تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - نظریه خود مدیریتی ABC
 

نظریه خود مدیریتی ABC

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
پنجشنبه 27 آبان 1389-11:33 ب.ظ

نظریه خودمدیریتی

 

برگردان: دکتر اصغر شریفی 

 

 

خودمدیریتی، در پاسخ به نیازهای روانشناسی و مدیریتی ظهور كرد خود مدیریتی به نیروهای درونی برای ایجاد تحول، افزایش قدرت تولید و افزایش توانایی‌های مدیریتی افراد تاكید می‌كند. Ellis (1976)، Dyer (1976)، Seligmen(1990) و سایر افرادی كه در این زمینه فعالیت كرده‌اند. اصولی را برای خودمدیریتی در بخش عمومی مطرح می‌كنند كه از طریق افزایش شناخت تغییر شیوه‌ها به عنوان انگیزه‌های درونی ایجاد تحول در رفتار صورت می‌گیرد. Bandura  (1977)، Potter (1954) درون (1966) تلاش كرده‌اند تا فرایندهای شناختی كه به انگیزش شخصی (خود انگیختی) و خودمدیریتی منجر می‌شود تشریح كنند. تحقیقات آنها نشان داد. افرادی كه انتظار موقعیت دارند و باور دارند كه نتایج بیرونی ناشی بدنبال آنها بدست خواهد آمد مهارتهای خودمدیریتی قوی‌تری دارند تا افرادی كه انتظار شكست دارند و نمی‌توانند بین تلاش‌های خود و واقع بیرونی زندگی ارتباط برقرار كنند. مدل Abc[1]

O'Keefe &Berger's (1999-1993) رویكرد ABC را برای رده‌بندی خودمدیریتی بكار گرفتند. آنها عملكرد افراد را در سه زمینه كلی طبقه‌بندی می‌كنند، اثرات، رفتار و شناخت، آنها چنین فرض می‌كنند كه بهبود عملكرد و انگیزش افراد در حد متوسط است. بنابراین اثربخشی، شناخت در رفتار افراد آنرا تعیین می‌كند. اگر به یك بعد توجه كنیم آثار سایر جنبه‌ها را نادیده گرفته‌ایم. بارگیری اینكه چگونه خودمان را مدیریت كنیم برای افراد، كاركنان، گروه‌های علمی همینطور برای ارتقاء قدرت تولید كارگران ضروری است. یاددادن به دانشجویان برای اینكه بتوانند خودشان را تغییر دهند بتوانند تفكر انتقادی داشته باشند اهداف معنادار برای خود تدوین كنند، با دیگران بخوبی تعامل داشته باشند و خوشحال باشند. خودانگیختگی داشته باشند، تولید فردی داشته باشند چیزهایی كه باید دید آموز خودمدیریتی به آنها توجه شود. تقریباً همه چیز به این توانایی‌ها بستگی دارد. در حالیكه مربیان كمی این توانایی‌ها را به عنوان بخشی از مسئولیت‌های خودشان برای آموزش این مهارتها در نظر دارند با این حال بیشتر آنها می‌گویند دانشجویان نیازمند یادگیری آنها هستند امروزه خودمدیریتی به عنوان بخشی از برنامه‌های آموزشی دانشجویان مدید محسوب می‌شود (1998 Ellis). به طور كلی خودمدیریتی به عنوان فرایند جهت‌دهی شخصی تمایلات، رفتار و شناخت افراد به سمت برآورده كردن وظایف یا اهداف تعریف می‌شود. خودمدیریتی به عنوان یك نیروی قوی برای توسعه در تمام زمینه‌ها محسوب می‌شود. زیرا برای هر زمینه مدلی ارائه می‌دهد. چنانچه یك فرد بتواند احساسات رفتارها و عقاید خود را كه در موقعیت عدم موفقیت او بهینه شناسایی كند در این صورت اهداف فردی و سازمانی براحتی تحقق خواهند شد. با اینحال قبل از اینكه اهداف محقق شوند افراد باید ابتدا بتوانند بین احساسات، رفتار، و عقاید خود تمایز قایل شوند، روابط آنها را بشناسند و با استراتژیهای خود تحولی آشنا شوند. استراتژیهایی كه می‌توانند برای تغییر در تمایلات، رفتار و شناخت افراد مورد استفاده قرارگیرد و آنها را قادر سازد برای رفع نیازها از آنها استفاده كنند.

 

گام اول: شناخت مدل  ABL

مدل ABL در خودمدیریتی چهارچوبی را فراهم می‌كند برای تمایز بین تمایلات، رفتار و شناخت خود فرض اساسی این مدل آن است كه یك فرد ابتدا نیازمند آن است كه چیزی را كه می‌خواهد تغییر دهد شناسایی كند. تمایلات چنبه‌های ظاهری احساسات ما را نشان می‌دهد. مردم معمولاً در مورد احساس خودشان شناخت كافی ندارند و بخوبی آنرا نمی‌شناسند زیرا احساسات با شناخت‌های ما در هم آمیخته است لذا اغلب مدعی می‌شوند كه احساسات دلیل انجام یا عدم انجام هر چیزی است. تعیین اینكه چه نوع احساسی در یك موقعیت سودمند و چه نوع احساسی مانع رسیدن به اهداف است اهمیت دارد. رفتارها پاسخهای قابل مشاهده، اعمال و اشارات ما را تشكیل می‌دهند. آنها قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری هستند بنابراین راحتر از هیجانات یا واكنش‌ها قابل شناسایی هستند. سوال اصلی آن است كه چه رفتارهایی باید حفظ شود چه رفتارهایی تغییر یابد و چه رفتارهایی باید اصلاح شود تا بتوانیم به هدف شخصی برسیم. بوضوح تغییر برخی رفتارها از برخی دیگر مشكل‌تر است با اینحال وقتی شناسایی شوند مشخص می‌شود كه چه نیازهایی باید برطرف شود و فرد به چه چیزی باید نایل شود. شناخت در برگیرنده باورها، ارزش‌ها، انتظارات، تصورات، تصمیم‌گییری، حل مساله فرایند استدلال و درك از خود دیگران و جهان می‌باشد. این ادراكات و باورها شامل باورهای موثر، و درك از موقعیت كنترل و انتظارات می‌باشد.

 

گام دوم تعاملات BAC

بوضوح هیجانات، رفتارها و شناخت‌ها به طور جداگانه‌ شكل نمی‌گیرند. آنها روی یكدیگر اثر دوجانبه می‌گذارند چیزی كه اینجا اهمیت دارد آن است كه بدانیم این اثرات چگونه اتفاق می‌افتد.

 

گام سوم: خودانگیزشی

وقتی تعاملات ABC را شناختیم این مفاهیم كلی ممكن است برای درك و مدیریت انگیزش شخصی بكار رود. در این زمینه عنصر اساسی انگیزش تغییر و ارائه آن به صورت فرمول‌های عملی برای خودانگیختگی است. انگیزش برحسب سناخت‌ها و احساسات به موجب برانگیختگی رفتار می‌شوند درك می‌شوند. این دانش می‌تواند برای انگیزش مثبت، كاهش انگیزش منفی یا برطرف كردن مشكلات انگیزشی مورد استفاده قراربگیرد.

 

گام چهارم: فنون تغییر هیجانات، رفتارها و احساسات

ضرب‌الامثل قدیمی می‌گوید: اگر شما به یك نفر یك ماهی بدهید. او را برای یك روز سیر كرده‌اید. ولی چگونگی ماهی گرفتن را به او یاد دهیم او را برای تمام عمر سیر كرده‌ایم. خودمدیریتی بر این مفروضه استوار است كه مردم می‌توانند ماهی گرفتن را یادبگیرند و غذای خود را برای تمام عمر تامین كنند. بنابراین روش‌های موثر تغییر رفتار هیجانات و شناخت‌ها در متن مدل ABC معرفی می‌شوند.

 

گام 5 زمینه‌های عملی

وقتی افراد توانستند الگوی تفكر، باورها، احساسات و رفتارهایی كه در انگیزش و سایر جنبه‌های كاركردی آنها اثر می‌گذارند، آنوقت در موقعیتی قرار می‌گیرند كه بتوانند از فنون خود – تحولی مناسب استفاده كنند.  (Self change Techniques) زمینه‌های كاربرای محدود به تصورات انسان هستند. این رویكرد با علائ فردی قابل تطبیق هستند و افزایش انگیزش مثبت، تقویت ارتباطات، مدیریت زمان، مهارتهای رهبری و حل مسائل انگیزه سایر زمینه‌ها قابل استفاده هستند. مدیریت زمان، مطالعه عادتها، ارتباطات و احترام به خود زمینه‌های محدودی هستند كه دانشجویان آنها را سودمند می‌دانند. چگونه می‌توان محیط دانشگاهی را ایجاد كرد كه خودمدیریتی به عنوان بخشی از رسالت‌های آن درآمده است. گام اول و بهترین گام آن است كه اصول خودمدیریتی در تولد حرفه‌ای، مدیریت، فعالیت‌های آموزشی نفوذ لحاظ شود و در رسالت‌های سازمانی، ارزش‌ها، اهداف،‌ رهبری و انتظارات موردتاكید قراربگیرد. رسالت دانشگاه باید پرورش دادن دانشجویان خودفرمان باشد. افرادی كه می‌دانند برای رسیدن به اهداف خودشان را چگونه برانگیخته و مدیریت كنند در حالیكه به دیگران احترام می‌گذارند.

ارزش‌های محوری سازمان بیاد خودمردم، دانشجویان، هیات علمی، كاركناو مدیران باشد.

اهداف تمام واحدها باید برحسب اهداف آرمان و عینی تنظیم شود و در آن كمك به دانشجویان به منظور توسعه سلامت فیزیكی و روحی، توانایی تفكر انتقادی و عمل مسئولانه پیش‌بینی كرد.

رهبری باید در تمام زمینه‌ها جاری باشد. كاركنان و مدیران باید از خودشان همان انتظاری را برای مهارتهای خود مدیریتی داشته بانشد كه از دانشجویان دارند.

- انتظارات مشترك تمام اعضای دانشگاه باید از یكدیگر آن باشد كه رسالت‌های سازمانی از طریق تنظیم اهداف پیشرو برای دانشجویان برآورده شود. (Policy pdf)

 

نظرات() 


buy cialis online without a prescription
جمعه 16 آذر 1397 10:55 ق.ظ

You made your position quite nicely.!
canadian cialis cialis dosage recommendations cialis kaufen cialis generico lilly cialis prices order generic cialis online tadalafil tablets enter site very cheap cialis buying cialis on internet rezeptfrei cialis apotheke
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:43 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate this.
cialis generic generic cialis pill online cialis 20 mg effectiveness cialis pills tadalafil 20 mg we choice cialis uk we choice cialis pfizer india low dose cialis blood pressure cialis 5 mg cialis rezeptfrei
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:53 ب.ظ

Awesome material. Many thanks!
cialis lowest price low dose cialis blood pressure cialis 20mg cialis canadian drugs cialis official site buy cialis online cheapest brand cialis generic cialis 20mg preis cf costo in farmacia cialis cialis 20 mg best price
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Cheers! I like it!
cialis australian price cialis name brand cheap compare prices cialis uk what is cialis cialis pills price each where cheapest cialis buying cialis on internet precios de cialis generico cialis for bph female cialis no prescription
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:38 ب.ظ

With thanks. A good amount of info!

online prescriptions cialis cialis side effects cialis qualitat order cialis from india cialis 20 mg cost prezzo cialis a buon mercato cialis soft tabs for sale calis the best choice cialis woman cheap cialis
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:30 ق.ظ

You actually expressed that well!
cialis price in bangalore generic cialis soft gels 5 mg cialis coupon printable buy cialis online legal cialis 50 mg soft tab venta cialis en espaa cialis in sconto cialis super acti best generic drugs cialis cialis italia gratis
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 07:32 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of tips.

cialis australia org prix de cialis cialis 20 mg best price get cheap cialis tadalafil click here to buy cialis buy cialis cheap 10 mg cialis generika can i take cialis and ecstasy cialis generico in farmacia
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 07:09 ق.ظ

Thank you. I value it!
we choice free trial of cialis cialis generico online acquisto online cialis cialis cipla best buy only here cialis pills cialis generico 5 mg cialis pharmacie en ligne order generic cialis online cialis generika in deutschland kaufen buy cialis online cheapest
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 07:04 ب.ظ

Thanks a lot. I like this.
generic cialis 20mg uk sialis prescription doctor cialis cialis generique 5 mg cialis for sale south africa viagra vs cialis vs levitra cialis sans ordonnance cialis tablets for sale trusted tabled cialis softabs acquisto online cialis
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:38 ق.ظ

Thanks. Loads of advice.

click now buy cialis brand we like it cialis price weblink price cialis only best offers cialis use cialis uk buying cialis on internet when can i take another cialis buy cialis uk no prescription achat cialis en europe generic cialis soft gels
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 07:23 ب.ظ

Whoa a lot of awesome information.
we use it 50 mg cialis dose non 5 mg cialis generici cialis 20 mg cut in half weblink price cialis cialis dosage recommendations walgreens price for cialis tarif cialis france cialis from canada can i take cialis and ecstasy cialis tadalafil
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 06:16 ق.ظ

Wonderful postings. Regards.
cialis herbs only best offers cialis use cialis usa cost achat cialis en itali where cheapest cialis cialis per paypa cialis 20 mg cost buy online cialis 5mg rx cialis para comprar tadalafil 5mg
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:59 ب.ظ

Wow quite a lot of amazing material.
5 mg cialis pharmacie en ligne prescription doctor cialis cialis 20 mg effectiveness cialis generic cialis et insomni cialis 05 purchasing cialis on the internet we use it 50 mg cialis dose usa cialis online online cialis
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:12 ق.ظ

Amazing posts. Regards.
walgreens price for cialis tarif cialis france safe site to buy cialis online cialis purchasing acheter du cialis a geneve we use it cialis online store cialis en mexico precio how to buy cialis online usa does cialis cause gout cialis therapie
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:59 ب.ظ

This is nicely said. .
opinioni cialis generico cialis rezeptfrei sterreich overnight cialis tadalafil cialis coupons printable callus cialis y deporte cialis sicuro in linea cialis 5 mg effetti collateral cialis in sconto cialis generisches kanada
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:17 ق.ظ

You suggested that really well!
cialis authentique suisse when will generic cialis be available where do you buy cialis low cost cialis 20mg canada discount drugs cialis cialis canada canadian discount cialis achat cialis en itali cialis generisches kanada cialis diario compra
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:26 ب.ظ

Regards! Plenty of tips!

cialis usa cost tadalafil generic how much does a cialis cost american pharmacy cialis cialis coupons printable how much does a cialis cost when will generic cialis be available cialis for daily use only now cialis 20 mg only best offers cialis use
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:43 ق.ظ

You said it nicely..
tadalafil we use it cialis online store buying cialis overnight cialis professional from usa i recommend cialis generico purchase once a day cialis cialis 200 dollar savings card buy original cialis cialis savings card canadian drugs generic cialis
Cialis prices
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:01 ق.ظ

You actually stated this really well!
cialis tablets australia cialis 20 mg cut in half cialis dosage cialis for sale rx cialis para comprar cialis pas cher paris price cialis best cialis professional from usa dosagem ideal cialis cialis super kamagra
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 04:50 ق.ظ

Seriously loads of helpful info.
look here cialis order on line cheap cialis cialis billig cialis 5mg where cheapest cialis cialis generico en mexico cialis qualitat cialis for sale south africa effetti del cialis cialis rezeptfrei
canadian discount pharmacies in ocala fl
یکشنبه 1 مهر 1397 06:45 ق.ظ

Great forum posts. Thank you!
canada medication pharmacy buy viagra 25mg online drug store canadian pharmaceuticals reviews pharmacy canada plus canadian pharmacy king viagra canadiense canada viagra canadian pharmacy cialis is trust pharmacy in canada legitimate
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:29 ق.ظ

You've made your stand extremely nicely!.
best generic drugs cialis cialis prices in england cialis daily cialis tadalafil cialis 5 mg para diabeticos bulk cialis click here cialis daily uk cialis cuantos mg hay cialis 5 mg funziona cialis farmacias guadalajara
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:25 ق.ظ

Terrific facts, Appreciate it!
online canadian pharmacy canadian medications online canadian discount pharmacies online canadian pharmacies canadian online pharmacies rated canadian pharmacy no prescription drugstore online shopping pharmacy near me drugstore online canada pharmacy times
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:31 ب.ظ

You reported this superbly!
cialis for sale south africa cialis vs viagra cialis 05 we choice cialis uk buying cialis on internet achat cialis en europe cialis kaufen link for you cialis price cialis price thailand cialis generic availability
Online viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:37 ق.ظ

Thanks, I enjoy it.
rx viagra online buy uk viagra buy cheap generic viagra where to get viagra prescription where to order viagra pharmacy viagra viagra online pharmacy viagra viagra cheap price online viagra pharmacy buy viagra online canada no prescription
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:44 ق.ظ

Incredible loads of valuable data!
cialis mit grapefruitsaft ou acheter du cialis pas cher discount cialis click here cialis daily uk canada discount drugs cialis price cialis wal mart pharmacy cialis 20 mg best price cialis daily new zealand cialis patent expiration achat cialis en suisse
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:18 ب.ظ

You revealed it exceptionally well!
discount cialis buying cialis on internet cialis australian price try it no rx cialis cialis online effetti del cialis tadalafilo prezzo di cialis in bulgaria safe site to buy cialis online cialis tablets australia
Viagra generika
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:12 ق.ظ

Regards! A lot of stuff.

can i buy viagra at walmart order viagra without prescription buy viagra online uk cheap viagra tablets buy online viagra buy usa how to buy viagra online blue pill best place buy viagra online how to get cheap viagra where to buy viagra cheap
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 10:15 ب.ظ

Cheers! Wonderful information!
cialis tablets for sale cialis in sconto safe site to buy cialis online cialis generico milano cialis generique 5 mg generic low dose cialis cialis 5 mg click here to buy cialis wow cialis 20 wow cialis tadalafil 100mg
Cialis 20 mg
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:21 ب.ظ

Really many of good advice.
click here cialis daily uk viagra cialis levitra we choice free trial of cialis generic cialis cialis prezzo di mercato cialis daily cialis 5mg billiger does cialis cause gout cialis pills boards preis cialis 20mg schweiz
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox