تبلیغات
مقــــــــالات علمـــــــی مدیـــــــریت آمــــوزشــــــــی - نظریه خود مدیریتی ABC
 

نظریه خود مدیریتی ABC

نوشته شده توسط :محـــسن مهــرگانی
جمعه 28 آبان 1389-12:33 ق.ظ

نظریه خودمدیریتی

 

برگردان: دکتر اصغر شریفی 

 

 

خودمدیریتی، در پاسخ به نیازهای روانشناسی و مدیریتی ظهور كرد خود مدیریتی به نیروهای درونی برای ایجاد تحول، افزایش قدرت تولید و افزایش توانایی‌های مدیریتی افراد تاكید می‌كند. Ellis (1976)، Dyer (1976)، Seligmen(1990) و سایر افرادی كه در این زمینه فعالیت كرده‌اند. اصولی را برای خودمدیریتی در بخش عمومی مطرح می‌كنند كه از طریق افزایش شناخت تغییر شیوه‌ها به عنوان انگیزه‌های درونی ایجاد تحول در رفتار صورت می‌گیرد. Bandura  (1977)، Potter (1954) درون (1966) تلاش كرده‌اند تا فرایندهای شناختی كه به انگیزش شخصی (خود انگیختی) و خودمدیریتی منجر می‌شود تشریح كنند. تحقیقات آنها نشان داد. افرادی كه انتظار موقعیت دارند و باور دارند كه نتایج بیرونی ناشی بدنبال آنها بدست خواهد آمد مهارتهای خودمدیریتی قوی‌تری دارند تا افرادی كه انتظار شكست دارند و نمی‌توانند بین تلاش‌های خود و واقع بیرونی زندگی ارتباط برقرار كنند. مدل Abc[1]

O'Keefe &Berger's (1999-1993) رویكرد ABC را برای رده‌بندی خودمدیریتی بكار گرفتند. آنها عملكرد افراد را در سه زمینه كلی طبقه‌بندی می‌كنند، اثرات، رفتار و شناخت، آنها چنین فرض می‌كنند كه بهبود عملكرد و انگیزش افراد در حد متوسط است. بنابراین اثربخشی، شناخت در رفتار افراد آنرا تعیین می‌كند. اگر به یك بعد توجه كنیم آثار سایر جنبه‌ها را نادیده گرفته‌ایم. بارگیری اینكه چگونه خودمان را مدیریت كنیم برای افراد، كاركنان، گروه‌های علمی همینطور برای ارتقاء قدرت تولید كارگران ضروری است. یاددادن به دانشجویان برای اینكه بتوانند خودشان را تغییر دهند بتوانند تفكر انتقادی داشته باشند اهداف معنادار برای خود تدوین كنند، با دیگران بخوبی تعامل داشته باشند و خوشحال باشند. خودانگیختگی داشته باشند، تولید فردی داشته باشند چیزهایی كه باید دید آموز خودمدیریتی به آنها توجه شود. تقریباً همه چیز به این توانایی‌ها بستگی دارد. در حالیكه مربیان كمی این توانایی‌ها را به عنوان بخشی از مسئولیت‌های خودشان برای آموزش این مهارتها در نظر دارند با این حال بیشتر آنها می‌گویند دانشجویان نیازمند یادگیری آنها هستند امروزه خودمدیریتی به عنوان بخشی از برنامه‌های آموزشی دانشجویان مدید محسوب می‌شود (1998 Ellis). به طور كلی خودمدیریتی به عنوان فرایند جهت‌دهی شخصی تمایلات، رفتار و شناخت افراد به سمت برآورده كردن وظایف یا اهداف تعریف می‌شود. خودمدیریتی به عنوان یك نیروی قوی برای توسعه در تمام زمینه‌ها محسوب می‌شود. زیرا برای هر زمینه مدلی ارائه می‌دهد. چنانچه یك فرد بتواند احساسات رفتارها و عقاید خود را كه در موقعیت عدم موفقیت او بهینه شناسایی كند در این صورت اهداف فردی و سازمانی براحتی تحقق خواهند شد. با اینحال قبل از اینكه اهداف محقق شوند افراد باید ابتدا بتوانند بین احساسات، رفتار، و عقاید خود تمایز قایل شوند، روابط آنها را بشناسند و با استراتژیهای خود تحولی آشنا شوند. استراتژیهایی كه می‌توانند برای تغییر در تمایلات، رفتار و شناخت افراد مورد استفاده قرارگیرد و آنها را قادر سازد برای رفع نیازها از آنها استفاده كنند.

 

گام اول: شناخت مدل  ABL

مدل ABL در خودمدیریتی چهارچوبی را فراهم می‌كند برای تمایز بین تمایلات، رفتار و شناخت خود فرض اساسی این مدل آن است كه یك فرد ابتدا نیازمند آن است كه چیزی را كه می‌خواهد تغییر دهد شناسایی كند. تمایلات چنبه‌های ظاهری احساسات ما را نشان می‌دهد. مردم معمولاً در مورد احساس خودشان شناخت كافی ندارند و بخوبی آنرا نمی‌شناسند زیرا احساسات با شناخت‌های ما در هم آمیخته است لذا اغلب مدعی می‌شوند كه احساسات دلیل انجام یا عدم انجام هر چیزی است. تعیین اینكه چه نوع احساسی در یك موقعیت سودمند و چه نوع احساسی مانع رسیدن به اهداف است اهمیت دارد. رفتارها پاسخهای قابل مشاهده، اعمال و اشارات ما را تشكیل می‌دهند. آنها قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری هستند بنابراین راحتر از هیجانات یا واكنش‌ها قابل شناسایی هستند. سوال اصلی آن است كه چه رفتارهایی باید حفظ شود چه رفتارهایی تغییر یابد و چه رفتارهایی باید اصلاح شود تا بتوانیم به هدف شخصی برسیم. بوضوح تغییر برخی رفتارها از برخی دیگر مشكل‌تر است با اینحال وقتی شناسایی شوند مشخص می‌شود كه چه نیازهایی باید برطرف شود و فرد به چه چیزی باید نایل شود. شناخت در برگیرنده باورها، ارزش‌ها، انتظارات، تصورات، تصمیم‌گییری، حل مساله فرایند استدلال و درك از خود دیگران و جهان می‌باشد. این ادراكات و باورها شامل باورهای موثر، و درك از موقعیت كنترل و انتظارات می‌باشد.

 

گام دوم تعاملات BAC

بوضوح هیجانات، رفتارها و شناخت‌ها به طور جداگانه‌ شكل نمی‌گیرند. آنها روی یكدیگر اثر دوجانبه می‌گذارند چیزی كه اینجا اهمیت دارد آن است كه بدانیم این اثرات چگونه اتفاق می‌افتد.

 

گام سوم: خودانگیزشی

وقتی تعاملات ABC را شناختیم این مفاهیم كلی ممكن است برای درك و مدیریت انگیزش شخصی بكار رود. در این زمینه عنصر اساسی انگیزش تغییر و ارائه آن به صورت فرمول‌های عملی برای خودانگیختگی است. انگیزش برحسب سناخت‌ها و احساسات به موجب برانگیختگی رفتار می‌شوند درك می‌شوند. این دانش می‌تواند برای انگیزش مثبت، كاهش انگیزش منفی یا برطرف كردن مشكلات انگیزشی مورد استفاده قراربگیرد.

 

گام چهارم: فنون تغییر هیجانات، رفتارها و احساسات

ضرب‌الامثل قدیمی می‌گوید: اگر شما به یك نفر یك ماهی بدهید. او را برای یك روز سیر كرده‌اید. ولی چگونگی ماهی گرفتن را به او یاد دهیم او را برای تمام عمر سیر كرده‌ایم. خودمدیریتی بر این مفروضه استوار است كه مردم می‌توانند ماهی گرفتن را یادبگیرند و غذای خود را برای تمام عمر تامین كنند. بنابراین روش‌های موثر تغییر رفتار هیجانات و شناخت‌ها در متن مدل ABC معرفی می‌شوند.

 

گام 5 زمینه‌های عملی

وقتی افراد توانستند الگوی تفكر، باورها، احساسات و رفتارهایی كه در انگیزش و سایر جنبه‌های كاركردی آنها اثر می‌گذارند، آنوقت در موقعیتی قرار می‌گیرند كه بتوانند از فنون خود – تحولی مناسب استفاده كنند.  (Self change Techniques) زمینه‌های كاربرای محدود به تصورات انسان هستند. این رویكرد با علائ فردی قابل تطبیق هستند و افزایش انگیزش مثبت، تقویت ارتباطات، مدیریت زمان، مهارتهای رهبری و حل مسائل انگیزه سایر زمینه‌ها قابل استفاده هستند. مدیریت زمان، مطالعه عادتها، ارتباطات و احترام به خود زمینه‌های محدودی هستند كه دانشجویان آنها را سودمند می‌دانند. چگونه می‌توان محیط دانشگاهی را ایجاد كرد كه خودمدیریتی به عنوان بخشی از رسالت‌های آن درآمده است. گام اول و بهترین گام آن است كه اصول خودمدیریتی در تولد حرفه‌ای، مدیریت، فعالیت‌های آموزشی نفوذ لحاظ شود و در رسالت‌های سازمانی، ارزش‌ها، اهداف،‌ رهبری و انتظارات موردتاكید قراربگیرد. رسالت دانشگاه باید پرورش دادن دانشجویان خودفرمان باشد. افرادی كه می‌دانند برای رسیدن به اهداف خودشان را چگونه برانگیخته و مدیریت كنند در حالیكه به دیگران احترام می‌گذارند.

ارزش‌های محوری سازمان بیاد خودمردم، دانشجویان، هیات علمی، كاركناو مدیران باشد.

اهداف تمام واحدها باید برحسب اهداف آرمان و عینی تنظیم شود و در آن كمك به دانشجویان به منظور توسعه سلامت فیزیكی و روحی، توانایی تفكر انتقادی و عمل مسئولانه پیش‌بینی كرد.

رهبری باید در تمام زمینه‌ها جاری باشد. كاركنان و مدیران باید از خودشان همان انتظاری را برای مهارتهای خود مدیریتی داشته بانشد كه از دانشجویان دارند.

- انتظارات مشترك تمام اعضای دانشگاه باید از یكدیگر آن باشد كه رسالت‌های سازمانی از طریق تنظیم اهداف پیشرو برای دانشجویان برآورده شود. (Policy pdf)

 

نظرات() 


Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 11:00 ب.ظ

Amazing all kinds of very good info.
buy generic cialis il cialis quanto costa cialis 10 doctissimo generic cialis at walmart cialis rckenschmerzen cialis en mexico precio cialis uk next day cialis 100mg suppliers click here take cialis tadalafil 20mg
http://perhoucheck.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:37 ق.ظ

You actually explained it superbly.
cipla cialis online where do you buy cialis the best choice cialis woman tadalafilo cialis uk next day cialis rezeptfrei sterreich cialis generique 5 mg compare prices cialis uk online prescriptions cialis comprar cialis 10 espa241a
http://hamssymthou.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:03 ب.ظ

You actually stated this adequately.
interactions for cialis cialis coupons printable low dose cialis blood pressure cialis 5 mg effetti collateral cialis generico postepay prices for cialis 50mg order a sample of cialis cuanto cuesta cialis yaho canadian cialis cialis para que sirve
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 11:22 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis ahumada cialis kaufen wo cheap cialis achat cialis en itali cialis diario compra 5 mg cialis coupon printable cost of cialis per pill purchase once a day cialis cialis rezeptfrei sterreich we like it safe cheap cialis
http://exmocfie.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:19 ب.ظ

Regards, I appreciate it!
viagra cialis levitra generic for cialis cialis online deutschland cialis rezeptfrei sterreich how much does a cialis cost cialis 20mg click here cialis daily uk cialis daily cialis patent expiration cialis 100 mg 30 tablet
viagra cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:30 ب.ظ

Thank you! Helpful stuff!
cialis for sale in europa where cheapest cialis order generic cialis online acheter cialis meilleur pri cialis official site are there generic cialis buying brand cialis online cialis 50 mg soft tab cialis savings card cialis generico in farmacia
Buy cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:14 ق.ظ

Very good write ups. With thanks!
overnight cialis tadalafil only best offers 100mg cialis cialis professional yohimbe we recommend cialis info sialis cialis prezzo di mercato tadalafil 5mg cialis prices in england click here cialis daily uk cialis 5mg billiger
where can i buy cialis over the counter
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:29 ق.ظ

You actually said this terrifically.
we use it 50 mg cialis dose order generic cialis online how much does a cialis cost buy cialis online nz 5 mg cialis coupon printable cost of cialis per pill opinioni cialis generico generic cialis pro american pharmacy cialis canadian discount cialis
http://flowferno.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:33 ب.ظ

Amazing loads of terrific advice!
cialis en mexico precio cialis generico milano click here to buy cialis i recommend cialis generico buy online cialis 5mg generic cialis pro preis cialis 20mg schweiz sialis buy name brand cialis on line cost of cialis per pill
Online cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:14 ق.ظ

Superb information. Kudos!
cialis in sconto cialis cipla best buy cialis side effects cialis official site cialis therapie cialis lilly tadalafi buy brand cialis cheap viagra vs cialis cialis rezeptfrei sterreich click now buy cialis brand
cialis soft
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:03 ق.ظ

You mentioned that terrifically!
only now cialis 20 mg generic cialis in vietnam price cialis wal mart pharmacy venta de cialis canada only now cialis 20 mg i recommend cialis generico costo in farmacia cialis cialis 05 prices on cialis 10 mg buy generic cialis
Online cialis
شنبه 25 خرداد 1398 06:16 ق.ظ

Very good write ups, Thanks a lot!
buy generic cialis cost of cialis cvs cialis sicuro in linea cialis online deutschland 40 mg cialis what if i take cialis 10 doctissimo generic cialis levitra discount cialis price cialis per pill import cialis
http://garbeahomb.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:11 ب.ظ

You actually revealed this wonderfully!
we use it 50 mg cialis dose cialis billig order a sample of cialis cialis 5mg cialis daily new zealand cialis kaufen bankberweisung ou trouver cialis sur le net canadian drugs generic cialis cialis online cialis 5 mg buy
Online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:59 ق.ظ

You reported this perfectly!
cialis uk next day bulk cialis get cheap cialis cialis coupon cialis side effects online prescriptions cialis can i take cialis and ecstasy cialis dose 30mg chinese cialis 50 mg when will generic cialis be available
http://inicspir.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:58 ب.ظ

Very good material. Appreciate it!
cialis online cialis vs viagra cialis from canada cialis australian price where to buy cialis in ontario we choice cialis pfizer india ou acheter du cialis pas cher viagra vs cialis viagra or cialis canada discount drugs cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:41 ب.ظ

Thank you, A lot of forum posts!

callus click here take cialis acquistare cialis internet cilas cilas cialis lowest price buy cialis cheap 10 mg generic cialis pro tadalafil tablets cialis australia org
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:58 ب.ظ

Wow lots of good material.
comprar cialis 10 espa241a cialis ahumada achat cialis en suisse cialis 5 mg para diabeticos we choice cialis pfizer india precios cialis peru tadalafilo cialis diario compra cialis generic availability no prescription cialis cheap
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 11:19 ق.ظ

Awesome postings. Regards!
cialis en 24 hora buy cialis online cheapest walgreens price for cialis generic cialis levitra tadalafil tablets cialis generic tadalafil buy the best site cialis tablets non 5 mg cialis generici buying cialis on internet import cialis
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 05:39 ق.ظ

Great material. Thanks a lot!
online pharmacies of canada canadian medications list canadian pharmacy viagra brand Northwest Pharmacy buy vistagra online safe canadian online pharmacies legitimate viagra canadiense pharmacy near me canadian pharmacy viagra brand buy vistagra online safe
buy cialis online without a prescription
جمعه 16 آذر 1397 10:55 ق.ظ

You made your position quite nicely.!
canadian cialis cialis dosage recommendations cialis kaufen cialis generico lilly cialis prices order generic cialis online tadalafil tablets enter site very cheap cialis buying cialis on internet rezeptfrei cialis apotheke
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:43 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate this.
cialis generic generic cialis pill online cialis 20 mg effectiveness cialis pills tadalafil 20 mg we choice cialis uk we choice cialis pfizer india low dose cialis blood pressure cialis 5 mg cialis rezeptfrei
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:53 ب.ظ

Awesome material. Many thanks!
cialis lowest price low dose cialis blood pressure cialis 20mg cialis canadian drugs cialis official site buy cialis online cheapest brand cialis generic cialis 20mg preis cf costo in farmacia cialis cialis 20 mg best price
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Cheers! I like it!
cialis australian price cialis name brand cheap compare prices cialis uk what is cialis cialis pills price each where cheapest cialis buying cialis on internet precios de cialis generico cialis for bph female cialis no prescription
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:38 ب.ظ

With thanks. A good amount of info!

online prescriptions cialis cialis side effects cialis qualitat order cialis from india cialis 20 mg cost prezzo cialis a buon mercato cialis soft tabs for sale calis the best choice cialis woman cheap cialis
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:30 ق.ظ

You actually expressed that well!
cialis price in bangalore generic cialis soft gels 5 mg cialis coupon printable buy cialis online legal cialis 50 mg soft tab venta cialis en espaa cialis in sconto cialis super acti best generic drugs cialis cialis italia gratis
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 07:32 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of tips.

cialis australia org prix de cialis cialis 20 mg best price get cheap cialis tadalafil click here to buy cialis buy cialis cheap 10 mg cialis generika can i take cialis and ecstasy cialis generico in farmacia
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 07:09 ق.ظ

Thank you. I value it!
we choice free trial of cialis cialis generico online acquisto online cialis cialis cipla best buy only here cialis pills cialis generico 5 mg cialis pharmacie en ligne order generic cialis online cialis generika in deutschland kaufen buy cialis online cheapest
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 07:04 ب.ظ

Thanks a lot. I like this.
generic cialis 20mg uk sialis prescription doctor cialis cialis generique 5 mg cialis for sale south africa viagra vs cialis vs levitra cialis sans ordonnance cialis tablets for sale trusted tabled cialis softabs acquisto online cialis
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:38 ق.ظ

Thanks. Loads of advice.

click now buy cialis brand we like it cialis price weblink price cialis only best offers cialis use cialis uk buying cialis on internet when can i take another cialis buy cialis uk no prescription achat cialis en europe generic cialis soft gels
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 07:23 ب.ظ

Whoa a lot of awesome information.
we use it 50 mg cialis dose non 5 mg cialis generici cialis 20 mg cut in half weblink price cialis cialis dosage recommendations walgreens price for cialis tarif cialis france cialis from canada can i take cialis and ecstasy cialis tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox