تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - نظریه آشوب
 

نظریه آشوب

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
جمعه 28 آبان 1389-12:40 ق.ظ

 

نظریه آشوب

 

آشفتگی، بی نظمی، پیش بینی

 

 

در سال 1965 تئوری آشفتگی توسط ادوارد لورنز هواشناسی بكار گرفته شد و آنرا به یك علم تبدیل نموده در تمام علوم از جمله مدیریت وارد شد و تغییرات بنیادی ایجاد نموده است. جهت تئوری آشفتگی در مسیر دیدگاه سیستمی است. CHAOS به معنی درهم ریختگی و آشفتگی و بی نظمی است به این علم جدید تئوری پیچیدگی یا پویائی غیرخطی می گویند: و جنبه تئوری آشوب یانظم در بی نظمی توجه همه را به خود جلب كرده است .منشاء آن از رموز موجود در طبیعت است و با همت متخصصان با استفاده از رایانه منجر به تغییر جهت در اكثر رشته های علمی شده است در تئوری بی نظمی این طبیعت است كه الگوی واقعی را می سازد .الگو در فضای خود دارای نظم و در زمان دچار بی نظمی و برعكس در زمان دارای نظم و فضای خود بی نظم می باشند.(قدمی 1378 –ص 113)در زمان نیوتن وكپلر نوعی قطعیت بر دنیای علم حاكم بود واز آینده مطمئن قابل پیش بینی خبر می داد. یعنی الگو علت معلولی بود در قرن 20 نظریه « نسبیت » پیش بینی پذیری پدیده ها را دنبال كرد و در مكانیك كوانتومی با پدیده های روبرو می شویم كه هر قدر هم ابزار اندازه گیریمان دقیق تر شود ،ذاتا نخواهیم توانست وضع آینده آنها را به دقت محاسبه كنیم. در دهه 70 اندیشمندان نهضتی علیه تفكرات نیوتن و انشتین برپا داشتند و با تعدیل نظریات « هایزنبرگ » بر پایه گذاری حوزه جدیدی از تفكر كه بی نظمی ، آشوب یا نظم غایی نام دارد ، پرداختند در این حوزه ، نحوه نگرش به نظام هستی و طبیعت تغییر نمود ، و باید گفت: طبیعت اصلا آن چیزی كه دكارت بیان می داشت یعنی ماده بی روح كه كل آن را می توان با تحلیل اجزائش دریافت نیست . طبیعت آن چیزی كه نیوتون می گفت یعنی یك ماشین خوش رفتاری كه خداوند با قوانین معینی به كار انداخته كه اگر همه آن قوانین را پیدا كنیم ، قادر خواهیم بود آن را اختیار خود در آوریم ، هم نیست. البته به حساب ما خورشید ممكن است هر روز سر ساعت معینی طلوع كند . اما طبیعت مانند ساعت كار نمی كند. طبیعت عین پیچیدگی است ، یعنی آشوب . نتایج تئوری آشفتگی كه در علوم تجربی حاصل شده ، اكثرا كمك رایانه بصورت الگوهای قابل درك درآمد. رابرت می فیزیكدان نظری و فارغ التحصیل دوره فوق دكترای ریاضی دانشگاه هاروارد كه بعدها به بیولوژی تمایل پیدا كرد ، آشفتگی را در مورد رشد و كاهش جمعیت مورد بررسی قرار داد. ماندول بروت ریاضیدانی كه اقتصاد نیر می دانست و با ریاضی جدید خود هندسه اقلیدسی را در سایه قرارداد و به دنبال بررسی قیمت پنبه با استفاده از رایانه به نتایج حیرت آوری دست یافت . او در یك بررسی دیگر در مورد شناخت علت بروز اشكال در خطوط تلفن برای انتقال اطلاعات از یك رایانه به رایانه دیگر متوجه شد این اشكالات به صورت پیوسته پراكنده نیستند . ماندول بروت بررسی دیگری در مورد رودخانه های جهان انجام داد ودریافت رودنیل در معرض تغییرات بزرگ غیر عادی در طول سالیان بوده است . او هندسه جدیدی را به وجود آورد و انقلابی به راه انداخت .در واقع نظم در بی نظمی با استفاده از دیدگاه سیستمی موفق شده عامل وحدت بین علوم مختلف گردد.


مفهوم آشفتگی – بی نظمی

در بحث مابی نظمی و آشوب به مفهوم سازمان نیافتگی، ناكارایی ، و درهم ریختگی نیست . بی نظمی وجود جنبه هی غیرقابل پیش بینی و اتفاقی در پدیده های پویاست كه ویژگی های خاص خود را دارا می باشد . بی نظمی ، نوعی نظم غایی و نظم در بی نظمی است . همان گونه كه « هیلز » Hayles,1990) توصیف می كند. بی نظمی و آشوب نوعی بی نظمی منظم یا نظم در بی نظمی است . بی نظم از آن رو كه نتایج آن غیرقابل پیش بینی است ومنظم بدان جهت كه از نوعی قطعیت برخوردار است. بی نظمی در مفهوم عملی یك مفهوم ریاضی محسوب می شود كه می توان آن را نوعی اتفاقی بودن همراه با قطعیت دانست . قطعیت آن به خاطر آن است كه بی نظمی دلایل درونی دارد و به علت اختلالات خارجی رخ نمی دهد و اتفاقی بودن به دلیل آن كه رفتار بی نظمی، بی قاعده وغیر قابل پیش بینی است . تاثیرات عمده ای كه نظریه آشوب بر تصمیم گیری بر جای می گذارد ، به طور خلاصه به شرح ذیل است :

1- در دنیای متلاطم و آشوب زده امروزی باید به جای تمركز بر تصمیم گری بلند مدت ، تصمیم گیری كوتاه مدت وانعطاف پذیر را مدنظر قرار داد.

2- برنامه ریزی اقتضایی وانعطاف پذیر به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری هر سازمان اهمیت زیادی به خود گیرد.

3- باید به رویكردهای شهودی وابتكاری نسبت به تصمیم گیری عقلایی ارزش و اهمیت بیشتری داده شود .

4- ایجاد ساختارها و نظامهای موقتی از اهمیت بیشتری برخوردار شوند.

5- اصلاح فرهنگ های سازمانها برای جذب ارزشها و معیارهای جدید و متناسب با جهان پر از آشوب باید مدنظر قرار گیرد.

6- باید درون آشوب و بی نظمی دنبال نظم بود.

 

پنج رهنمود برای مدیریت در شرایط آشوب یا آشفتگی

پنج توصیه زیر به منزله پنج اصل اولیه برای مدیریت در شرایط آشوب است

1- باز اندیشی در مفاهیم سنتی مدیریت: نویسندگان می نویسد: ساختارهای نیوتنی كه را هر كدام ازما كه دردسر گرفتاری در چنبره بوروكراسی را چشیده با آن آشناست. نیازمند سلسله مراتب عظیمی است كه هر چه بیشتر می رود اعمال كنترل بیشتری را به همراه صرف منابع انرژی برای حفظ حیات این هیكل عظیم می طلبد. تفكر نیوتنی به ما می آموخت كه در مدیریت امور ثابت ویكنواخت ، متخصص شویم و به كارآیی فكر كنیم .. اما اكنون نیازمند هماهنگ كردن تغییر پذیری و اثر بخشی هستیم ، یعنی مدیریت و فرآیند تغییر ( تابنده ، 1376 ،ص 32) نظریه پیچیدگی برای مدیران این پیام را دارد كه دیگر نمی توان از طریق اهداف سلسله مراتبی یا از طریق منطق از پیش تعیین شده ، مثل اینكه در طراحی پل ها یا ساختمانها به كار گرفته می شود ، سازمانها را اداره كرد. آنها باید بیاموزند كه رخدادها و تغییرات در جریان زمان ظهور می كنند.مدیران خود نیز بخشی از این تغییر هستند آنها باید به جای طرح ریزی و كنترل به شكل سنتی ، به روان سازی فرآیند تغییر بیاندیشند ( مورگان ،1997)

2- هنر تغییر: سیستم های پیچیده و آشوب دائما بین جاذبه های مختلف اسیر هستند . این وضعیت تا آنجا ادامه می یابد. كه یكی از جاذبه های جدید بتواند بر نیروهای جاذبه  مسلط غالب شود . پس از آن مجددا سیستم به سوی نقاط بحرانی حركت می كند و بازدرگیری شروع می شود ودر این مسیر فرآیند تكامل پیموده می شود.اكنون پرسش این است كه در این اوضاع از مدیران چه كاری ساخته است ؟ آیا باید دست بر دست منتظر حوادث و پیشامدهای در حال ظهور بمانند و یا در این بی نظمی و بحران از آنها كاری ساخته است ؟پبترسنگه معتقد است كه در هر سیستم دو دسته حلقه به نام حلقه های تقویت كننده و حلقه های متعادل كننده به كار مشغولند. حلقه های تقویت كننده در پی تغییر جاذبه مسلط و حلقه های متعادل كننده در پی پایداری و ثبات آن هستند . او در این باره چنین می گوید:« رهبرانی كه سعی در ایجاد تغییر در سازمانهای خود دارند ، ناخودآگاه به مقابله با فرآیندهای متعادل كننده می پردازند ، آنها مقاومت از طرف سیستم خود را در مقابل تغییرات احساس می كنند ولی عملا منشاء این مقاومت را نمی یابند. هر زمانی كه مقاومتی در مقابل تغییر مشاهده شد ، شما باید توجه كنید كه یك یا چند فرآیند متعادل كننده مخفی مشغول فعالیت هستند، این مقاومت نه پایدار و زودگذر است و نه چیزی اسرارآمیز، بلكه ناشی از ترس تغییر در هنجارهای سنتی سازمان و نحوه انجام امور است . رهبران آگاه مدیر به جای افزایش فشار برای انجام تغییرات در سازمان ودر هم شكستن ها در جستجوی یافتن منابع این مقاومت هستند ، (سنگه ،1375، ص 111)

3- تغییرات كوچك و اثرات بزرگ: نظامهای غیر خطی در شرایط آشوب و بحران ، نسبت به تغییرات كوچك و جزئی بسیار حساس بوده و كوچكترین نوسانات اختلالات در آنها در اثر تقویت در كل نظام تشدیده شده و می تواند منجر به تغییرات بزرگ شود . این ویژگی به اثر پروانه ای1 معروف است . لورنز دانشمند هواشناس كه اثر پروانه را مطرح كرد ادعا كرد كه ممكن است در اثر بال زدن پروانه ای در پكن طوفانی در نیویورك برپا شود . این نظریه برای مدیران حامل این پیام است كه «برای انجام تغییرات بزرگ نیاز به دستگاههای عریض و طویل نسبت بلكه باید نقاط حساس و تعیین كننده را پیدا كرد و آنگاه با اعمال تغییر كوچكی سازمان را به سوی تغییرات بزرگ هدایت كرد.

4- نقش مدیران : در سیستم های پیچیده و غیر خطی ، امكان طرح ریزی و پیش بینی دقیق عملیات سیستم وجود ندارد . شكل ها و وضعیت ها خود ظهور می كنند و نمی توان آنها را تحمیل كرد . مدیران تنها قادرند كه زمینه های بروز « جاذبه مطلوب » را ایجاد كنند یا اینكه پارامترهایی را كه بر روند تكاملی سیستم مؤثر هستند را تغییر دهند. مدیران باید با اصول و مفاهیمی همچون خود سازماندهی ، سازمانهای یادگیرنده ، گروههای خودگران ، تواناسازی ، سازمانهای هوشمند و استعاره هایی همچون ارگانیسم زنده ، مغز و هولوگرام كه با این پارادیم وارد ادبیات مدیریت شدند ، آشنا شوند . آنها باید به هر ابتكار و تجربه ای به عنوان یك فرصت یادگیری نگاه كنند و سازمان را به یادگیری ، كسب تجربه و آزمایشگری تشویق سازند.

5- یادگیری هنر جورسازی (كلاژ): استعاره كلاژ 1به معنی در هم آمیختن كلاژ هنری است كه در آن با كنار هم قراردادن اشیاء ، قطعات ، تصاویر ، طرحها و اجزاء ناهمگون و متضاد هویتی نو، بدیع و بامعنا می سازند .امروزه مدیران با نظامهای غیر خطی و پیچیده ای كه دارای وجوه متعدد ، متفاوت ، درگیر و پویا است روبرو هستند . برای طراحی و هدایت این كشتی (سازمان ) در اقیانوس امواج تغییرات، تنها از یك ساختار، یك سبك ، یك دیدگاه و نگرش، یك راهبرد، یك روش و  فناوری یك فرهنگ و یك ریخت ، كاری ساخته نیست. به همین جهت آنها باید دائما در حال جور سازی ریخت سازمان به شكل مقتضی و مناسب باشد .تانن بام (1998) مقید بودن تئوری آشوب را در قالب تاثیری كه بر نقش های مدیر در سیستمهای پیچیده غیر خطی دارد، مورد بحث قرار می دهد.

1) مدیریت دوره گذار

2) ایجاد حالت ارتجاعی در سازمان

3) بی ثبات سازی سیستم

4) مدیریت نظم و بی نظمی حال و آینده

5) خلق و حفظ یك سازمان یادگیرنده ( الوانی ، 1381،ص184).

 

نظرات() 


http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:20 ب.ظ

Cheers, I value it!
best canadian pharmacies online drugstore online india drugs for sale in uk online pharmacies of canada canadianpharmacyusa24h pharmacy canada reviews pharmacy onesource northwest pharmacies best canadian pharmacy canadian pharmacys
http://tlichonar.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:06 ق.ظ

Well expressed genuinely! !
effetti del cialis calis get cheap cialis we choice cialis pfizer india cost of cialis cvs dosagem ideal cialis cialis professional from usa generic cialis with dapoxetine cheap cialis cialis efficacit
http://klagapchron.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:06 ب.ظ

You actually revealed that adequately!
rezeptfrei cialis apotheke precios cialis peru cialis cipla best buy cialis 5 mg cialis tadalafil cialis name brand cheap how does cialis work generic cialis 20mg tablets cialis arginine interactio cialis 20mg preis cf
buy cialis now
شنبه 1 تیر 1398 06:41 ق.ظ

You made your point.
cialis uk cipla cialis online cialis cost cialis 20 mg best price cialis baratos compran uk cialis sans ordonnance cialis coupons compare prices cialis uk cialis 20 mg effectiveness cialis sans ordonnance
http://evmauplus.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:39 ب.ظ

Many thanks, Lots of stuff!

cialis generico postepay buy generic cialis callus generic cialis 20mg uk cialis savings card cialis flussig warnings for cialis cialis professional from usa buy cialis cialis venta a domicilio
http://partbuttri.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:13 ب.ظ

Wonderful stuff. With thanks.
chinese cialis 50 mg cialis 5mg billiger cialis coupons printable cialis 100mg suppliers cialis baratos compran uk preis cialis 20mg schweiz price cialis best miglior cialis generico when will generic cialis be available wow cialis tadalafil 100mg
Online cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:19 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis usa cost cialis 5mg achat cialis en europe discount cialis look here cialis order on line how to purchase cialis on line cialis sale online when can i take another cialis generic cialis soft gels canada discount drugs cialis
Cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:07 ق.ظ

You actually suggested this well.
cialis pills we use it cialis online store achat cialis en europe cialis per paypa generic cialis in vietnam cialis for bph buy cialis cheap 10 mg we like it cialis soft gel look here cialis cheap canada cialis uk next day
Buy cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:45 ب.ظ

Fantastic forum posts. Cheers!
where do you buy cialis cialis flussig how to buy cialis online usa tadalafilo cialis dosage cialis 5 mg effetti collateral cialis savings card cialis cipla best buy generic for cialis we like it cialis soft gel
does cialis work like viagra
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:07 ق.ظ

Really loads of fantastic info!
cost of cialis cvs generic for cialis where cheapest cialis price cialis best enter site very cheap cialis cialis 20 mg wow look it cialis mexico overnight cialis tadalafil buy cialis online cialis manufacturer coupon
http://tebigmai.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:51 ب.ظ

Useful knowledge. Thanks!
purchase once a day cialis walgreens price for cialis tadalafil 10 mg we choice cialis uk we recommend cialis best buy buy cialis sample pack tadalafil 20mg we recommend cialis best buy cialis 5 mg effetti collateral cialis free trial
does cialis lower blood pressure
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:15 ق.ظ

Amazing a good deal of great data!
cialis 20 mg effectiveness where to buy cialis in ontario generic cialis with dapoxetine cialis generique 5 mg cialis kaufen bankberweisung can i take cialis and ecstasy tadalafil tablets tadalafilo generic cialis levitra weblink price cialis
Cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 12:14 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis online holland cialis therapie cialis name brand cheap where cheapest cialis safe dosage for cialis cialis y deporte cialis 5 mg buy cialis name brand cheap cialis para que sirve brand cialis generic
what are cialis tablets used for
جمعه 24 خرداد 1398 10:07 ب.ظ

You actually said this perfectly!
cialis pas cher paris buy name brand cialis on line cialis 5 mg schweiz 40 mg cialis what if i take where to buy cialis in ontario cialis soft tabs for sale cialis generic tadalafil buy click here cialis daily uk overnight cialis tadalafil non 5 mg cialis generici
http://flowarmo.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:56 ق.ظ

Helpful posts. Many thanks!
prix de cialis enter site very cheap cialis safe dosage for cialis opinioni cialis generico only best offers 100mg cialis cialis preise schweiz generic cialis soft gels what is cialis cialis rezeptfrei tadalafil 20 mg
Cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:34 ب.ظ

Great info. Many thanks!
acquistare cialis internet cialis dosage viagra cialis levitra cialis 20 mg effectiveness cialis tablets australia cialis 200 dollar savings card 200 cialis coupon brand cialis nl cost of cialis cvs cialis daily
i recommend cialis generico
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:06 ق.ظ

You actually stated this adequately.
cialis 20 mg best price cialis 200 dollar savings card cialis with 2 days delivery cialis kaufen wo we choice cialis uk we recommend cialis best buy only here cialis pills tadalafil generic cialis levitra buy original cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:00 ق.ظ

This is nicely put! !
we choice cialis uk cialis 5 mg funziona click now buy cialis brand venta cialis en espaa cialis cuantos mg hay cialis 200 dollar savings card cialis dosage cialis 10mg prix pharmaci cialis 20mg cialis generico milano
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:59 ب.ظ

Wow a good deal of useful information.
where to buy cialis in ontario cialis super acti are there generic cialis 200 cialis coupon only now cialis 20 mg cialis y deporte cialis super kamagra venta de cialis canada free generic cialis we like it safe cheap cialis
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 06:10 ب.ظ

Amazing postings. Many thanks!
callus callus generic cialis pro dosagem ideal cialis cialis price thailand only best offers 100mg cialis interactions for cialis get cheap cialis low dose cialis blood pressure prices on cialis 10 mg
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:26 ب.ظ

Superb forum posts. Thanks!
canadian online pharmacy how safe are canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals stocks canadian online pharmacies canadian rx world pharmacy canada medication prices canada drugs online pharmacy times canadian medications 247 canada online pharmacy
Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:11 ق.ظ

Very well expressed really! !
cialis savings card cialis pills in singapore buy cialis online buying cialis on internet tadalafil generic prescription doctor cialis cialis cipla best buy cialis 5 effetti collaterali generic cialis at the pharmacy generic cialis at the pharmacy
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:42 ق.ظ

Amazing content, With thanks.
only here cialis pills we recommend cheapest cialis precios cialis peru cialis 20 mg cost fast cialis online cialis 5mg 200 cialis coupon cialis price thailand cialis pills in singapore interactions for cialis
buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:58 ق.ظ

Beneficial postings. Thanks!
cialis cipla best buy cialis professional from usa buying cialis overnight buying cialis overnight price cialis best link for you cialis price cialis kaufen wo cialis generika buy cheap cialis in uk cialis 100 mg 30 tablet
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 11:33 ب.ظ

Many thanks! Lots of posts!

cialis for bph sialis low cost cialis 20mg where to buy cialis in ontario cialis 10 doctissimo cialis preise schweiz 5 mg cialis coupon printable generico cialis mexico cialis reviews generic cialis tadalafil
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Beneficial data. Appreciate it.
cialis generique cialis savings card effetti del cialis click now cialis from canada cialis for sale in europa cialis y deporte online cialis cialis 100 mg 30 tablet safe dosage for cialis precios de cialis generico
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:02 ق.ظ

Wow quite a lot of awesome info!
dosagem ideal cialis cialis super acti cialis 30 day sample cialis italia gratis preis cialis 20mg schweiz venta de cialis canada cialis lilly tadalafi cialis generisches kanada compare prices cialis uk link for you cialis price
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 12:02 ب.ظ

You revealed it terrifically!
cialis sans ordonnance cialis tadalafil import cialis cialis farmacias guadalajara side effects for cialis cialis generika recommended site cialis kanada tadalafilo cialis for sale viagra cialis levitra
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 12:41 ق.ظ

Amazing stuff. Many thanks.
purchase once a day cialis cipla cialis online does cialis cause gout cialis generico online click here cialis daily uk calis cialis daily what is cialis generic cialis in vietnam bulk cialis
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 11:31 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
chinese cialis 50 mg weblink price cialis cialis 50 mg soft tab cialis sale online look here cialis cheap canada cialis generico en mexico we like it safe cheap cialis when can i take another cialis only here cialis pills we choice free trial of cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox