ق.ظ

رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است . علم مدیریت آموزشی ؛ مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی مابین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف ، عناصر سازمانی ؛ متشکل از چهار سیستم بنیادی می‌باشند : الف-سیستم رفتاری (فرد ، گروه ، سازمان غیر رسمی و ...) ب- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی ، اهداف رسمی ، مقررات ، سازمان رسمی و ...) ج- سیستم تکنولوژیک (فرایندها و روشهای تولید ستاندها ، تجهیزات و ...) د- سیستم محیطی (مشتریان و ارباب رجوع ، رقبا ، جامعه ، دولت ، تامین کنندگان منابع و ...). علم مدیریت آموزشی ، کارکردهای مدیریت در سازمانهای آموزشی را بر تئوری و دانش علمی، مبتنی می‌سازد.کارکردهای مدیریت آموشی؛ شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است . هدف مدیریت آموزشی؛ بهبود اثربخشی ، بهره وری و کیفیت در سازمانهای آموزشی است . منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد. سازمانهای آموزشی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: الف - سازمانهای آموزشی صفی:این سازمانها بطور مستقیم به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازند ، مثل: مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی ، مراکز سوادآموزی ، مراکز آموزش و ترویج کشاورزی ،دبیرستانها ، آموزشگاه‌ها ، موسسات آموزش عالی و سایر مراکز آموزشی . ب- سازمانهای آموزشی ستادی: این سازمانها با پشتیبانی از سازمانهای آموزشی صفی ، امکان ارائه خدمات آموزشی را میسر می‌سازند و بر آنها نظارت دارند، مثل: ادارات آموزش و پرورش ، وزارتخانه آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، مراکز ستادی آموزش کارکنان ، ادارات سواد آموزی و آموزش بزرگسالان، سازمان مرکزی دانشگاه.

آموزش را می توان به سه حیطه کلی آموزش همگانی ، آموزش کارکنان وآموزش عالی تقسم بندی نمود، بر این اساس ، مهمترین زمینه‌های مطالعاتی دانش مدیریت آموزشی سه بخش عمده را دربر می‌گیرد:

 • مدیریت آموزش عمومی
 • مدیریت آموزش سازمانی
 • مدیریت آموزش عالی(۱).

مشهورترین اندیشمندان رشته مدیریت آموزشی

 • ویلیام هارولد پین (William Harold pyne) : او در سال ۱۸۷۵ برای اولین بار مدیریت در سازمانهای آموزشی را مورد بررسی قرارداد . از دیدگاه او، علوم اجتماعی، زمینه مناسبی برای مطالعه مدیریت آموزشی است.
 • جان فرانکلین بابیت (John Franklin Bobbitt) : بابیت مفاهیم و اصول مدیریت علمی را در سازمانهای آموزشی تبیین کرد . او از متفکران آیین کارایی در سیستم‌های آموزشی است و براین اساس ، یک مدل پنج مرحله‌ای در برنامه ریزی آموزش ، پیشنهاد نمود.
 • جس هومر نیولان (Jesse H. Newlon) : نیولان در سال ۱۹۳۴ اولین مدل نظری مدیریت آموزشی را با نام «مدیریت آموزشی بعنوان خط مشی اجتماعی» ارائه نمود. او برای اولین بار مبانی علمی مدیریت آموزشی را تشریح نموده‌است.
 • دانیل ادوارد گریفیتث (Daniel Edward Griffith) : او با تالیف کتاب تئوری اداری ، پیشگام جنبش تئوری در مدیریت آموزشی است . گریفیتث معتقد بود تحقیق در مدیریت آموزشی باید مبتنی بر تئوری و در جهت ایجاد تئوری باشد ، او تئوری تصمیم گیری در سازمانهای آموزشی را طرح نمود.
 • دونالد ویلاور (Donald J. Willower) : فعالیت‌های علمی ویلاور بیشتر بر روش‌های کنترل در سازمانهای آموزشی و روش‌شناسی علمی و روش تحقیق در مدیریت آموزشی متمرکز بوده‌است.
 • کارل ویک (Karl E. Weick) : ویک تئوری پیوند سست در سازمانهای آموزشی را مطرح نمود. او در این تئوری ، رابطه ضعیف نظارت بورورکراتیک با فعالیت‌های آموزشی کارکنان آموزشی را مورد بررسی قرار داده‌است.
 • جاکوب گتزلز (Jaccob W. Getzels) : گتزلز با همکاری گیوبا (Egon G. Guba) ، مهمترین تئوری در زمینه تبیین رفتار در سازمانهای آموزشی را ارائه داد .او در این تئوری ، سازمانهای آموزشی را بعنوان سیستم اجتماعی در نظر گرفته‌است .
 • اندرو ویلیامز هالپین (Andrew Williams Halpin) : هالپین در سال ۱۹۶۳ با همکاری دونالد کرافت (Donald B. Craft) مفهوم جو سازمانی را مطرح نمودند و پرسشنامه توصیف جو سازمانی(OCDQ) را به‌منظور اندازه‌گیری جو سازمانی مراکز آموزشی طراحی کردند.
 • ویلیام ردین (William J. Reddin) : ردین ، نظریه پرداز تئوری مفهوم سه بعدی سبک مدیریت (The ۳-D Management Style Theory) برای نخستین بار، بعد اثر بخشی را به ابعاد وظیفه مداری و رابطه مداری افزود. منظور او از بعد اثربخشی ، اشاره به عوامل موقعیتی در تعیین سبک مدیریت است . ردین از پیشگامان نظریه اقتضای در مدیریت است .از دیدگاه او، در سازمانهای آموزشی، بسته به موقعیت، سبک‌های گوناگون مدیریت می‌توانند اثر بخش یا غیر اثربخش باشند اثربخشی سبک رهبر ی وابسته به تناسب آن با عوامل موقعیتی است. او به منظور تشخیص سبک مدیریت ، ازمون تشخیص سبک مدیریت(MSDT) را طراحی نمود.
 • ماتیو مایلز (Matthew B. Miles) : مایلز نظریه پرداز سلامت سازمانی در سازمانهای آموزشی است. او در سال ۱۹۶۹ضمن تبیین مفهوم سلامت سازمانی، پرسشنامه توصیف سلامت سازمانی (OHDQ) را طراحی نمود. از دیدگاه مایلز ، سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر، اشاره دارد.
 • جان همفیل (John K. Hemphill) : همفیل ، مفهوم رهبری در سازمانهای آموزشی را تبیین کرد و با همکاری هالپین ، پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ) را طراحی نمود.
 • توماس گرینفیلد (Thomas B. Greenfield) : گرینفیلد دیدگاه پدیدارشناسی و تفسیری را در مدیریت آموزشی مطرح نموده‌است.
 • توماس سرجیوانی (Thomas J. Sergiovanni) : سرجیوانی مدیریت آموزشی را از منظر اخلاق و قدرت مورد تحلیل قرارداده‌است.
 • وین هوی (Wayne K. Hoy) : او از جمله دانشمندان معاصر مدیریت آموزشی است. هوی با همکاری سسیل میسکل (Cecil G. Miskel) ضمن تلاش در جهت توسعه تئوری سیستم‌های اجتماعی در سازمانهای آموزشی ، مدیریت آموزشی را بعنوان یک علم تجربی (Science) مورد توجه قرار داده‌است .
 • ژوزف مورفی (Joseph (Joe) Murphy) : مورفی از دانشمندان معاصر مدیریت آموزشی است او ضمن بررسی مبانی علمی مدیریت آموزشی ، از دیدگاه پست مدرنیزم ، مدیریت آموزشی را مورد بررسی قرارداده‌است .
 • ریچارد بیتس (Richard J. Bates) : بیتس از نظریه پردازان تئوری انتقادی در مدیریت آموزشی است. او معتقد است مفهوم عدالت اجتماعی (Social justice) باید محور عمل مدیریت آموزشی قرار گیرد و بعنوان معیاری مهم در سیاستگذاری آموزشی به آن توجه شود. او مدیریت آموزشی را بعنوان عمل فرهنگی درنظر گرفته است.
 • بیلی بلر(Billie Goode Blair) : خانم بلر، در مورد نظریه آشوب (Chaos) در مدیریت آموزشی به تحقیق پرداخته است ، او معتقد است نظریه آشوب می تواند بسیاری از پدیده‌های مبهم و نامنظم در سازمانهای آموزشی را تبیین کند .
 • یوجین سمیر (Eugenie Angele Samier) : خانم سمیر، فرایندهای سیاسی موجود در سازمانهای آموزشی را مورد بررسی قرار داده و از منظر فلسفه سیاسی ، ماهیت سازمانهای آموزشی و کارکردهای مدیریت آموزشی را تبیین نموده است .
 • دیوید منسفیلد (David Mansfield) : منسفیلد ، از نظریه پردازان تئوری پیچیدگی (Complexity Theory)در رهبری آموزشی است . از دیدگاه وی ، سازمانهای آموزشی سازمانهایی خودسازمان دهنده ، پیچیده و غیر خطی هستند بنابراین، سبک مدیریت و رهبری در این سازمانها نیز باید مبتنی بر این ویژگی‌ها باشد.
 • کالین ویلیام ایورس (Colin William Evers): ایورس از فلاسفه مشهور و معاصر مدیریت آموزشی است . او مدیریت آموزشی را از منظر فلسفی مورد بررسی قرار داده و مفاهیمی همچون ارزش ، اخلاق و ماهیت تئوری علمی در مدیریت آموزشی را تبیین نموده است .
 • جو فریس (Joe Fris) : فریس ، از دیدگاه پارادایم کوانتومی (Quantum Paradigm) ، مدیریت آموزشی را مورد تحلیل قرار داده ، او بر مبنای پارادایم کوانتومی ، استراتژی‌های رهبری اثربخش در سازمانهای آموزشی ، را کشف نموده است(۲)،(۳)،(4)
نظرات() 


http://wauwingast.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:44 ب.ظ

Amazing content. Many thanks.
cialis 5 effetti collaterali canadian cialis generic cialis at walmart cialis 100 mg 30 tablet cheap cialis cialis tablets cialis great britain sublingual cialis online cialis patent expiration we recommend cialis info
http://tuabyde.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:30 ق.ظ

Thanks! A good amount of data!

order generic cialis online we like it safe cheap cialis cialis uk next day cialis venta a domicilio cialis per paypa cialis with 2 days delivery cialis free trial where cheapest cialis buy cialis online cheapest 5 mg cialis coupon printable
cialis efectos
جمعه 31 خرداد 1398 10:01 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis cost get cheap cialis prices on cialis 10 mg buy online cialis 5mg cialis arginine interactio cialis great britain viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra enter site very cheap cialis cialis coupons printable
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 06:20 ق.ظ

Kudos! I enjoy it!
are there generic cialis generic cialis pro cialis dose 30mg low cost cialis 20mg acheter cialis kamagra prices on cialis 10 mg order a sample of cialis cialis 10 doctissimo cialis official site cialis farmacias guadalajara
http://talpfreehin.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:07 ب.ظ

You mentioned it adequately!
buy cialis buy cialis online nz cialis italia gratis cialis 30 day sample cialis pills price each we recommend cheapest cialis cialis bula cialis kamagra levitra low dose cialis blood pressure trusted tabled cialis softabs
viagra and cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:00 ب.ظ

Incredible plenty of useful tips.
the best choice cialis woman buy generic cialis cialis qualitat online prescriptions cialis trusted tabled cialis softabs how does cialis work rezeptfrei cialis apotheke enter site very cheap cialis price cialis best cialis sale online
http://vesmali.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:53 ق.ظ

With thanks! I like this.
cialis online nederland sublingual cialis online effetti del cialis cialis online cialis tadalafil online generic cialis pill online cialis official site wow cialis 20 we recommend cheapest cialis american pharmacy cialis
wow cialis 20
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:13 ق.ظ

Seriously many of terrific information!
order generic cialis online cialis online holland cialis 5 mg para diabeticos cialis price in bangalore calis we like it cialis price cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg funziona tadalafil 5mg cialis cost
http://anonir.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:18 ب.ظ

Valuable material. Thank you!
prix cialis once a da when can i take another cialis overnight cialis tadalafil low cost cialis 20mg cialis preise schweiz cialis rckenschmerzen can i take cialis and ecstasy cialis vs viagra cialis venta a domicilio low cost cialis 20mg
http://enerwer.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:10 ب.ظ

Kudos! A good amount of info.

cialis with 2 days delivery the best choice cialis woman cialis prices in england dosagem ideal cialis buy online cialis 5mg costo in farmacia cialis cialis 200 dollar savings card compare prices cialis uk cialis 20 mg best price cialis online holland
http://testici.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:46 ق.ظ

Amazing many of excellent knowledge!
callus cialis tadalafil online brand cialis generic cialis 5 mg scheda tecnica ou trouver cialis sur le net cialis 20 mg achat cialis en europe cialis baratos compran uk look here cialis order on line cialis wir preise
Cialis prices
شنبه 25 خرداد 1398 07:16 ب.ظ

You actually expressed this well.
does cialis cause gout cialis australian price generic for cialis precios de cialis generico cialis et insomni we like it cialis soft gel cialis canadian drugs cialis usa cost generic cialis 20mg uk buy cialis online cheapest
http://distsero.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:56 ق.ظ

Wonderful material. Kudos.
cialis super kamagra cialis reviews cialis efficacit cialis 5mg low dose cialis blood pressure acquistare cialis internet achat cialis en itali cialis 5 mg schweiz female cialis no prescription cialis pills
http://roetemdva.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:47 ب.ظ

Amazing write ups. Many thanks!
cialis great britain online cialis cialis online cialis 10mg prix pharmaci costo in farmacia cialis cialis dosage recommendations cialis arginine interactio achat cialis en suisse how much does a cialis cost cialis 5 effetti collaterali
http://asvoesab.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:52 ق.ظ

Reliable content. With thanks.
cialis 30 day trial coupon cialis tadalafil online cialis prices cialis herbs cialis pills boards cialis cipla best buy dosagem ideal cialis dose size of cialis canadian discount cialis safe dosage for cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:47 ب.ظ

Kudos! Lots of tips.

cialis y deporte cialis uk next day 5 mg cialis coupon printable cialis online generic cialis at the pharmacy we like it cialis soft gel cialis canadian drugs cialis professional yohimbe cialis for sale rx cialis para comprar
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:20 ب.ظ

Fantastic tips. Thanks.
how does cialis work we choice cialis uk cialis 20 mg cialis official site generico cialis mexico we use it 50 mg cialis dose acheter cialis meilleur pri cialis daily new zealand tadalafil 20 mg only now cialis 20 mg
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 08:56 ق.ظ

Incredible tons of awesome facts!
we use it cialis online store fast cialis online cialis para que sirve legalidad de comprar cialis cialis 5 mg effetti collateral estudios de cialis genricos cialis wir preise cialis generic tadalafil buy cost of cialis cvs we like it cialis soft gel
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 02:57 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
global pharmacy canada best canadian mail order pharmacies northwest pharmacies online canada drug pharmacy canadian pharmacies that are legit canadian online pharmacies legal buy viagrow discount canadian pharmacies canadian pharmaceuticals stocks Northwest Pharmacy
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 09:22 ق.ظ

Perfectly spoken truly! .
cialis vs viagra venta cialis en espaa cialis 20mg we recommend cheapest cialis estudios de cialis genricos where to buy cialis in ontario cialis side effects dangers cialis dosage cialis preise schweiz achat cialis en suisse
buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:15 ب.ظ

You explained it terrifically!
cialis y deporte online cialis cialis diario compra generic cialis soft gels link for you cialis price cialis dose 30mg cialis without a doctor's prescription online prescriptions cialis cialis online cialis rckenschmerzen
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:11 ب.ظ

You expressed it superbly!
cialis pills in singapore cialis para que sirve 40 mg cialis what if i take cialis canadian drugs canadian drugs generic cialis we like it safe cheap cialis buying cialis on internet cialis prezzo di mercato dose size of cialis dose size of cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:00 ق.ظ

Amazing content. Thanks a lot.
purchasing cialis on the internet cialis cost cialis pills boards cialis lilly tadalafi cialis 5 mg scheda tecnica cialis 50 mg soft tab low dose cialis blood pressure buy original cialis cialis great britain cialis online nederland
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 05:48 ب.ظ

Nicely expressed certainly. .
generic low dose cialis are there generic cialis compare prices cialis uk cialis y deporte cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis uk we recommend cialis info cialis soft tabs for sale cialis manufacturer coupon
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:33 ق.ظ

Tips clearly utilized..
cialis prezzo in linea basso only best offers cialis use cialis flussig buy cialis cuanto cuesta cialis yaho we like it cialis price cialis per paypa generic low dose cialis cialis generic availability click here cialis daily uk
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 06:33 ب.ظ

Good facts, Thanks!
generic for cialis generic cialis in vietnam acheter cialis kamagra we choice free trial of cialis cialis generic walgreens price for cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic availability cialis prezzo in linea basso cialis prezzo in linea basso
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 06:14 ق.ظ

Good material, Thanks a lot!
cialis coupon free cialis cialis 20 mg cost click here to buy cialis achat cialis en europe chinese cialis 50 mg cialis prezzo al pubblico cialis farmacias guadalajara deutschland cialis online purchase once a day cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:02 ب.ظ

Very well voiced indeed. !
cialis patent expiration the best choice cialis woman cialis et insomni 40 mg cialis what if i take cialis en 24 hora buy cialis online nz cialis for sale in europa cipla cialis online cialis 20 mg cut in half free generic cialis
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:47 ق.ظ

Many thanks. Great stuff!
enter site very cheap cialis cialis lowest price cialis rezeptfrei sterreich online cialis import cialis the best choice cialis woman can i take cialis and ecstasy cialis tadalafil online cialis pills price each cialis generique 5 mg
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Amazing a lot of wonderful data!
bulk cialis cialis diario compra cialis professional yohimbe generic cialis pill online prices for cialis 50mg generic cialis levitra cialis 5 effetti collaterali 200 cialis coupon best generic drugs cialis order generic cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox