تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - ماهیت رشته مدیریت آموزشی
 

ماهیت رشته مدیریت آموزشی

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
پنجشنبه 27 آبان 1389-11:53 ب.ظ

رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است . علم مدیریت آموزشی ؛ مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی مابین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف ، عناصر سازمانی ؛ متشکل از چهار سیستم بنیادی می‌باشند : الف-سیستم رفتاری (فرد ، گروه ، سازمان غیر رسمی و ...) ب- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی ، اهداف رسمی ، مقررات ، سازمان رسمی و ...) ج- سیستم تکنولوژیک (فرایندها و روشهای تولید ستاندها ، تجهیزات و ...) د- سیستم محیطی (مشتریان و ارباب رجوع ، رقبا ، جامعه ، دولت ، تامین کنندگان منابع و ...). علم مدیریت آموزشی ، کارکردهای مدیریت در سازمانهای آموزشی را بر تئوری و دانش علمی، مبتنی می‌سازد.کارکردهای مدیریت آموشی؛ شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است . هدف مدیریت آموزشی؛ بهبود اثربخشی ، بهره وری و کیفیت در سازمانهای آموزشی است . منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد. سازمانهای آموزشی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: الف - سازمانهای آموزشی صفی:این سازمانها بطور مستقیم به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازند ، مثل: مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی ، مراکز سوادآموزی ، مراکز آموزش و ترویج کشاورزی ،دبیرستانها ، آموزشگاه‌ها ، موسسات آموزش عالی و سایر مراکز آموزشی . ب- سازمانهای آموزشی ستادی: این سازمانها با پشتیبانی از سازمانهای آموزشی صفی ، امکان ارائه خدمات آموزشی را میسر می‌سازند و بر آنها نظارت دارند، مثل: ادارات آموزش و پرورش ، وزارتخانه آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، مراکز ستادی آموزش کارکنان ، ادارات سواد آموزی و آموزش بزرگسالان، سازمان مرکزی دانشگاه.

آموزش را می توان به سه حیطه کلی آموزش همگانی ، آموزش کارکنان وآموزش عالی تقسم بندی نمود، بر این اساس ، مهمترین زمینه‌های مطالعاتی دانش مدیریت آموزشی سه بخش عمده را دربر می‌گیرد:

 • مدیریت آموزش عمومی
 • مدیریت آموزش سازمانی
 • مدیریت آموزش عالی(۱).

مشهورترین اندیشمندان رشته مدیریت آموزشی

 • ویلیام هارولد پین (William Harold pyne) : او در سال ۱۸۷۵ برای اولین بار مدیریت در سازمانهای آموزشی را مورد بررسی قرارداد . از دیدگاه او، علوم اجتماعی، زمینه مناسبی برای مطالعه مدیریت آموزشی است.
 • جان فرانکلین بابیت (John Franklin Bobbitt) : بابیت مفاهیم و اصول مدیریت علمی را در سازمانهای آموزشی تبیین کرد . او از متفکران آیین کارایی در سیستم‌های آموزشی است و براین اساس ، یک مدل پنج مرحله‌ای در برنامه ریزی آموزش ، پیشنهاد نمود.
 • جس هومر نیولان (Jesse H. Newlon) : نیولان در سال ۱۹۳۴ اولین مدل نظری مدیریت آموزشی را با نام «مدیریت آموزشی بعنوان خط مشی اجتماعی» ارائه نمود. او برای اولین بار مبانی علمی مدیریت آموزشی را تشریح نموده‌است.
 • دانیل ادوارد گریفیتث (Daniel Edward Griffith) : او با تالیف کتاب تئوری اداری ، پیشگام جنبش تئوری در مدیریت آموزشی است . گریفیتث معتقد بود تحقیق در مدیریت آموزشی باید مبتنی بر تئوری و در جهت ایجاد تئوری باشد ، او تئوری تصمیم گیری در سازمانهای آموزشی را طرح نمود.
 • دونالد ویلاور (Donald J. Willower) : فعالیت‌های علمی ویلاور بیشتر بر روش‌های کنترل در سازمانهای آموزشی و روش‌شناسی علمی و روش تحقیق در مدیریت آموزشی متمرکز بوده‌است.
 • کارل ویک (Karl E. Weick) : ویک تئوری پیوند سست در سازمانهای آموزشی را مطرح نمود. او در این تئوری ، رابطه ضعیف نظارت بورورکراتیک با فعالیت‌های آموزشی کارکنان آموزشی را مورد بررسی قرار داده‌است.
 • جاکوب گتزلز (Jaccob W. Getzels) : گتزلز با همکاری گیوبا (Egon G. Guba) ، مهمترین تئوری در زمینه تبیین رفتار در سازمانهای آموزشی را ارائه داد .او در این تئوری ، سازمانهای آموزشی را بعنوان سیستم اجتماعی در نظر گرفته‌است .
 • اندرو ویلیامز هالپین (Andrew Williams Halpin) : هالپین در سال ۱۹۶۳ با همکاری دونالد کرافت (Donald B. Craft) مفهوم جو سازمانی را مطرح نمودند و پرسشنامه توصیف جو سازمانی(OCDQ) را به‌منظور اندازه‌گیری جو سازمانی مراکز آموزشی طراحی کردند.
 • ویلیام ردین (William J. Reddin) : ردین ، نظریه پرداز تئوری مفهوم سه بعدی سبک مدیریت (The ۳-D Management Style Theory) برای نخستین بار، بعد اثر بخشی را به ابعاد وظیفه مداری و رابطه مداری افزود. منظور او از بعد اثربخشی ، اشاره به عوامل موقعیتی در تعیین سبک مدیریت است . ردین از پیشگامان نظریه اقتضای در مدیریت است .از دیدگاه او، در سازمانهای آموزشی، بسته به موقعیت، سبک‌های گوناگون مدیریت می‌توانند اثر بخش یا غیر اثربخش باشند اثربخشی سبک رهبر ی وابسته به تناسب آن با عوامل موقعیتی است. او به منظور تشخیص سبک مدیریت ، ازمون تشخیص سبک مدیریت(MSDT) را طراحی نمود.
 • ماتیو مایلز (Matthew B. Miles) : مایلز نظریه پرداز سلامت سازمانی در سازمانهای آموزشی است. او در سال ۱۹۶۹ضمن تبیین مفهوم سلامت سازمانی، پرسشنامه توصیف سلامت سازمانی (OHDQ) را طراحی نمود. از دیدگاه مایلز ، سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر، اشاره دارد.
 • جان همفیل (John K. Hemphill) : همفیل ، مفهوم رهبری در سازمانهای آموزشی را تبیین کرد و با همکاری هالپین ، پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ) را طراحی نمود.
 • توماس گرینفیلد (Thomas B. Greenfield) : گرینفیلد دیدگاه پدیدارشناسی و تفسیری را در مدیریت آموزشی مطرح نموده‌است.
 • توماس سرجیوانی (Thomas J. Sergiovanni) : سرجیوانی مدیریت آموزشی را از منظر اخلاق و قدرت مورد تحلیل قرارداده‌است.
 • وین هوی (Wayne K. Hoy) : او از جمله دانشمندان معاصر مدیریت آموزشی است. هوی با همکاری سسیل میسکل (Cecil G. Miskel) ضمن تلاش در جهت توسعه تئوری سیستم‌های اجتماعی در سازمانهای آموزشی ، مدیریت آموزشی را بعنوان یک علم تجربی (Science) مورد توجه قرار داده‌است .
 • ژوزف مورفی (Joseph (Joe) Murphy) : مورفی از دانشمندان معاصر مدیریت آموزشی است او ضمن بررسی مبانی علمی مدیریت آموزشی ، از دیدگاه پست مدرنیزم ، مدیریت آموزشی را مورد بررسی قرارداده‌است .
 • ریچارد بیتس (Richard J. Bates) : بیتس از نظریه پردازان تئوری انتقادی در مدیریت آموزشی است. او معتقد است مفهوم عدالت اجتماعی (Social justice) باید محور عمل مدیریت آموزشی قرار گیرد و بعنوان معیاری مهم در سیاستگذاری آموزشی به آن توجه شود. او مدیریت آموزشی را بعنوان عمل فرهنگی درنظر گرفته است.
 • بیلی بلر(Billie Goode Blair) : خانم بلر، در مورد نظریه آشوب (Chaos) در مدیریت آموزشی به تحقیق پرداخته است ، او معتقد است نظریه آشوب می تواند بسیاری از پدیده‌های مبهم و نامنظم در سازمانهای آموزشی را تبیین کند .
 • یوجین سمیر (Eugenie Angele Samier) : خانم سمیر، فرایندهای سیاسی موجود در سازمانهای آموزشی را مورد بررسی قرار داده و از منظر فلسفه سیاسی ، ماهیت سازمانهای آموزشی و کارکردهای مدیریت آموزشی را تبیین نموده است .
 • دیوید منسفیلد (David Mansfield) : منسفیلد ، از نظریه پردازان تئوری پیچیدگی (Complexity Theory)در رهبری آموزشی است . از دیدگاه وی ، سازمانهای آموزشی سازمانهایی خودسازمان دهنده ، پیچیده و غیر خطی هستند بنابراین، سبک مدیریت و رهبری در این سازمانها نیز باید مبتنی بر این ویژگی‌ها باشد.
 • کالین ویلیام ایورس (Colin William Evers): ایورس از فلاسفه مشهور و معاصر مدیریت آموزشی است . او مدیریت آموزشی را از منظر فلسفی مورد بررسی قرار داده و مفاهیمی همچون ارزش ، اخلاق و ماهیت تئوری علمی در مدیریت آموزشی را تبیین نموده است .
 • جو فریس (Joe Fris) : فریس ، از دیدگاه پارادایم کوانتومی (Quantum Paradigm) ، مدیریت آموزشی را مورد تحلیل قرار داده ، او بر مبنای پارادایم کوانتومی ، استراتژی‌های رهبری اثربخش در سازمانهای آموزشی ، را کشف نموده است(۲)،(۳)،(4)
نظرات() 


Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 09:22 ق.ظ

Perfectly spoken truly! .
cialis vs viagra venta cialis en espaa cialis 20mg we recommend cheapest cialis estudios de cialis genricos where to buy cialis in ontario cialis side effects dangers cialis dosage cialis preise schweiz achat cialis en suisse
buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:15 ب.ظ

You explained it terrifically!
cialis y deporte online cialis cialis diario compra generic cialis soft gels link for you cialis price cialis dose 30mg cialis without a doctor's prescription online prescriptions cialis cialis online cialis rckenschmerzen
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:11 ب.ظ

You expressed it superbly!
cialis pills in singapore cialis para que sirve 40 mg cialis what if i take cialis canadian drugs canadian drugs generic cialis we like it safe cheap cialis buying cialis on internet cialis prezzo di mercato dose size of cialis dose size of cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:00 ق.ظ

Amazing content. Thanks a lot.
purchasing cialis on the internet cialis cost cialis pills boards cialis lilly tadalafi cialis 5 mg scheda tecnica cialis 50 mg soft tab low dose cialis blood pressure buy original cialis cialis great britain cialis online nederland
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 05:48 ب.ظ

Nicely expressed certainly. .
generic low dose cialis are there generic cialis compare prices cialis uk cialis y deporte cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis uk we recommend cialis info cialis soft tabs for sale cialis manufacturer coupon
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:33 ق.ظ

Tips clearly utilized..
cialis prezzo in linea basso only best offers cialis use cialis flussig buy cialis cuanto cuesta cialis yaho we like it cialis price cialis per paypa generic low dose cialis cialis generic availability click here cialis daily uk
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 06:33 ب.ظ

Good facts, Thanks!
generic for cialis generic cialis in vietnam acheter cialis kamagra we choice free trial of cialis cialis generic walgreens price for cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic availability cialis prezzo in linea basso cialis prezzo in linea basso
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 06:14 ق.ظ

Good material, Thanks a lot!
cialis coupon free cialis cialis 20 mg cost click here to buy cialis achat cialis en europe chinese cialis 50 mg cialis prezzo al pubblico cialis farmacias guadalajara deutschland cialis online purchase once a day cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:02 ب.ظ

Very well voiced indeed. !
cialis patent expiration the best choice cialis woman cialis et insomni 40 mg cialis what if i take cialis en 24 hora buy cialis online nz cialis for sale in europa cipla cialis online cialis 20 mg cut in half free generic cialis
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:47 ق.ظ

Many thanks. Great stuff!
enter site very cheap cialis cialis lowest price cialis rezeptfrei sterreich online cialis import cialis the best choice cialis woman can i take cialis and ecstasy cialis tadalafil online cialis pills price each cialis generique 5 mg
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Amazing a lot of wonderful data!
bulk cialis cialis diario compra cialis professional yohimbe generic cialis pill online prices for cialis 50mg generic cialis levitra cialis 5 effetti collaterali 200 cialis coupon best generic drugs cialis order generic cialis online
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 05:24 ق.ظ

You have made your point!
cialis 20 mg cialis manufacturer coupon acheter cialis meilleur pri i recommend cialis generico cialis online deutschland tadalafil 10 mg cialis price thailand cialis generique 5 mg only here cialis pills cialis y deporte
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:08 ب.ظ

You revealed that adequately!
prices on cialis 10 mg cialis soft tabs for sale when will generic cialis be available cialis tadalafil callus cialis para que sirve cialis generika in deutschland kaufen generic cialis pill online cialis rezeptfrei sterreich cialis mit grapefruitsaft
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 06:22 ق.ظ

Great postings. Regards!
interactions for cialis cialis super acti cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis ahumada interactions for cialis link for you cialis price cialis generic cialis therapie
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:05 ب.ظ

You suggested it wonderfully.
40 mg cialis what if i take dose size of cialis dosagem ideal cialis online cialis can i take cialis and ecstasy cialis kamagra levitra cialis 5mg tadalafil 20 mg cialis soft tabs for sale prices for cialis 50mg
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:19 ق.ظ

You actually mentioned that effectively!
cialis usa cost cialis 20 mg prezzo cialis a buon mercato online prescriptions cialis buy cialis online weblink price cialis cialis qualitat venta cialis en espaa cialis coupon generic cialis 20mg tablets
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:24 ب.ظ

Effectively expressed of course. .
cialis generika in deutschland kaufen we like it cialis soft gel cialis for sale cialis pills boards prix cialis once a da cialis sicuro in linea ou acheter du cialis pas cher cialis side effects buying brand cialis online cialis wir preise
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:45 ق.ظ

Useful postings. With thanks!
cialis vs viagra low cost cialis 20mg cialis et insomni cialis online napol cialis 100mg suppliers we like it cialis price cialis prezzo in linea basso cialis mit grapefruitsaft does cialis cause gout chinese cialis 50 mg
Generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:27 ق.ظ

Incredible tons of good knowledge.
buying brand cialis online cialis 5 mg scheda tecnica online prescriptions cialis generic cialis at walmart cialis 100 mg 30 tablet price cialis per pill only best offers 100mg cialis where to buy cialis in ontario cialis sans ordonnance cialis official site
buy cialis online no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 01:03 ق.ظ

Seriously tons of helpful knowledge.
deutschland cialis online cialis alternative cialis prezzo al pubblico cialis dosage recommendations click here take cialis usa cialis online female cialis no prescription cialis online no prescription cialis cheap the best choice cialis woman
online canadian pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 04:37 ق.ظ

You revealed that really well!
canadian online pharmacies rated canadian medications, liraglutide north west pharmacy canada northwest pharmacy canada online canadian pharmacies canada online pharmacies medication canadian pharmaceuticals canadian online pharmacy north west pharmacy canada northwest pharmacies
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:25 ق.ظ

You made your position quite effectively!.
discount cialis cialis generika in deutschland kaufen ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg prix cialis italia gratis we recommend cialis info cialis 05 american pharmacy cialis prices on cialis 10 mg can i take cialis and ecstasy
cialisbuys.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:23 ب.ظ

Superb content, Thank you.
cialis kaufen bankberweisung cialis generico en mexico prezzo di cialis in bulgaria cialis diario compra buy original cialis purchasing cialis on the internet cuanto cuesta cialis yaho cialis 20mg cialis canada on line can i take cialis and ecstasy
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:48 ق.ظ

With thanks! I value this!
canada online pharmacies for men canadian rx world pharmacy reputable canadian prescriptions online drugstore online canada canadian online pharmacies canadian drug store canadian pharmacys canadian medications, liraglutide canadian pharmacies-24h most reliable canadian online pharmacies
sildenafil uk online
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:10 ب.ظ

Whoa lots of useful advice.
i want to buy viagra where can i buy viagra pills can you actually buy viagra online herbal viagra buy viagra walgreens usa viagra online uk viagra prices buy viagra online paypal generic viagra online usa buy generic viagra online without prescription
buy viagra online canadian pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:54 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
blue pill can you buy viagra without prescriptions vaigra is it legal to buy viagra online from canada buy viagra from usa buy viagra without prescription buy online viagra uk online generic viagra pharmacy cheap viagra online usa viagra on prescription
achat cialis en suisse
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:33 ب.ظ

Whoa all kinds of helpful knowledge!
cialis generic tadalafil buy canadian drugs generic cialis legalidad de comprar cialis cialis sans ordonnance buying cialis overnight cialis preise schweiz generic cialis at walmart cialis generico milano tadalafil 10 mg import cialis
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:28 ق.ظ

You have made the point!
effetti del cialis tadalafil acquistare cialis internet recommended site cialis kanada cialis uk next day cialis side effects sublingual cialis online cialis 100mg suppliers price cialis best price cialis best
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:12 ق.ظ

Thanks! I appreciate it!
cialis tadalafil cialis generique generic cialis female cialis no prescription cialis 5 mg funziona preis cialis 20mg schweiz discount cialis cost of cialis cvs acheter cialis kamagra cialis lilly tadalafi
Viagra 5 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:21 ق.ظ

You have made your stand quite well!!
viagra dosage buy viagra without consultation uk can you buy viagra at walgreens can you really buy viagra online where to buy viagra were to buy viagra buy viagra india kamagra can u buy viagra over the counter buy cheap viagra generic online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox