تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - نظریه آشوب
 

نظریه آشوب

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
پنجشنبه 27 آبان 1389-11:40 ب.ظ

 

نظریه آشوب

 

آشفتگی، بی نظمی، پیش بینی

 

 

در سال 1965 تئوری آشفتگی توسط ادوارد لورنز هواشناسی بكار گرفته شد و آنرا به یك علم تبدیل نموده در تمام علوم از جمله مدیریت وارد شد و تغییرات بنیادی ایجاد نموده است. جهت تئوری آشفتگی در مسیر دیدگاه سیستمی است. CHAOS به معنی درهم ریختگی و آشفتگی و بی نظمی است به این علم جدید تئوری پیچیدگی یا پویائی غیرخطی می گویند: و جنبه تئوری آشوب یانظم در بی نظمی توجه همه را به خود جلب كرده است .منشاء آن از رموز موجود در طبیعت است و با همت متخصصان با استفاده از رایانه منجر به تغییر جهت در اكثر رشته های علمی شده است در تئوری بی نظمی این طبیعت است كه الگوی واقعی را می سازد .الگو در فضای خود دارای نظم و در زمان دچار بی نظمی و برعكس در زمان دارای نظم و فضای خود بی نظم می باشند.(قدمی 1378 –ص 113)در زمان نیوتن وكپلر نوعی قطعیت بر دنیای علم حاكم بود واز آینده مطمئن قابل پیش بینی خبر می داد. یعنی الگو علت معلولی بود در قرن 20 نظریه « نسبیت » پیش بینی پذیری پدیده ها را دنبال كرد و در مكانیك كوانتومی با پدیده های روبرو می شویم كه هر قدر هم ابزار اندازه گیریمان دقیق تر شود ،ذاتا نخواهیم توانست وضع آینده آنها را به دقت محاسبه كنیم. در دهه 70 اندیشمندان نهضتی علیه تفكرات نیوتن و انشتین برپا داشتند و با تعدیل نظریات « هایزنبرگ » بر پایه گذاری حوزه جدیدی از تفكر كه بی نظمی ، آشوب یا نظم غایی نام دارد ، پرداختند در این حوزه ، نحوه نگرش به نظام هستی و طبیعت تغییر نمود ، و باید گفت: طبیعت اصلا آن چیزی كه دكارت بیان می داشت یعنی ماده بی روح كه كل آن را می توان با تحلیل اجزائش دریافت نیست . طبیعت آن چیزی كه نیوتون می گفت یعنی یك ماشین خوش رفتاری كه خداوند با قوانین معینی به كار انداخته كه اگر همه آن قوانین را پیدا كنیم ، قادر خواهیم بود آن را اختیار خود در آوریم ، هم نیست. البته به حساب ما خورشید ممكن است هر روز سر ساعت معینی طلوع كند . اما طبیعت مانند ساعت كار نمی كند. طبیعت عین پیچیدگی است ، یعنی آشوب . نتایج تئوری آشفتگی كه در علوم تجربی حاصل شده ، اكثرا كمك رایانه بصورت الگوهای قابل درك درآمد. رابرت می فیزیكدان نظری و فارغ التحصیل دوره فوق دكترای ریاضی دانشگاه هاروارد كه بعدها به بیولوژی تمایل پیدا كرد ، آشفتگی را در مورد رشد و كاهش جمعیت مورد بررسی قرار داد. ماندول بروت ریاضیدانی كه اقتصاد نیر می دانست و با ریاضی جدید خود هندسه اقلیدسی را در سایه قرارداد و به دنبال بررسی قیمت پنبه با استفاده از رایانه به نتایج حیرت آوری دست یافت . او در یك بررسی دیگر در مورد شناخت علت بروز اشكال در خطوط تلفن برای انتقال اطلاعات از یك رایانه به رایانه دیگر متوجه شد این اشكالات به صورت پیوسته پراكنده نیستند . ماندول بروت بررسی دیگری در مورد رودخانه های جهان انجام داد ودریافت رودنیل در معرض تغییرات بزرگ غیر عادی در طول سالیان بوده است . او هندسه جدیدی را به وجود آورد و انقلابی به راه انداخت .در واقع نظم در بی نظمی با استفاده از دیدگاه سیستمی موفق شده عامل وحدت بین علوم مختلف گردد.


مفهوم آشفتگی – بی نظمی

در بحث مابی نظمی و آشوب به مفهوم سازمان نیافتگی، ناكارایی ، و درهم ریختگی نیست . بی نظمی وجود جنبه هی غیرقابل پیش بینی و اتفاقی در پدیده های پویاست كه ویژگی های خاص خود را دارا می باشد . بی نظمی ، نوعی نظم غایی و نظم در بی نظمی است . همان گونه كه « هیلز » Hayles,1990) توصیف می كند. بی نظمی و آشوب نوعی بی نظمی منظم یا نظم در بی نظمی است . بی نظم از آن رو كه نتایج آن غیرقابل پیش بینی است ومنظم بدان جهت كه از نوعی قطعیت برخوردار است. بی نظمی در مفهوم عملی یك مفهوم ریاضی محسوب می شود كه می توان آن را نوعی اتفاقی بودن همراه با قطعیت دانست . قطعیت آن به خاطر آن است كه بی نظمی دلایل درونی دارد و به علت اختلالات خارجی رخ نمی دهد و اتفاقی بودن به دلیل آن كه رفتار بی نظمی، بی قاعده وغیر قابل پیش بینی است . تاثیرات عمده ای كه نظریه آشوب بر تصمیم گیری بر جای می گذارد ، به طور خلاصه به شرح ذیل است :

1- در دنیای متلاطم و آشوب زده امروزی باید به جای تمركز بر تصمیم گری بلند مدت ، تصمیم گیری كوتاه مدت وانعطاف پذیر را مدنظر قرار داد.

2- برنامه ریزی اقتضایی وانعطاف پذیر به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری هر سازمان اهمیت زیادی به خود گیرد.

3- باید به رویكردهای شهودی وابتكاری نسبت به تصمیم گیری عقلایی ارزش و اهمیت بیشتری داده شود .

4- ایجاد ساختارها و نظامهای موقتی از اهمیت بیشتری برخوردار شوند.

5- اصلاح فرهنگ های سازمانها برای جذب ارزشها و معیارهای جدید و متناسب با جهان پر از آشوب باید مدنظر قرار گیرد.

6- باید درون آشوب و بی نظمی دنبال نظم بود.

 

پنج رهنمود برای مدیریت در شرایط آشوب یا آشفتگی

پنج توصیه زیر به منزله پنج اصل اولیه برای مدیریت در شرایط آشوب است

1- باز اندیشی در مفاهیم سنتی مدیریت: نویسندگان می نویسد: ساختارهای نیوتنی كه را هر كدام ازما كه دردسر گرفتاری در چنبره بوروكراسی را چشیده با آن آشناست. نیازمند سلسله مراتب عظیمی است كه هر چه بیشتر می رود اعمال كنترل بیشتری را به همراه صرف منابع انرژی برای حفظ حیات این هیكل عظیم می طلبد. تفكر نیوتنی به ما می آموخت كه در مدیریت امور ثابت ویكنواخت ، متخصص شویم و به كارآیی فكر كنیم .. اما اكنون نیازمند هماهنگ كردن تغییر پذیری و اثر بخشی هستیم ، یعنی مدیریت و فرآیند تغییر ( تابنده ، 1376 ،ص 32) نظریه پیچیدگی برای مدیران این پیام را دارد كه دیگر نمی توان از طریق اهداف سلسله مراتبی یا از طریق منطق از پیش تعیین شده ، مثل اینكه در طراحی پل ها یا ساختمانها به كار گرفته می شود ، سازمانها را اداره كرد. آنها باید بیاموزند كه رخدادها و تغییرات در جریان زمان ظهور می كنند.مدیران خود نیز بخشی از این تغییر هستند آنها باید به جای طرح ریزی و كنترل به شكل سنتی ، به روان سازی فرآیند تغییر بیاندیشند ( مورگان ،1997)

2- هنر تغییر: سیستم های پیچیده و آشوب دائما بین جاذبه های مختلف اسیر هستند . این وضعیت تا آنجا ادامه می یابد. كه یكی از جاذبه های جدید بتواند بر نیروهای جاذبه  مسلط غالب شود . پس از آن مجددا سیستم به سوی نقاط بحرانی حركت می كند و بازدرگیری شروع می شود ودر این مسیر فرآیند تكامل پیموده می شود.اكنون پرسش این است كه در این اوضاع از مدیران چه كاری ساخته است ؟ آیا باید دست بر دست منتظر حوادث و پیشامدهای در حال ظهور بمانند و یا در این بی نظمی و بحران از آنها كاری ساخته است ؟پبترسنگه معتقد است كه در هر سیستم دو دسته حلقه به نام حلقه های تقویت كننده و حلقه های متعادل كننده به كار مشغولند. حلقه های تقویت كننده در پی تغییر جاذبه مسلط و حلقه های متعادل كننده در پی پایداری و ثبات آن هستند . او در این باره چنین می گوید:« رهبرانی كه سعی در ایجاد تغییر در سازمانهای خود دارند ، ناخودآگاه به مقابله با فرآیندهای متعادل كننده می پردازند ، آنها مقاومت از طرف سیستم خود را در مقابل تغییرات احساس می كنند ولی عملا منشاء این مقاومت را نمی یابند. هر زمانی كه مقاومتی در مقابل تغییر مشاهده شد ، شما باید توجه كنید كه یك یا چند فرآیند متعادل كننده مخفی مشغول فعالیت هستند، این مقاومت نه پایدار و زودگذر است و نه چیزی اسرارآمیز، بلكه ناشی از ترس تغییر در هنجارهای سنتی سازمان و نحوه انجام امور است . رهبران آگاه مدیر به جای افزایش فشار برای انجام تغییرات در سازمان ودر هم شكستن ها در جستجوی یافتن منابع این مقاومت هستند ، (سنگه ،1375، ص 111)

3- تغییرات كوچك و اثرات بزرگ: نظامهای غیر خطی در شرایط آشوب و بحران ، نسبت به تغییرات كوچك و جزئی بسیار حساس بوده و كوچكترین نوسانات اختلالات در آنها در اثر تقویت در كل نظام تشدیده شده و می تواند منجر به تغییرات بزرگ شود . این ویژگی به اثر پروانه ای1 معروف است . لورنز دانشمند هواشناس كه اثر پروانه را مطرح كرد ادعا كرد كه ممكن است در اثر بال زدن پروانه ای در پكن طوفانی در نیویورك برپا شود . این نظریه برای مدیران حامل این پیام است كه «برای انجام تغییرات بزرگ نیاز به دستگاههای عریض و طویل نسبت بلكه باید نقاط حساس و تعیین كننده را پیدا كرد و آنگاه با اعمال تغییر كوچكی سازمان را به سوی تغییرات بزرگ هدایت كرد.

4- نقش مدیران : در سیستم های پیچیده و غیر خطی ، امكان طرح ریزی و پیش بینی دقیق عملیات سیستم وجود ندارد . شكل ها و وضعیت ها خود ظهور می كنند و نمی توان آنها را تحمیل كرد . مدیران تنها قادرند كه زمینه های بروز « جاذبه مطلوب » را ایجاد كنند یا اینكه پارامترهایی را كه بر روند تكاملی سیستم مؤثر هستند را تغییر دهند. مدیران باید با اصول و مفاهیمی همچون خود سازماندهی ، سازمانهای یادگیرنده ، گروههای خودگران ، تواناسازی ، سازمانهای هوشمند و استعاره هایی همچون ارگانیسم زنده ، مغز و هولوگرام كه با این پارادیم وارد ادبیات مدیریت شدند ، آشنا شوند . آنها باید به هر ابتكار و تجربه ای به عنوان یك فرصت یادگیری نگاه كنند و سازمان را به یادگیری ، كسب تجربه و آزمایشگری تشویق سازند.

5- یادگیری هنر جورسازی (كلاژ): استعاره كلاژ 1به معنی در هم آمیختن كلاژ هنری است كه در آن با كنار هم قراردادن اشیاء ، قطعات ، تصاویر ، طرحها و اجزاء ناهمگون و متضاد هویتی نو، بدیع و بامعنا می سازند .امروزه مدیران با نظامهای غیر خطی و پیچیده ای كه دارای وجوه متعدد ، متفاوت ، درگیر و پویا است روبرو هستند . برای طراحی و هدایت این كشتی (سازمان ) در اقیانوس امواج تغییرات، تنها از یك ساختار، یك سبك ، یك دیدگاه و نگرش، یك راهبرد، یك روش و  فناوری یك فرهنگ و یك ریخت ، كاری ساخته نیست. به همین جهت آنها باید دائما در حال جور سازی ریخت سازمان به شكل مقتضی و مناسب باشد .تانن بام (1998) مقید بودن تئوری آشوب را در قالب تاثیری كه بر نقش های مدیر در سیستمهای پیچیده غیر خطی دارد، مورد بحث قرار می دهد.

1) مدیریت دوره گذار

2) ایجاد حالت ارتجاعی در سازمان

3) بی ثبات سازی سیستم

4) مدیریت نظم و بی نظمی حال و آینده

5) خلق و حفظ یك سازمان یادگیرنده ( الوانی ، 1381،ص184).

 

نظرات() 


Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:11 ق.ظ

Very well expressed really! !
cialis savings card cialis pills in singapore buy cialis online buying cialis on internet tadalafil generic prescription doctor cialis cialis cipla best buy cialis 5 effetti collaterali generic cialis at the pharmacy generic cialis at the pharmacy
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:42 ق.ظ

Amazing content, With thanks.
only here cialis pills we recommend cheapest cialis precios cialis peru cialis 20 mg cost fast cialis online cialis 5mg 200 cialis coupon cialis price thailand cialis pills in singapore interactions for cialis
buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:58 ق.ظ

Beneficial postings. Thanks!
cialis cipla best buy cialis professional from usa buying cialis overnight buying cialis overnight price cialis best link for you cialis price cialis kaufen wo cialis generika buy cheap cialis in uk cialis 100 mg 30 tablet
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 11:33 ب.ظ

Many thanks! Lots of posts!

cialis for bph sialis low cost cialis 20mg where to buy cialis in ontario cialis 10 doctissimo cialis preise schweiz 5 mg cialis coupon printable generico cialis mexico cialis reviews generic cialis tadalafil
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Beneficial data. Appreciate it.
cialis generique cialis savings card effetti del cialis click now cialis from canada cialis for sale in europa cialis y deporte online cialis cialis 100 mg 30 tablet safe dosage for cialis precios de cialis generico
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:02 ق.ظ

Wow quite a lot of awesome info!
dosagem ideal cialis cialis super acti cialis 30 day sample cialis italia gratis preis cialis 20mg schweiz venta de cialis canada cialis lilly tadalafi cialis generisches kanada compare prices cialis uk link for you cialis price
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 12:02 ب.ظ

You revealed it terrifically!
cialis sans ordonnance cialis tadalafil import cialis cialis farmacias guadalajara side effects for cialis cialis generika recommended site cialis kanada tadalafilo cialis for sale viagra cialis levitra
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 12:41 ق.ظ

Amazing stuff. Many thanks.
purchase once a day cialis cipla cialis online does cialis cause gout cialis generico online click here cialis daily uk calis cialis daily what is cialis generic cialis in vietnam bulk cialis
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 11:31 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
chinese cialis 50 mg weblink price cialis cialis 50 mg soft tab cialis sale online look here cialis cheap canada cialis generico en mexico we like it safe cheap cialis when can i take another cialis only here cialis pills we choice free trial of cialis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 12:37 ق.ظ

Amazing write ups. Kudos!
cialis kaufen cialis 20 mg cut in half cialis 5mg usa cialis online cialis coupon cialis tadalafil cialis 20 mg 40 mg cialis what if i take non 5 mg cialis generici wow cialis 20
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 11:23 ق.ظ

Great tips. Cheers.
viagra cialis levitra cialis professional yohimbe safe dosage for cialis costo in farmacia cialis cialis free trial cialis taglich we choice cialis uk link for you cialis price cialis 30 day trial coupon cialis dose 30mg
buy generic cialis online
شنبه 10 آذر 1397 12:08 ق.ظ

Amazing a lot of superb material!
how do cialis pills work buy cialis online cialis side effects dangers cialis without a doctor's prescription we use it cialis online store cialis patentablauf in deutschland we choice cialis uk sublingual cialis online cialis purchasing buy name brand cialis on line
buy cialis us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 12:35 ب.ظ

Thank you. Plenty of facts!

cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg buy brand cialis nl precios de cialis generico order cialis from india cialis en 24 hora estudios de cialis genricos order generic cialis online interactions for cialis cialis for sale
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 01:02 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis 5 mg buy purchase once a day cialis generic cialis review uk costo in farmacia cialis viagra or cialis prescription doctor cialis acheter cialis meilleur pri free generic cialis best generic drugs cialis are there generic cialis
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:41 ب.ظ

Fine postings. Regards.
side effects for cialis generic cialis pill online we like it cialis soft gel cialis 20 mg best price cialis reviews cialis generico online we use it cialis online store safe dosage for cialis usa cialis online online cialis
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:20 ق.ظ

You expressed that exceptionally well!
rx cialis para comprar ou trouver cialis sur le net side effects of cialis how to purchase cialis on line we choice cialis uk click here take cialis acheter cialis kamagra cialis manufacturer coupon cialis great britain 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:56 ب.ظ

Wow quite a lot of excellent data.
free generic cialis canadian cialis cialis generisches kanada generic cialis 20mg tablets cialis daily new zealand cialis sans ordonnance canadian drugs generic cialis best generic drugs cialis how much does a cialis cost tadalafil 5mg
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:55 ق.ظ

Info clearly applied!.
pastillas cialis y alcoho cialis patent expiration generic cialis with dapoxetine we like it cialis soft gel tadalafil 5mg only best offers cialis use 5 mg cialis pharmacie en ligne price cialis wal mart pharmacy cialis generico lilly cialis 100 mg 30 tablet
buy 10 mg levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:41 ق.ظ

Thanks. Ample tips!

buy levitra levitra generic levitra buy 10 mg levitra cheap 20mg levitra levitra generic levitra generic buy generic levitra buy levitra generic levitra 20mg
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 02:13 ق.ظ

Thanks a lot. I like it.
buy generic cialis cialis reviews cialis without a doctor's prescription cialis daily new zealand cialis 20 mg cost cialis tadalafil generic cialis soft gels fast cialis online safe site to buy cialis online buying cialis on internet
buycialisonli.com
شنبه 7 مهر 1397 08:35 ب.ظ

Fantastic posts. Kudos.
tadalafil 10 mg click now cialis from canada we choice cialis pfizer india cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis 20mg tablets cialis prices price cialis best acquistare cialis internet sublingual cialis online chinese cialis 50 mg
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:06 ب.ظ

You revealed it fantastically.
cialis pills price each click here cialis daily uk achat cialis en itali cialis kaufen how to buy cialis online usa cialis authentique suisse cialis alternative 5 mg cialis coupon printable cialis generika in deutschland kaufen cialis generika in deutschland kaufen
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:43 ق.ظ

Thanks, Plenty of posts.

buy cialis online nz if a woman takes a mans cialis canada discount drugs cialis side effects of cialis i recommend cialis generico weblink price cialis generic cialis 20mg tablets if a woman takes a mans cialis no prescription cialis cheap cialis generico milano
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:54 ب.ظ

Awesome data, Appreciate it.
aarp recommended canadian online pharmacies canada viagra online pharmacies tech school canadian prescriptions online pharmacy canada 24 drugstore online reviews canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacies online prescriptions canada medication canadian pharmacies-24h
get a viagra prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:55 ق.ظ

Awesome facts. Cheers.
where to buy viagra over the counter buy sildenafil generic online purchase viagra buy viagra online at buy viagra professional how to buy viagra online uk buy viagra online without a prescription buy viagra online without rx cheap viagra uk online buying viagra online safe
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:22 ب.ظ

You said this really well.
cialis 20 mg cost only now cialis 20 mg cialis et insomni cialis 5mg prix cialis pas cher paris cialis 5 mg buy tadalafil generic order a sample of cialis cialis kaufen bankberweisung the best site cialis tablets
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:50 ق.ظ

Regards. I appreciate it.
cialis generic cialis 100mg suppliers generic cialis pro cialis prezzo in linea basso dose size of cialis cialis para que sirve viagra vs cialis vs levitra low dose cialis blood pressure cialis 5 mg schweiz acheter cialis meilleur pri
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:59 ق.ظ

Reliable facts. Kudos.
buy original cialis only here cialis pills walgreens price for cialis import cialis prescription doctor cialis generic cialis only now cialis 20 mg preis cialis 20mg schweiz prices for cialis 50mg cialis coupon
http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:41 ب.ظ

Superb forum posts. Regards!
when will generic cialis be available generic cialis at walmart cialis 5mg dose size of cialis generic cialis at walmart cialis online achat cialis en europe cialis pills cialis cipla best buy cialis daily dose generic
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:56 ق.ظ

Great content, Regards!
cialis coupon cialis 20mg prix en pharmacie order cialis from india cialis prices precios de cialis generico cialis 5mg billiger cost of cialis per pill link for you cialis price cialis 20mg prix en pharmacie canada discount drugs cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox